Home / Terms Of Munch Money

Podmienky a Zásady ochrany osobných údajov

Naposledy aktualizované 23/01/2024

Obsah

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pri využívaní našich služieb cez webovú stránku https://munch.sk/ alebo cez mobilnú aplikáciu Munch sú Vaše osobné údaje ako používateľa poskytované spoločnosti Munch Europe ro, Senný trh 3116/07O 9395445451 DIČ: 2121716916 , internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Munch“), ktorá sa tým stáva správcom osobných údajov.
 2. Tento dokument obsahuje zásady spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Munch a upravuje dôležité informácie o Vašich právach týkajúcich sa spracovávaných osobných únosoboach ao oich upajov spoločnosťou.
 3. Munch zaobchádza s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracúvané na základe podmienok, ktoré sú dané všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto dokumentom, a sú bezpečne uložené. Spracúvanie osobných údajov jednotlivými príjemcami osobných údajov sa riadi podmienkami týchto spracovateľov.

I. Osobné údaje, ktoré spracovávame a ich zdroje

 1. Vaše osobné údaje začneme spracovávať od okamihu vytvorenia používateľského účtu (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie a Vami zvolené heslo, a pri vynostiužstvísocialne facebook .com získame prístup k vami používanému používateľskému menü, profilovej fotke a rovnako e-mailovej cím).
 2. Pre samotné uskutočnenie a dokončenie objednávky je z našej strany potrebné spracovať Vaše meno, priezvisko, Vaše telefónne číslo a Váš e-mail a pri Vami zvolenej možnosti „zapamätať kartu” aj údaci platu platu karné potrebné potzáobre o Vaše meno, priezvisko, Vaše telefónne číslo a Váš e-mail Uvedené informácie spracujeme len v prípade, že nám ich sami poskytnete. Váš e-mail a telefónne číslo spracujeme pre nevyhnutné účely komunikácie ohľadom objednávky z našej strany a zo strany našich spracovateľov.
 3. Ďalej budeme spracovávať históriu Vami urobených objednávok vrátane účtov vystavených v mene Ak využijete takú možnosť aplikácie, budeme rovnako spracovávať aj zoznam Vami preferovaných podnikov (čjpodnikov podnikov) záujem). Tieto podniky si vyberáte sami manuálne a následne sa Vám v aplikácii bude prioritne zobrazovať ponuka takto označených podnikov.
 4. Spracúvame aj informácie o IP cím, typoch prehliadača a druhu operačného systému, a tieto môžu byť získané aj pasívne. https://munch.sk/ tiež používa súbory cookies a navigačné dáta na zbieranie informácií o čase a dátume Vašej návštevy stránky https://munch.sk/ , ill. našej mobilnej aplikácie Munch, ao tom, čo ste hľadali a zobrazovali.
 5. Po Vašom predchádzajúcom súhlase v prípade, ak používate mobilnú aplikáciu Munch, získavame tiež informácie o tom, ako využívate naše služby na Vašom zariadení a informácie o Vašej polohe ponuky pre individualizáciu. Na tento účel je potrebné najprv povoliť sledovanie polohy na Vašom zariadení. Môžeme tiež ukladať ďalšie analytické údaje o používaní našich služieb (napr. o spôsobe vyzdvihnutia objednávky).
 6. Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán, ale len v prípade, ak sami rozhodnete prihlásiť sa na odber našich služieb našich služieb. V takom prípade nám poskytnete svoje používateľské meno, e-mail, dátum narodenia a profilovú fotku v takej forme, ako tieto informácie uvádzate na svojom profile sociálnej siete.
 7. Okrem uvedených prípadov môžeme Vaše údaje získať aj prostredníctvom Vašej komunikácie s https://munch.sk/ (najčastejšie prostredníctvom zákazníckej podpory, e-mailu, Vasocichý alej protvedomst), ch väzieb k poskytovaným službám (napr. hodnotenie objednávky ) alebo Vašej

