Home / Terms Of Munch Money

Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované 23/01/2024

Obsah

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POUŽITÍ SLUŽEB NESNĚZENO.CZ A UZAVÍRANÝM KUPNÍ SMLOUVÁM

1/2019

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zprostředkovatelem, společností Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Zprostředkovatel“), a zákazníky, zejména spotřebiteli, kteří mají zájem o Zprostředkovatelem zprostředkovávanou koupi pokrmů připravovaných třetí osobami (dále jen „Zákazník“), a dále upravují vzájemná práva a povinnosti kupních smluv, jejichž uzavření zprostředkovává Zprostředkovatel.
  • Zprostředkovatel je provozovatelem webových stránek www.nesnezeno.cz, mobilních aplikací a stránek na sociální síti Facebook téhož názvu, jakož i případně dalších komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím zprostředkovává gastronomickým provozům (dále jen „Zájemce“) a Zákazníkům příležitost uzavřít Kupní smlouvy, jejichž předmětem bude koupě pokrmů připravených nabízených prostřednictvím služeb Zprostředkovatele Zákazníkem (dále jen „Kupní smlouva“ či „Kupní smlouvy“). Webové stránky www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace téhož názvu dle věty první tohoto odstavce,budou nadále označovány pouze jako „webové stránky či aplikace Zprostředkovatele“.
  • Zprostředkovatel umožní Zákazníkovi užít aplikaci a webové stránky Nesnězeno.cz, jejichž prostřednictvím dojde kuzavření Kupní smlouvy distančním způsobem (na dálku), přičemž Zprostředkovatel je zároveň místem platebním pro úhradu kupní ceny dle Kupní smlouvy. Zprostředkovatel nezajišťuje jakoukoliv dopravu nabízených pokrmů.
  • Tyto podmínky upravují základní práva a povinnosti Zprostředkovatele i Zákazníka a podmínky užití služeb Zprostředkovatele. Zákazník zřízením uživatelského účtu prostřednictvím webové stránky www.nesnezeno.cz či příslušné aplikace vyslovuje svůj souhlas s nimi a zavazuje se jimi řídit.
  • Zprostředkovatel prohlašuje, že Zájemci se zavázali akceptovat tyto VOP, zejména v rozsahu týkajícím se uzavíraných Kupních smluv, a zavázali se uzavírat Kupní smlouvy se Zákazníky zprostředkovávané Zprostředkovatelem výhradně za podmínek obsažených v čl. IV. těchto VOP (zvlášť dále také jen „VOP KS“).
 1. Základní popis služeb Nesnězeno.cz
  • Zprostředkovatel zprostředkovává nabídku Zájemců na prodej pokrmů před expirací, zejména, ale nikoliv výlučně ty, které jsou určené k okamžité spotřebě. Zprostředkovatel Zájemci nabízí pokrmy zpravidla se slevou ze standardní ceny nabízeného pokrmu.
  • Zprostředkovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz své webové stránky, mobilní aplikace ani platebního terminálu. Vpřípadě výpadku těchto služeb nenese vůči Zákazníkovi jakoukoliv odpovědnost. Zprostředkovatel je zároveň plně oprávněn kdykoliv bez udání důvodu ukončit poskytování svých služeb nebo zrušit uživatelský účet Zákazníka.
  • Zprostředkovatel není povinen kontrolovat věcnou správnost nabídek Zájemců prostřednictvím jeho služeb a nenese jakoukoliv odpovědnost za pravdivost těchto nabídek a není jakkoliv jinak odpovědný za jejich obsah.
  • Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně mezi Zájemcem (gastronomickým provozem nabízejícím prodávaný pokrm), coby prodávajícím, a Zákazníkem, coby kupujícím. Zprostředkovatel není smluvní stranou této smlouvy ani nijak neručí či neodpovídá za plnění povinností kterékoliv ze smluvních stran Kupní smlouvy, a nenese tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.
  • Zprostředkovatel není odpovědný za kvalitu a kvantitu pokrmů, jejichž koupi zprostředkovává.
  • Zprostředkovatel poskytuje Zákazníkovi své služby bezúplatně. Odměna za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy je hrazena Zájemcem.
  • Zákazník je oprávněn zřídit si prostřednictvím stránek Zprostředkovatele uživatelský účet, jehož
   prostřednictvím je oprávněn uzavírat Kupní smlouvy se Zájemci a spravovat své, zejména kontaktní údaje. K plnému využití služeb Zprostředkovatele Zákazníkem je nutné zřízení uživatelského účtu Zákazníka. Bez zřízení uživatelského účtu Zákazníka není možné dokončit objednávku a nedojde k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zřízením uživatelského účtu Zákazníka u Zprostředkovatele Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zákazníka Zprostředkovatelem, když konkrétním podmínky stanoví dokument „Zásady ochrany osobních údajů“, který je uveřejněn na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele.
  • Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu stránek Zprostředkovatele, počítačovými viry, poruchou stránek Zprostředkovatele ani škody způsobené získáním neoprávněného přístupu k datům Zákazníka jinou osobou.

III. Podmínky užití webové stránky či aplikace Zprostředkovatele

  • Zákazník použitím stránek stvrzuje, že je s ohledem na svůj věk a rozumové schopnosti svéprávný v takovém rozsahu, dále že veškeré údaje jím poskytnuté Zprostředkovateli jsou pravdivé, úplné a správné a že se před použitím plně seznámil s obsahem těchto VOP. Pokud je Zprostředkovateli méně než 18 let, je povinen zdržet se užití služeb označených způsobem, z něhož je patrné, že daná služba je určena výhradně pro zákazníky starší 18 let (zpravidla: „18+“).
  • Zákazník je povinen používat stránky Zprostředkovatele způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Zprostředkovatele a nenarušuje užívání stránek Zprostředkovatele jinými Zákazníky. Zejména se Zákazník zavazuje zdržet všech jednání vedoucích k ohrožení správného fungování webových stránek či aplikace Zprostředkovatele, vkládání vulgárních nebo vědomě nepravdivých hodnocení a získávání a zneužívání přihlašovacích údajů jiných Zákazníků k jejich uživatelským účtům.
  • Zákazník bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy na webové stránky, jež jsou zveřejněny na stránkách Zprostředkovatele, bude Zákazník přesměrován na webové stránky třetích osob, zejména Zájemců.
 1. Všeobecné podmínky kupních smluv
  • Nabídka pokrmů Zájemce učiněná prostřednictvím služeb Zprostředkovatele je závaznou nabídkou k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zákazník je oprávněn uzavřít s vybraným Zájemcem Kupní smlouvu tak, že akceptuje nabídku Zájemce učiněnou prostřednictvím webové stránky či aplikace Zprostředkovatele, prostřednictvím těchto rozhraní Zákazník projeví svou vůli uzavřít Kupní smlouvu, zejména vyslovením souhlasu a vůle být vázán těmito VOP.
  • Akceptace nabídky uzavření Kupní smlouvy Zákazníkem s výhradami je považována za odmítnutí nabídky a nevede k uzavření Kupní smlouvy.
  • Kupní smlouva mezi Zájemcem a Zákazníkem bude uzavřena s odkládací podmínkou, spočívající v uhrazení kupní ceny prostřednictvím platebního terminálu, který pro Zprostředkovatele zajišťuje společnost Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem v Maďarsku, Budapest, Hercegprímás u. 18, 1051 (dále jen „Munch“), a bude tedy uzavřena nejdříve k okamžiku, kdy prostřednictvím webové stránky či aplikace Zákazník závazně akceptuje nabídku, odsouhlasí obchodní podmínky, odešle svou akceptaci a zároveň uhradí kupní cenu.
  • Zákazník není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ačkoliv se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, neboť předmětem koupě je zboží podléhající rychlé zkáze ve smyslu ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku.
  • Po uzavření Kupní smlouvy Zprostředkovatel zajistí prostřednictvím svého platebního terminálu to, aby Zákazník mohl uhradit kupní cenu bezhotovostními platebními prostředky ve prospěch účtu Zprostředkovatele.
  • Zákazník je povinen uhradit kupní cenu kupovaného pokrmu prostřednictvím platebních služeb Zprostředkovatele, které pro něj zajišťuje Munch (teedy přes bezhotovostní platební terminál společnosti Munch). Zprostředkovatel je místem platebním pro uhrazení kupní ceny dle Kupní smlouvy, přičemž inkaso ceny za něj provádí Munch, k čemuž je výslovně oprávněn Zájemci a je povinen s nimi dle ujednání se Zájemci zúčtovat Zákazníkem uhrazenou kupní cenu.
  • Součástí kupní ceny může být cena obalů určených k přenosu kupovaných pokrmů, které Zájemce dodává Zákazníkovi.
  • Zákazník je povinen po uzavření Kupní smlouvy za podmínek stanovených VOP KS vyzvednout na vlastní náklady zakoupený pokrm u Zájemce v den zakoupení a do času stanoveného v nabídce Zájemce.
  • Zákazník není oprávněn zkonzumovat zakoupené pokrmy přímo v provozovně Zájemce, ledaže konkrétní nabídka Zájemce stanoví jinak (např. stanoví, že od určité doby je Zákazníkovi umožněno konzumovat v provozovně Zájemce). Pokrmy je možné odnést v obalech.
  • Zákazník je povinen zaplatit Zájemci cenu obalů k odnosu zakoupených pokrmů dodaných Zájemcem při jejich převzetí ve výši dle ceníku Zájemce.
  • Zákazník je oprávněn si odnést zakoupené pokrmy od Zájemce ve vlastních obalech, přičemž pro takový případ přebírá Zákazník veškerou odpovědnost za kvalitu použitých obalů, jejich vliv na kvalitu přenášených pokrmů a jejich hygienickou nezávadnost.
  • Fotografie produktu v aplikaci Nesnězeno je pouze ilustrační.
  • Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že účinností Kupní smlouvy nabývá vlastnické právo k předmětu koupě, a zároveň souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn na své náklady zlikvidovat Zákazníkem zakoupený pokrm poté, co uplyne termín určený v Zájemcově nabídce k vyzvednutí pokrmu v den zakoupení, přičemž v takovém případě se uhrazená kupní cena nevrací.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník má jako spotřebitel právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s Kupní smlouvou (na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Zájemce, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho uživatelském profilu webových stránkách či v aplikaci Zprostředkovatele).
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Nové znění VOP se stává účinným okamžikem zveřejnění na webových stránkách Zprostředkovatele www.nesnězeno.cz a v mobilní aplikaci téhož názvu. Zákazník, který bude mít v době změny zřízený uživatelský účet, obdrží od Zprostředkovatele upozornění o změně VOP na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Veškeré právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem se řídí českým právem a veškeré spory z ní a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými českými soudy.
  • Tyto VOP nabývají účinnosti zveřejněním na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele. V Brně dne 17. 10. 2022