II. Účel spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje spracovávame väčšinou z právneho titulu plnenia zmluvy. V takom prípade sú Vaše osobné údaje spracúvané len za účelom poskytovania našich služieb. https://munch.sk/ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť vedúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom (Vami) a podnikom, ktorý ponúka doposiaľ neskonzumované porcie jedál, nézlunnašna, ktoré by inakjevidova ým Služba je poskytovaná primárne prostredníctvom mobilnej aplikácie Munch, v ktorej Munch ponúka jedlá od podnikov, svojich zmluvných partnerov. Vy si môžete prostredníctvom webovej stránky alebo tejto mobilnej aplikácie objednať jedlá.
 2. Údaje uvedené v článku I musia byť spracované starostlivo, aby bolo jedlo rezervované správne a vydané osobe, ktorá ho Údaje sú rovnako spracúvané aj na úmieno prmieno v učely notifikovania o stave na strane Munch alebo konkrétneho podniku (zmluvného partnera). Ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním našich služieb môžu zahŕňať aj administráciu platby, spracúvanie požiadaviek prostredníctvom zákazníckej podpory alebo kontraktného formulára a podobne.
 3. Z dôvodu oprávneného záujmu môže Munch spracúvať osobné údaje aj na zefektívnenie webovej stránky https://munch.sk/ a mobilnej aplikácie Munch, ako aj na zlepšovanie poskytovaných služieb.
 4. A na informovanie o vylepšeniach a
  novinkách v aplikácii Munch a tiež o novinkách v rozsahu služieb našichstrategkých partnerov, ktorí sa podieľajú na plnení Vašej zmluvy.
 5. Vaše údaje môžu byť spracúvané aj v prípade a za účelom, ktorý ukladá zákon, a tiež nám môžu poslúžiť v prípade zabezpečovania ochrany Vašich osobných údajov a ichtia zne. Taktiež môžeme spracovať Vaše osobné údaje na získanie spätnej väzby potrebnej na zefektívnenie a zlepšenie našich služieb a služieb našich partnerov, ktoré používame pri poskytovaní našich používame pri poskytovaní ašichnachopenie preferencia služieb úk. Ak využívame Vaše osobné údaje za účelom opísaným v tomto odseku, Vaše osobné údaje spracovávame tiež z dôvodu nášho zákonného záujmu. Týka sa to napríklad noviniek súvisiacich bezprostredne s našou aplikáciou, Webom alebo poskytovanými službami
 6. A ovej K tomu však bude z našej strany dochádzať iba vtedy, ak nám k takémuto konaniu dáte osobitný súhlas.
 7. Iba na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať údaje o polohe Vášho zariadenia a ďalšie uvedené údaje, aby sme prispôsobili zobrazovanie obsahu internetových stránok ap individuácím Vašim a mobilným. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, no ak dôjde k odmietnutiu sledovania polohy zariadenia a individualizácie ponúk, nemusí byť prakticky možné poskytovať naše služby.
 8. S vašim predchádzajúcim súhlasom budú spracovávané aj súbory O tom, aké súbory cookies a pixely používame, sa dočítate v našej cookies páske implementovanej na webovej stránke https://munch.sk/ .
 9. Na základe Vášho súhlasu môžeme ďalej spracovávať aj ďalšie údaje. Používanie aplikácie alebo webu nie je nikdy viazané na poskytnutie súhlasu, ale môžeme Vám za neho ponúknuť výhody.
 10. Anonymizované údaje môžeme aj bez Vášho súhlasu ďalej používať pre účely sociologického výskumu alebo trhového prieskumu tretími osobami na zlepšenie našich služieb alebo služieb trett.

III. Doba spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje spracovávame len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie cieľa, ak z právnych predpisov nevyplýva povinnosť spracovávať osobné údaje po inú stanovenú dobu.
 2. Osobné údaje získané na základe súhlasu spracovávame len po dobu platnosti poskytnutého súhlasu, najdlhšie do jeho odvolania.
 3. Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu (pozri vyššie), spracovávame počas trvania nášho oprávneného záujmu.
 4. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, spracovávaných na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku (k tomu podrobnejšie pozri čl. VI–h to dokument).
 5. Po uplynutí dôb podľa článku III 1. tohto dokumentu dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov, príp. k ich anonymizácii.
 6. Vybrané osobné údaje však môžeme mať uložené aj po uplynutí týchto dôb pre prípad vzniku súdneho sporu alebo uplatňovania nárokov súdnou cestou.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. V niektorých prípadoch môžeme spracúvané údaje zdieľať s ďalšími subjektmi, a to v nasledujúcich situáciách:
  1. ak nám to ukladajú právne predpisy alebo je to nevyhnutné k uplatneniu našich práv; v týchto okolnostiach môžu byť príjemcovia Vašich osobných údajov dozorujúce orgány štátnej správy, orgány konajúce v trestnom konaní, súdy, atď.;
  2. AK TAK MUSÍME UROBIť, ABY SME MOHLI DOSAHOVAť ÚÉM VAM PONUKANEJ SLUžBY A PLNIť SI SVOJE ZMLUVNÉ POVINNOSTI – PRÍJEMCAMI SU JEDNNAK GASTROMIMICKé PREVIDZYKY, KORÉ NA NAI NAIMI ZMLUVNÍV Jednaný Tovar;
  3. v ktorých je to nevyhnutné za účelom udržania kvality a zlepšovania služieb – v nevyhnutnom rozsahu môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími osobami, ako sú požitovebreb, požitobeb, poskytovateb, IT úslužieb ných terminálov, poskytovatelia hostingových služieb, poskytovatelia marketingových služieb, poskytovatelia služieb obchodno -hospodárskeho charakteru, audítori, iné subjekty poskytujúce nám služby.
  4. Na zabezpečenie analýzy dát využívame tiež služby a aplikácie ďalších spracovateľov, a to vrátane spracovateľov so sídlom mimo Európskej únie. Osobné údaje však predávame výlučne spracovateľom, ktorí zabezpečujú ochranu zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov v Európskej únii.

V. Zabezpečenie osobných údajov a spôsob sprakovania

 1. Spracovanie vašich osobných údajov prebehne prevažne automatizovane, keď sú takto dáta prenášané do elektronických informačných systémov. V niektorých prípadoch môže dôjsť tiež k manuálnemu spracovaniu osobných údajov, keď sú však tieto údaje opäť vkladané do elektronických informačných systémov. Vaše osobné údaje uchovávame elektronicky.

Môžu nastať aj situácie, keď budú dáta obsahujúce osobné údaje exportované z elektronických informačných systémov a následne budú uchovávané, alebo s nimi bude manipulované v listinnej podobe. V takom prípade však bude zachovaný štandard vysokej bezpečnosti Vašich osobných údajov.

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa apríla 2016 o ochrane apríla 2016. voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES.
 2. Z dôvodu bezpečného nakladania s osobnými údajmi sme prijali rad bezpečnostných štandardov aj organizačných opatrení, aby sme boli schopní Vaše kpumíném, prím osobné údaje bezpečne a uclooprávabrťen zmenám, náhodnej strate, poškodeniu alebo zverejneniu informácií. Rovnakú mieru opatrnosti pri nakladaní s Vašimi údajmi sú povinní aplikovať rovnako aj naši zmluvní K tomu sa rovnako zmluvne zaviazali. Zamestnanci aj členovia orgánov spoločnosti Munch, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
 3. Ak dochádza k odovzdaniu Vašich dát správcom z tretích krajín (napr. situácia popísaná v čl. ods. 1 písm. d), dbáme na to, aby Vašim osobným údajom bola zaistená inochturacionaálistená inochturacionaáli. Zmluvní partneri buď poskytli primerané záruky, že sú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutej osoby a ich účinná právna ochrana, alebo sa údaje zasielave do štátu, o ktoro zasielajú peň žeňúro, ktorom primerané Európs chrany osobných údajov.
 1. Pokiaľ dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, ktorého následok môže predstavovať riziko pre Vaše práva a slobody, sme povinní Vás o tom informovať.

VI. Vaše práva v oblasti osobných údajov

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje. V prípade, že tak robíme, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie súvisiace s ich spracovaním.

 1. Právo na opravu a doplnenie

Máte právo žiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa viažu k Vašej osobe alebo nás žiadať o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

 1. Právo na výmaz

Máte právo žiadať nás o výmaz Vašich osobných údajov, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. odvoláte súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 3. vznesiete námietky proti sprakovaniu, ktorým treba vyhovieť
 4. osobné údaje sme spracovali protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie našej právnej

Naopak, výmaz osobných údajov nie je možné vykonať, najmä ak spracovanie prebieha s legitímnym účelom av súlade s predpismi na ochranu osobných pýných údajov, ďajmä ak spracovanie prebieha lobodu prejavu a informácie, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov .

 1. Právo na obmedzenie sprakovania

Máte právo žiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že popierate presnosť osobných údajov, na dobu potrebnú na overenie presnosti údajovch. O to isté nás máte právo žiadať v prípade, že je spracovanie podľa Vášho názoru protiprávne a sami žiadate namiesto výmazu iba obmedzenie spracovania. Ďalej v prípade, že máte za to, že Vaše osobné údaje už ďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Právo žiadať nás o obmedzenie spracovania Vašich údajov máte tiež, pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to na dobu, kým nebude overené, či naše oprávnené záujmy podôámietmi prevašíendmi oprávndmi prevažuvvo ky.

V prípade vyhovenia Vašej žiadosti o obmedzenie spracovania, zanesieme túto skutočnosť do našich elektronických informačných systémov av nevyhnutnom rozsahu prestaneme spracovanie aktívne vykonávať.

Akonáhle pominú dôvody na obmedzenie spracovania, zašleme Vám upozornenie o skutočnosti, že dôjde k obnove rozsahu spracovávania Vašich osobných údajov, ak bude trvať náš spracováal našom vaníom

 1. Právo na prenositeľnosť údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nami spracovaných automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo za účelom poskytovania našej služby (plnenie zmluvy) strojovo čitateľnom formáte tak, aby dané osobné údaje mohli byť odovzdané tretej strane, ktorú označíte vo Vašej žiadosti, v pozícii správcu údajov.

 1. Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním tých osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ sa však jedná o osobné údaje spracovávané na základe iných skutočností, právo odvolať súhlas nie je možné uplatniť.

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že z našej strany došlo alebo dochádza k porušeniu povinností nám uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných ťosobných ť ťo ťo ťoranťad máte p srávujúcimi ných údajov Slovenskej republiky (prípadne inému úradu členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov).

 1. Právo vzniesť námietku proti sprakovaniu osobných údajov

Pokiaľ je právnym titulom pre spracovanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem správcu osobných údajov, teda Munch, alebo pokiaľ je právnym titulom plnenie úlohy vykonávanejý vo verekon verejnom či ľvek vzniesť proti takému sprakovaniu tzv. námietku.

A niť Vás na najvhodnejšie ponuky).

Pokiaľ vznesiete námietku podľa prvej vety tohto článku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukážeme dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a alebos právadami. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania), prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracovávať úplne.

 1. Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne výplňnamneu. Toto právo nie je možné uplatniť vtedy, ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase alebo je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, príp. ak je povolené právo Európskej únie alebo členského štátu.