V souvislosti s využíváním našich služeb prostřednictvím stránek www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace Nesnězeno jsou poskytovány osobní údaje společnosti Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Nesnězeno.cz“), která se tím stává správcem osobních údajů. Tento dokument shrnuje zásady zpracování Vašich osobních údajů společností Nesnězeno.cz a obsahuje důležité informace o Vašich právech vztahujících se k zpracovávaným osobním údajům a o možnostech a způsobech jejich uplatnění.

Nesnězeno.cz nakládá s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě podmínek, které jsou dány obecně závaznými předpisy a tímto dokumentem a jsou bezpečně uchovány. Zpracování osobních údajů jednotlivými příjemci osobních údajů se řídí podmínkami těchto zpracovatelů.

Nesnězeno je součástí skupiny společností Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem v Maďarsku, Budapest, Hercegprímás u. 18, 1051 (dále jen „Munch“).

 I. Osobní údaje, které zpracováváme a jejich zdroje

 • Vaše osobní údaje začínáme zpracovávat  od okamžiku zřízení uživatelského účtu (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a Vámi zvolené heslo, při využití možnosti přihlášení prostřednictvím sociálně sítě facebook.cz získá Nesnězeno.cz přístup k Vámi používanému uživatelskému jménuprofilovému obrázku a rovněž e-mailové adrese). Pro samotné učinění a dokončení objednávky je z naší strany třeba zpracovat jméno, příjmení, Vaše telefonní číslo a Váš e-mail a při Vámi zvolené možnosti „zapamatovat kartu“ i údaje o Vaší platební kartě nezbytné k realizaci platby. Uvedené informace zpracujeme pouze tehdy, pokud nám je sami sdělíte. Váš e-mail a telefonní číslo je pro nezbytné pro účely komunikace ohledně objednávky z naší strany a ze strany našich zpracovatelů. Dále budeme zpracovávat historii Vámi učiněných objednávek včetně účtenek vystavených jménem podniků a využijete-li takové možnosti aplikace, budeme rovněž zpracovávat i seznam Vámi preferovaných podniků (podniků, o jejichž nabídku máte největší zájem). Takové podniky vybíráte manuálně sami, následně je Vám aplikací prioritně zobrazována nabídka takto označených podniků.
 • Informace o IP adrese, typu prohlížeče a druhu operačního systému můžou být získány rovněž pasivně. Ze strany Nesnězeno.cz dochází také k používání tzv. souborů cookie a navigačních dat, a to za účelem systematického shromažďování informací týkajících se data a času Vaší návštěvy stránek nesnězeno.cz, resp. naší mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i informací o tom co jste vyhledávali a zobrazovali.
 • V případě, že užíváte mobilní aplikaci Nesnězeno, získáváme rovněž informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a informaci o Vaší poloze z důvodu individualizace nabídky (zobrazujeme primárně podniky z Vašeho města), to však pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. Za tímto účelem je třeba také nejprve povolit ve Vašem zařízení sledování polohy. Můžeme ukládat také další analytické údaje o používání naší služby (např. o způsobu vyzvednutí objednávky).
 • Vaše osobní údaje můžeme získávat od třetích osob, avšak pouze v případě, že se sami rozhodnete přihlásit se k odběru našich služeb (přihlásit se do svého uživatelského profilu) prostřednictvím sociální sítě a/nebo v případě, že je to potřeba pro plnění našich služeb. V takovém případě nám poskytnete své uživatelské jméno, e-mail, datum narození a profilový obrázek, a to v podobě, v jaké tyto informace uvádíte na svém profilu sociální sítě.
 • Mimo již uvedené případy můžeme Vaše údaje získat rovněž jakoukoliv Vaší komunikací s Nesnězeno.cz (nejčastěji prostřednictvím zákaznické podpory, e-mailu, telefonu, či komunikací skrze sociální sítě), ale i prostřednictvím Vámi poskytnuté zpětné Vazby na námi poskytované služby (např. hodnocení objednávky) či Vaše recenze.

II. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme převážně z právního titulu plnění smlouvy. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně za účelem poskytování našich služeb, když Nesnězeno.cz vyvíjí zprostředkovatelskou činnost vedoucí k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem, tedy Vámi, a podnikem, který nabízí dosud nezkonzumované porce pokrmů, jež by jinak byly určeny k likvidaci, a je naším smluvním partnerem. Služba je prováděna primárně prostřednictvím mobilní aplikace Nesnězeno, kdy Nesnězeno.cz nabízí pokrmy podniků, které jsou jeho smluvními partnery, a Vy si tyto pokrmy můžete prostřednictvím stránek či aplikace objednat. Z důvodu strategického partnerství s Munch pak většinu těchto činností vyvíjí přímo Munch naším jménem.
 • Údaje uvedené v článku I. tohoto dokumentu musíme vhodně zpracovat, aby Vám mohl být daný pokrm správně rezervován a byl vydán osobě, která jej rezervovala. Rovněž je zpracováváme proto, aby Vám mohl být případně notifikován stav objednávky, či jste mohli být kontaktováni v případě nenadálých změn na straně Nesnězeno.cz nebo konkrétního podniku (smluvního partnera). Dalšími činnosti v rozsahu účelu poskytování našich služeb může být také administrace platby, zpracování požadavků skrze zákaznickou podporu či kontraktní formulář apod.
 • Z titulu oprávněného zájmu může ze strany Nesnězeno.cz docházet ke správě osobních údajů za účelem zefektivnění správy webových stránek a mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb.
 • Z titulu našeho i Vašeho oprávněného zájmu můžeme využívat Vaše údaje také proto, abychom Vás kontaktovali o plánovaných odstávkách nebo technické údržbě webu či aplikace Nesnězeno, informovali o změnách v aplikaci nebo v jejím užívání, informovali o zlepšeních a novinkách aplikace Nesnězeno, a to včetně novinek v rozsahu služeb našich strategických partnerů, kteří se podílejí na plnění Vaší smlouvy.
 • Vaše údaje mohou být zpracovávány také v případě a za účelem, který ukládá zákon, a rovněž nám mohou posloužit v případě zajišťování ochrany Vašich osobních údajů a jejich zneužití. Rovněž můžeme Vaše osobní údaje zpracovat za účelem získání zpětné vazby nutné pro zefektivnění a zkvalitnění našich služeb, jakož i služeb našich partnerů, které používáme při poskytování našich služeb, a pro pochopení Vašich preferencí a zacílení Vám zobrazované nabídky. V případě využívání Vašich osobních údajů za účely popsanými v tomto odstavci budeme Vaše osobní údaje zpracovávat taktéž z důvodu našeho oprávněného zájmu. Týká se to například i novinek, které se bezprostředně týkají naší aplikace, našeho webu, nebo námi poskytované služby (vč. zpětné vazby k jednotlivým aspektům poskytovaným našimi partnery a přímého marketingu souvisejícího se spolupracujícími podniky). Mailing pro nás zajišťuje Munch.
 • Vámi poskytnuté kontaktní údaje můžeme využívat rovněž k zasílání marketingových sdělení nesouvisejících s našimi službami, tedy k tomu, abychom Vám zasílali informace o nabídkách dalších partnerů, o nejnovějších věrnostních akcích či o dalších informacích čistě marketingové povahy. K tomu však bude z naší strany docházet pouze tehdy, pokud nám k takovému jednání dáte zvláštní souhlas. Mailing pro nás zajišťuje Munch.
 • Pouze na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat údaje o poloze Vašeho zařízení a jiné Vámi uvedené údaje za účelem přizpůsobení zobrazování obsahu internetových stránek a mobilní aplikace odpovídajícího Vašim individuálním potřebám. Udělení souhlasu je dobrovolné, dojde-li však k odepření v rozsahu sledování polohy zařízení a individualizování zobrazované nabídky, nemusí být možné prakticky službu poskytovat.
 • S Vašim předchozím souhlasem jsou rovněž zpracovávány tzv. soubory cookies. O tom, jaké soubory cookies a jaké pixely využíváme se dočtete v naší cookie liště implementované na webu.
 • Na základě Vašeho souhlasu můžeme dále zpracovávat také další údaje. Používání aplikace či webu není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Můžeme Vám za něj ale nabídnout nějaké výhody.
 • Anonymizované údaje můžeme i bez Vašeho souhlasu dále používat pro účely sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění našich služeb nebo třetích osob.

III. Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme pouze pro dobu nezbytnou ke splnění sledovaného účelu, nevyplývá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu zpracováváme pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání. Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (viz výše), zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku (k tomu podrobněji viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu).
 • Po uplynutí dob dle článku III odstavce 3.1. tohoto dokumentu dojde ke smazání Vašich osobních údajů, případně k jejich anonymizování. Vybrané osobní údaje však můžeme mít uložené i po uplynutí těchto dob pro případ vzniku soudního sporu či uplatňování nároků soudní cestou.

IV. Příjemci osobních údajů

 • V určitých případech můžeme zpracovávané údaje sdílet s dalšími subjekty, a to v případech:
  1. pokud nám to ukládají právní předpisy či je to nezbytné k uplatnění našich práv; za těchto okolností můžou být příjemci Vašich osobních údajů dozorující orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, apod.;
  2. pokud tak musíme činit, abychom mohli dosahovat účelu Vám nabízené služby a plnit své smluvní povinnosti – příjemci jsou jednak gastronomické provozy, které jsou našimi smluvními partnery a nabízí Vámi objednané zboží a jednak společnosti ze skupiny Munch, které zajišťují plynulý běh systémů, aplikace, mailing listů i platební brány;
  3. ve kterých je to nezbytné za účelem udržení kvality a zkvalitňování služeb – v nezbytném rozsahu můžeme sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, jako jsou poskytovatelé IT služeb, účetních služeb, poskytovatelé služeb platebních terminálů (nikoliv při platbě kartou), poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé služeb obchodně-hospodářské povahy, auditoři, případně jiné subjekty poskytující nám služby.
  4. K zajištění analýzy dat využíváme také služeb a aplikací dalších zpracovatelů, a to včetně zpracovatelů se sídlem mimo Evropskou unii. Osobní údaje však předáváme výlučně zpracovatelům, kteří zajišťují ochranu odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii.

V. Zabezpečení osobních údajů a způsob zpracování

 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v převážné části automatizovaně, kdy jsou takto data přenášena do elektronických informačních systémů. V některých případech může dojít taktéž k manuálnímu zpracování osobních údajů, kdy jsou však tyto údaje opět vkládány do elektronických informačních systémů. Vaše osobní údaje uchováváme elektronicky. Nastat však můžou i situace, kdy budou data obsahující osobní údaje exportována z elektronických informačních systémů a následně budou uchována, či s nimi bude manipulováno v listinné podobě. V takovém případě však bude zachován standard vysokého bezpečí Vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Za účelem bezpečného nakládání s osobními údaji jsme přijali řadu bezpečnostních standardů i organizačních opatření, abychom byli schopni Vaše osobní údaje bezpečně uchovávat a bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k nim, jejich změnám, nahodilé ztrátě, poškození či zveřejnění informací. Stejnou míru obezřetnosti při nakládání s Vašimi údaji jsou povinni aplikovat rovněž naši smluvní partneři. K tomu se rovněž smluvně zavázali. Zaměstnanci i členové orgánů společnosti Nesnězeno.cz, mající přístup k osobním údajům jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
 • Dochází-li k předání Vašich dat správcům ze třetích zemí (např. situace popsaná v odst. 4.4.), dbáme na to, aby Vašim osobním údajům byla zajištěna institucionální ochrana. Smluvní partneři buď poskytli vhodné záruky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a jejich účinná právní ochrana, nebojsou údaje předávány do státu, o němž Evropské komise rozhodla, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, jehož následek může představovat riziko pro Vaše práva a svobody, jsme povinni Vás o tom informovat.