VII. Spôsob uplatnenia Vašich práv

 1. Všetky práva uvedené v článku VI tohto dokumentu môžete voči Munch uplatňovať prostredníctvom e-mailovej správy (aktuálny e-mail je vždy uvedený na stránkach https://munch.sk/ , ill. v sekciom“ čici „mobilne Munchykontakt) na aktuálnu adresu spoločnosti uvedenú v úvode tohto dokumentu.
 2. V súvislosti s uplatnením akéhokoľvek práva podľa článku VI tohto dokumentu môžete byť vyzvaný na poskytnutie súčinnosti pri overovaní Vašej identity.
 3. O postupe vo veci ao vybavení Vašej žiadosti či iného podania týkajúceho sa spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme bez zbytočného odkladu informovať.
 4. V prípade využitia práva na sťažnosť u dozorného orgánu sa môžete obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (pozri článok VI 7 tohto dokumentu).

VIII. Zmeny tohto dokumentu a ďalšie informácie

 1. Tento dokument, obsahujúci informácie, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov, môžeme v budúcnosti pozmeňovať a aktualizovať.
 2. Každá zverejnená pozmenená verzia dokumentu bude číslovaná chronologicky vzostupne, čím Vám bude umožnené rozpoznať skutočnosť, že v dokumente došlo k zmenám. Súčasne budete na takúto skutočnosť upozornený vhodným spôsobom (upozornenie v prostredí Vášho profilu, prostredníctvom e-mailu, či kombináciou oboch spomínaných spôsobov).

2023.10.31

Všeobecné obchodné podmienky

k zmluvám o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv

I. Úvodné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľom (ďalej len „VOP“ ) je spoločnosť Munch Europe sro, Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, IČO: 54545391; DIČ: 2121716916, internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Sprostredkovateľ“ ).
 1. Záujemcom je prevádzkovateľ gastronomických služieb, ktorý má záujem o uzavretie zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv so Sprostredkovateľom. (ďalej len
  „Záujemca“ )
 1. Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o Sprostredkovateľom sprostredkovávanú kúpu pokrmov pripravovaných Záujemcom a využíva služby „lenazľákák”
 1. Okamihom preukázateľného odsúhlasenia týchto VOP zo strany Záujemcu je uzavretá Zmluva o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní“ ).
 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, ktoré vznikajú na základe Zmluvy o sprostredkovaní.
 1. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom webových stránok https://munch.sk/ , mobilných aplikácií a stránok na sociálnej sieti Facebook toho istého názvu, ako aj prípadne ďalšílecom komunikačných prípadne ďalšílecom komunikačných spraujejechnálov, prochva žitosť uzavretia kúpnych zmlúv s tretími osobami, Zákazníkmi. Predmetom týchto Kúpnych zmlúv bude kúpa pokrmov pripravených Záujemcom Zákazníkom (ďalej len
  „Kúpna zmluva“ či „Kúpne zmluvy“ ). Webové stránky https://munch.sk/ a mobilné aplikácie toho istého názvu podľa vety prvej tohto odseku, budú naďalej označované iba ako „webové stránky alebo aplikácie Sprostredkovateľa“ .
 1. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi propagáciu za účelom sprostredkovania uzavretia Kúpnej zmluvy, a platformu, prostredníctvom ktorej dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy dištančobým (sp. Sprostredkovateľ je zároveň platobným citym pre úhradu kúpnej cony podľa Kúpnej Sprostredkovateľ nezaisťuje akúkoľvek dopravu ponúkaných pokrmov.
 1. Záujemca sa zaväzuje prostredníctvom Sprostredkovateľa ponúkať pokrmy pred expiráciou, najmä, nie však výlučne, tie, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu. Minimálna zľava oproti štandardnej cene ponúkaného pokrmu Záujemcu musí byť aspoň 50 % zo štandardnej ceny Záujemcom ponúkaného pokrmu.
 1. Záujemca sa zaväzuje zdržať sa všetkých konaní spôsobilých poškodiť povesť Sprostredkovateľa, najmä ohováračského konania alebo zámerného zadávania obrad obrazne urážlivých, in vulgárny ých ponúk. Záujemca sa zároveň zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by viedla k obchádzaniu Sprostredkovateľa ak predaju pokrmov ponúkaných prostredníctvom Sprostredkovateľa priamo Zákaz.
 1. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je oprávnený sprostredkovávať uzavretie Kúpnych zmlúv viacerým konkurenčným subjektom.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený použiť všetky názvy aj logá používané Záujemcom pre ním poskytované gastronomické služby, a to za účelom propagácie na stránkach Sprostredkovateľa.
 1. Zmluvy uzavreté medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom je možné medzi skupinou spoločností previesť.

II. Priebeh sprostredkovania

 1. Na základe prejaveného záujmu zo strany Záujemcu o služby zo strany Sprostredkovateľa v zmysle týchto VOP je Záujemca povinný predložiť všetky podklady vyžadované Sprostredkovateeža precuujenice tojoby. Na základe tohto kroku dôjde k objasneniu dodatočných údajov – najmä bankových účtov strán. Následne je Záujemca povinný preukázateľne odsúhlasiť tieto VOP, a to buď prostredníctvom firemného e-mailu alebo online pri registrácii na webovom sídle Sprostredkovateľa zaškrtnutím políhlasečka pre sú
 1. Po odsúhlasení týchto VOP, teda k okamihu uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní, vygeneruje Sprostredkovateľ Záujemcovi prístupové údaje k správe používateľského profilu na webových (“proľastfilredkovate Sránkach ). Profil má časť verejnú, viditeľnú Zákazníkom, a časť skrytú, viditeľnú iba Záujemcovi.
 1. Záujemca je povinný vyplniť všetky informácie o sebe a ním ponúkaných pokrmoch vo svojom Profile, priebežne aktualizovať svoj Profil, a najmä udržiavať ponuku pokrmov aktuálnu.
 1. Sprostredkovateľ sprostredkováva uzavretie Kúpnych zmlúv len k tým pokrmom, ktoré uvedie Záujemca ako ponúkané na svojom Profile. O poradí, v akom sú jednotlivé ponuky prezentované na stránkach Sprostredkovateľa, rozhoduje Sprostredkovateľ.
 1. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah Profilu Záujemcu viditeľný Zákazníkom. Zjavné nesprávnosti či údaje odporujúce všeobecným právnym predpisom na Profile Zákazníka, za ktorých správu je inak zodpovedný Záujemca, je však zodpovedný Záujemca. je však povinný Záujemcu informovať.
 1. Záujemca je povinný pred uzavretím Zmluvy o sprostredkovaní riadne označiť prevádzkareň, v ktorej sú ponúkané ním predávané pokrmy, av ktorej budú tieto vydávané Zákadzkareňíkom „Preďvá vydávané Zákazkareňíkom (“Preďvá vydávané Zákadzkareňíkom ). Záujemca je povinný udržiavať na svojom Profile aktuálne a pravdivé údaje o Prevádzkarni, najmä čas, do ktorého si môžu Zákazníci zakúpené pokrmy u Záujemcu vyzdvihnúť.
 1. Ak má Záujemca viac prevádzok, v ktorých ponúka pokrmy za využitia služieb Sprostredkovateľa, je povinný pokrmy ponúkať s jasným uvedením Prevádzky, v ktorej sú ponúka pokrmy.
 1. Záujemca je povinný udržiavať svoju ponuku na Profile aktuálnu, vrátane presného množstva ponúkaných porcií. Táto ponuka predstavuje záväznú ponuku a jej akceptáciou dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom a Zákazníkom.
 1. Sprostredkovateľ nie je stranou Kúpnej zmluvy, nenesie akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s touto Kúpnou zmluvou a nie je najmä zodpovedný za kvalitu výlosnýsĽlosnýkovisnýkovisný kouvisnýbavate s už uzavretou Kúpnou zmluvou poslúžiť ako platobné miesto na úhradu kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.
 1. Kúpna zmluva medzi Záujemcom a Zákazníkom bude uzavretá s odkladacou podmienkou, spočívajúcou v uhradení kúpnej ceny, a bude uzavretá okamihom, keď prostredníctvom Síak Zákazväákne ďčistväzväákne pročist apzákovácienky ceptuje ponuku, odsúhlasí obchodné podmienky pre Zákazníkov a odošle svoju akceptáciu. Kúpnu cenu je Zákazník oprávnený uhradiť Záujemcovi iba prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to bezhotovostnou platobnou transakciou alebo z predplateného kreditu viazaného k Profilu Zákazníka.
 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy Sprostredkovateľ zabezpečí, aby Zákazník mohol uhradiť Kúpnu cenu bezhotovostnými platobnými prostriedkami v prospech účtu Sprostredkovateľa.
 1. Kúpnu zmluvu uzavrú Záujemca a Zákazník v znení podľa všeobecných obchodných podmienok ľom ak uzatváraným kúpnym zmluvám. Záujemca je povinný ponúkať uzavretie Kúpnej zmluvy v tomto znení a nijako sa od nej neodchyľovať. Zákazník nie je oprávnený akceptovať ponuku uzavretia Kúpnej zmluvy s akoukoľvek výhradou.
 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy a uhradení Kúpnej ceny zašle bez zbytočného odkladu Sprostredkovateľ Záujemcovi a Zákazníkovi potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na ich
 1. Zákazník je povinný si vyzdvihnúť zakúpený pokrm najneskôr do okamihu, ktorý je stanovený v časovom rozmedzí na webovej stránke alebo v aplikácii Sprostredkovateľa. Záujemca však tento okamih nesmie stanoviť na neskôr, než je okamih použiteľnosti (spotreby) pre daný pokrm. V prípade, že si Zákazník zakúpený pokrm nevyzdvihne včas, Záujemca je oprávnený zakúpený pokrm na vlastné náklady zlikvidovať, pričom sa v tomto prípade Kúpnai cena Záknevazníkov. Uplynutím najneskoršieho okamihu stanoveného na vyzdvihnutie pokrmu Zákazníkovi zaniká právo na jeho vydanie.
 1. Záujemca je povinný mať pokrm pripravený na vyzdvihnutie pre Zákazníka v rámci stanoveného času pre vyzdvihnutie, najneskôr však k okamihu, ktorý Záujemca určil ako čas pre vyzdvihnutie. Pri vydaní pokrmu je Záujemca povinný postupovať v súlade so všetkými všeobecnými hygienickými predpismi a týmito
 1. Pre prípad, kedy by si Zákazník vyžiadal odnos pokrmu z miesta prevádzky Záujemcu, je Záujemca oprávnený k cene predávaného pokrmu účtovať aj balné pokrmu. Ak chce Záujemca balné účtovať, je o tejto skutočnosti povinný informovať prostredníctvom svojej ponuky na Profile a uviesť konkrétny cenník balného. Zákazník je oprávnený vzniesť svoju požiadavku na zabalenie a odnos pokrmu z miesta prevádzky Záujemcu až v okamihu vyzdvihnutia. Cena balného teda nie je hradená spoločne s cenou pokrmu, a ak je Záujemcom táto služba spoplatnená, dôjde k vysporiadaniu ceny balného až pri odovzdaní pokrmu Zákazníkovi.
 1. Pri vyzdvihnutí pokrmu Zákazník Záujemcovi predloží potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy zobrazenej priamo v jeho zákazníckom Profile na mobilnom zariadení. Záujemca vykoná notifikáciu o vydaní pokrmu Zákazníkovi v Profile Zákazníka na ním predloženom mobilnom zariadení. Na tento účel bude v aplikácii slúžiť osobitná ikona.
 1. A platobného terminálu Sprostredkovateľa (alebo kreditu viazaného k Profilu Zákazníka), s výnimkou prepitného v bežnej výške poskytnutého Zákazníkom Záujemcovi či prípadnej ceny balného (viď čl. II. ods. 16 VOP), ktorá patrí v celom rozsahu Záujemcovi.
 1. Záujemca je povinný pri všetkej komunikácii so Zákazníkmi zdržať sa urážok, vulgarizmov, dehonestujúcich výrazov a prejavov diskriminácie.
 1. Kontaktné údaje Zákazníka slúžia výhradne na uzavretie Kúpnej zmluvy a spracovanie jeho objednávky. Záujemca nie je oprávnený tieto údaje využívať na akýkoľvek iný účel ani ich poskytovať tretím osobám.