VI. Vaše práva v oblasti osobních údajů

 • Právo na přístup: Máte právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že tak činíme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním.
 • Právo na opravu a doplnění: Máte právo žádat nás o opravu nepřesných osobních údajů, které se váží k Vaší osobě či nás žádat o doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo žádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, pokud:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznesete námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu);
  4. osobní údaje jsme zpracovali protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Naopak, výmaz osobních údajů není možné provést, zejména pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, dále například pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování: Máte právo žádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů. O totéž nás máte právo žádat v případě, že je zpracování dle Vašeho názoru protiprávní a sami žádáte namísto výmazu pouze omezení zpracování. Dále v případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje již dále nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo žádat nás o omezení zpracování Vašich údajů máte rovněž, pokud vznesete námitku proti zpracování (viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, pro něž jste podali námitky.

V případě vyhovění Vaší žádosti o omezení zpracování, zaneseme tuto skutečnost do našich elektronických informačních systémů a v nezbytném rozsahu přestaneme zpracování aktivně provádět. Jakmile pominou důvody pro omezení zpracování, zašleme Vám upozornění na skutečnost, že dojde k obnově rozsahu zpracovávání Vašich osobních údajů, pakliže bude trvat náš zájem na tom, je dále zpracovávat.

 • Právo na přenositelnost: Ve vztahu k Vašim osobním údajům námi zpracovaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem poskytování naší služby (plnění smlouvy), máte právo po nás požadovat, abychom Vám je poskytli a předali v běžném a strojově čitelném formátu tak, aby dané osobní údaje mohly být předány třetí straně, kterou označíte ve Vaší žádosti, v pozici správce údajů.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Domníváte-li se, že z naší strany došlo či dochází k porušení povinností nám uložených obecně závaznými právními předpisy upravujících ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (případně u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Pokud je právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem správce osobních údajů, tedy Nesnězeno.cz, nebo pokud je právním titulem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci, máte právo kdykoliv vznést proti takovému zpracování tzv. námitku. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro přímý marketing (včetně tzv. profilování prováděného s cílem upozornit Vás na nejvhodnější nabídky). Pokud vznesete námitku dle věty první tohoto článku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokážeme důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat zcela.
 • Způsob uplatnění Vašich práv
 • Všechna práva uvedená v článku VI tohoto dokumentu můžete vůči Nesnězeno.cz uplatňovat prostřednictvím e-mailové zprávy (aktuální e-mail je vždy uveden na stránkách www.nesnězeno.cz, resp. v mobilní aplikaci Nesnězeno v sekci „kontakty“) či písemně na aktuální adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.
 • V souvislosti s uplatněním jakéhokoliv práva dle čl. VI tohoto dokumentu můžete být vyzvání k poskytnutí součinnosti při ověřování Vaší identity.
 • O postupu ve věci a vyřízení Vaší žádosti či jiného podání týkajícího se zpracování Vašich osobních údajů, Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat. V případě využití práva na stížnost u dozorového orgánu se můžete obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů (viz čl. VI odst. 6.7. tohoto dokumentu).
 • Změny tohoto dokumentu a další informace
 • Tento dokument obsahující informace, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů, můžeme v budoucnu pozměňovat a aktualizovat. Každá zveřejněná pozměněná verze dokumentu bude číslována chronologicky vzestupně, čímž Vám bude umožněno rozpoznat skutečnost, že v dokumentu došlo ke změnám. Současně budete na takovou skutečnost upozorněni vhodným způsobem (upozornění v prostředí Vašeho profilu, prostřednictvím e-mailu, či kombinací obou zmíněných způsobů).

Více informací o Vašich právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).