III. Marketingové služby

 1. Záujemcovia sa zároveň so Sprostredkovateľom dohodli na poskytovaní marketingových služieb (ďalej len „Marketingové služby“ ) v rozsahu definovanom nižšie.
 1. Záujemcovia sa so Sprostredkovateľom ďalej dohodli na tom, že Sprostredkovateľ bude po dobu trvania Zmluvy o sprostredkovaní poskytovať Záujemcovi Marketingové služby spočívajúce v zvero rámínennenv ku1 na Facebookovom és Instagramovom účte Sprostredkovateľa.
 1. Marketingové služby ďalej zahŕňajú distribúciu 1 akciového kupónu Zákazníkom. Náklady uhradí Sprostredkovateľ.
 1. Súčasťou Marketingových služieb je tiež zasielanie notifikácií prostredníctvom aplikácie Sprostredkovateľa za účelom propagácie produktov Záujemcu s ohľadom na jeho obchodné záujmy.
 1. V rámci Marketingových služieb ďalej Sprostredkovateľ pravidelným testovaním objednávok, s čím týmto Záujemca súhlasí, zaisťuje vyššiu kvalitu platformy poskytované Sprostredkovateľom.
 1. Nad rámec vyššie uvedeného Sprostredkovateľ Záujemcovi poskytne tiež zákaznícku

IV. Vysporiadanie kúpnej ceny, provízie a odmena Sprostredkovateľa za Marketingové služby

 1. Za sprostredkovateľskú činnosť podľa Zmluvy o sprostredkovaní patrí Sprostredkovateľovi provízia vo výške 30 % z kúpnej ceny navýšená o zákonnú DPH (ďalej“ len „Kúpna ).
 2. Na základe dohody zmluvných strán bude Poskytovateľ služieb poskytovať Partnerovi marketingové služby, za ktoré Partner zaplatí poplatok (ďalej len “Marketingový poplatok”). Výška Marketingového poplatku za príslušný mesiac je kúpna cena Balíčkov predávaných prostredníctvom Munch.hu, maximálne však 12,99 EUR + DPH za mesiac za mesiac za každý obchod vylužbujúci. Pre partnera s celkovým počtom menej ako 5 prevádzok alebo stravovacích zariadení. Táto suma predstavuje 4,99 EUR + DPH mesačne za každú z nasledujúcich typov prevádzok/prevádzok služieb za predajňu využívajúcu Službu.
 1. Kúpna cena je Zákazníkom hradená na účet Sprostredkovateľa, ktorého týmto Záujemca splnomocňuje na inkaso Kúpnej ceny. Tým nie je dotknutá prípadná povinnosť Záujemcu vystaviť Zákazníkovi daňový doklad podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a odviesť daň, čo Záujemca berie na vedomie.
 1. Nárok Sprostredkovateľa na províziu vzniká už uhradením Kúpnej ceny Zákazníkom, a to aj v prípade, že bola Kúpna cena Zákazníkom uhradená, ale Zákazník si objednaný pokrm
 1. Sprostredkovateľ vykoná výpočet provízie za každý kalendárny mesiac trvania zmluvného vzťahu (ďalej len ako „Zúčtovacie obdobie“ ). Sprostredkovateľ vykoná výpočet provízie za uplynulé Zúčtovacie obdobie a zašle ho Záujemcovi, vrátane fakturácie provízie a odmeny za Marketingové služby, na fakturačný e-mail najneskôr do šíší najneskôr do 10 praconutnévlud cieho obdobia, za ktoré sa výpočet vykonáva. V rovnakej lehote Sprostredkovateľ tiež zašle na účet Záujemcu podľa jeho určenia sumu zodpovedajúcu súčtu všetkých, Zákazníkmi vo vyúčtovávanom Sprostredkovateľ tiež zašle na účet redkovaných Kúpnych zmlúv, od ktorých už Sprostredkovateľ odpočítal celkovú províziu za sprostredkovanie uzatvorenia Kúpnych zmlúv za totožné obdobie (príp odpočítal zmluvnú pokutu podľa týchto VOP) a odmeny za Marketingové služby podľa zaslaného výpočtu. A vky na zaplatenie zmluvných pokút podľa VOP voči Záujemcovej pohľadávke na vyplatenie kúpnych cien inkasovaných za Záujemcu.
 1. Záujemca je oprávnený napadnúť správnosť výpočtu Sprostredkovateľa podľa predchádzajúceho odseku najneskôr do 15 dní od jeho zaslania na kontaktný e-mail Záujemcu. V takom prípade je Záujemca povinný urobiť tak písomne prostredníctvom kontaktného e-mailu Sprostredkovateľa.
 1. Záujemca je povinný bezodkladne informovať Sprostredkovateľa o zmene fakturačných údajov.
 1. Odmena Sprostredkovateľa za Marketingové služby je vo výške 4,99 € meačne a bude navýšená o DPH v zákonnej výške.
 1. Po vzájomnej dohode Sprostredkovateľa a Záujemcu je možné zaplatiť odmenu na 1 kalendárny rok jednorazovo V prípade jednorazovej ročnej platby je výška odmeny za Marketingové výška PHý záký služoby 49 €. V prípade zaplatenia jednorazovej odmeny sa Sprostredkovateľ so Záujemcom dohodli, že sa táto odmena nijako nevracia ani nekráti.

V. Podmienky vydávania pokrmov

 1. Záujemca je povinný postupovať pri predaji a vydávaní pokrmov v súlade so všeobecne záväznými, najmä hygienickými, predpismi.
 1. Záujemca je povinný postupovať pri príprave a výdaji pokrmov Zákazníkom predovšetkým v súlade s týmto článkom VOP. Ak všeobecný právny predpis stanovuje vyšší štandard postupu pri starostlivosti o pokrmy ako tieto VOP, alebo sa inak odchýli od znenia VOP, je Záujemca povinný sa riadiť takýmý pšeiopiobševny právny predpis stanovuje jednoznačne nižší štandard starostlivosti o pokrmy ako tieto VOP.
 1. Súčasťou VOP KZ je poučenie Záujemcu, že predávané pokrmy sú určené na okamžitú
 1. Týmto článkom nepreberá Sprostredkovateľ zodpovednosť za Záujemcu a plnenie jeho povinností podľa Kúpnej zmluvy a všeobecných právnych predpisov.

VI. Trvanie tejto zmluvy

 1. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu neurčitú.
 1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu o sprostredkovaní písomnou výpoveďou bez udania dôvodu bez výpovednej
 1. V prípade vypovedania Zmluvy o sprostredkovaní ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Sprostredkovateľ povinný vykonať výpočet provízie za posledné zúčtovacie obdobie alebo jeho časť. Sprostredkovateľ zašle výpočet provízie za posledné zúčtovacie obdobie alebo jeho časť Záujemcovi vrátane fakturácie provízie na fakturačný e-mail ý je výpočet vykonávaný. V rovnakej lehote Sprostredkovateľ zašle na účet Záujemcu uvedený v Zmluve o sprostredkovaní sumu zodpovedajúcu súčtu všetkých doteraz Záujemcovi nevyplatených kúpzákdennych cien ostredkovaných Kúpnych zmlúv, od ktorých už Sprostredkovateľ odpočítal odmenu za Marketingové služby, celkovú províziu za sprostredkovanie obdobie (či prípadné zmluvné pokuty podľa týchto VOP).

VII. Záverečné ustanovenia

 1. A ých všeobecne záväznými predpismi, ďalej v prípade porušenia povinnosti podľa ust. čl. I. ods. 8 VOP, povinnosti podľa ust. čl. I ods. 9 VOP, úmyselného porušenia povinnosti podľa ust. čl. II ods. A zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý prípad takého konania. Týmto dojednaním nie je dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Nové znenie VOP sa stáva platným a účinným odoslaním VOP na kontaktné e-mailovú address Záujemcu uvedenú v osobitnej Zmluve o sprostredkovaní. V prípade zmeny výšky provízie je Sprostredkovateľ povinný oznámiť zmenu VOP aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených
 1. Všetky písomnosti podľa Zmluvy o sprostredkovaní budú zmluvné strany doručovať na kontaktné e-mailové adresy vyjasnené v priebehu procesu odsúhlasenia VOP, s výnimkou výpovede ana povinná zaslať na adresu sídla druhej zmluvnej strany v listinnej podobe.
 1. Zmluvu o sprostredkovaní možno meniť písomnými dodatkami, ktoré musia byť buď v listinnej forme, opatrené podpismi zmluvných strán (ich zástupcov), alebo v elektronickej podobe opatrenej elektroni kvalifikismi.
 1. A dnosť tieto individuálne zmluvy, príp. dodatky k nej.
 1. Zmluva o sprostredkovaní a ďalšie právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa riadia slovenským právom a všetky spory z nich av súvislosti s nimi budú rozhodované všemiobsnenskýmiobsnúmi.
 1. Vzťahy medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom sa v otázkach neupravených týmito VOP spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych právnych predpiskejov.
 1. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

2023. 10. 31.

Podmienky pre zákazníkov

 

Všeobecné obchodné podmienky k využívaniu služieb poskytovaných sprostredkovateľom ak uzatváraným kúpnym zmluvám

 

I.Úvodné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľom je spoločnosť Munch Europe sro, Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, IČO: 54545391; DIČ: 2121716916, internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
 2. Záujemcom je prevádzkovateľ gastronomických služieb, s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú zmluvu o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv (ďalej len „Záujemca“).
 3. Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o Sprostredkovateľom sprostredkovávanú kúpu pokrmov pripravovaných Záujemcami a využíva služby Sujuľomstredkovatené. (ďalej len „Zákazník“)
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Sprostredkovateľom

a Zákazníkmi a upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúcich z Kúpnych zmlúv, ktorých uzavretie sprostredkováva Sprostredkovateľ.

 1. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom webových stránok https://munch.sk/ , mobilných aplikácií a stránok na sociálnej sieti Facebook toho istého názvu, ako aj prípadne ďalších Zktorákcom a sprátváčných komunikačných stránok, prochva azníkom príležitosť uzavrieť Kúpne zmluvy. Predmetom týchto Kúpnych zmlúv bude kúpa pripravených pokrmov ponúkaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa Zákazníkom (ďalej len)

„Kúpna zmluva“ či „Kúpne zmluvy“). Webové stránky https://munch.sk/ a mobilné aplikácie toho istého názvu podľa vety

prvej tohto odseku, budú naďalej označované iba ako „webové stránky alebo aplikácie Sprostredkovateľa“.

 1. Sprostredkovateľ umožní Zákazníkovi používať webové stránky https://munch.sk/ a aplikáciu, prostredníctvom ktorých dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy dištančným spôsobom), preúhjomľu miestomku Kúpnej zmluvy je webová stránka alebo aplikácia Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezaisťuje akúkoľvek dopravu ponúkaných pokrmov.
 2. Tieto VOP upravujú základné práva a povinnosti Sprostredkovateľa i Zákazníka a podmienky použitia služieb Sprostredkovateľa. Zákazník zriadením používateľského účtu prostredníctvom webovej stránky https://munch.sk/ či príslušnej aplikácie vyslovuje svoj súhlas s VOP a zaväzuje sa nimi riadiť.
 3. Sprostredkovateľ prehlasuje, že Záujemcovia sa zaviazali akceptovať tieto VOP, najmä v rozsahu týkajúcom sa uzatváraných Kúpnych zmlúv, a zaviazali sa uzatvárať Kúpne zmlue zmluvyradýradk so Zákosntvvateh podmienok obsiahnutých v čl. týchto VOP (zvlášť ďalej tiež len „VOP KZ“).

II. Základný popis služieb poskytovaných Sprostredkovateľom

 1. Sprostredkovateľ sprostredkováva ponuku Záujemcov na predaj pokrmov pred expiráciou, najmä, ale nie výlučne tie, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu. Záujemcovia prostredníctvom Sprostredkovateľa ponúkajú pokrmy spravidla so zľavou zo štandardnej ceny ponúkaného pokrmu.
 2. Sprostredkovateľ nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku svojej webovej stránky, mobilnej aplikácie ani platobného terminálu. V prípade výpadku týchto služieb nenesie voči Zákazníkovi akúkoľvek zodpovednosť. Sprostredkovateľ je zároveň oprávnený kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, ukončiť poskytovanie svojich služieb Zákazníkovi

alebo zrušiť používateľský účet Zákazníka, a to najmä v prípade, ak má odôvodnené presvedčenie o tom, že Zákazník zneužíva alebo kúdzuani Sprostredkovateľa strakany Zákazníka porušovaniu jeho povinností vyplývajúcich z týchto VOP.

 1. Sprostredkovateľ nie je povinný kontrolovať vecnú správnosť ponúk Záujemcov prostredníctvom jeho služieb a nenesie akúkoľvek zodpovednosť za pravdivosť týchto ponjek inľakzoahve inľakzoahve.
 2. Kúpne zmluvy sú uzatvárané výhradne medzi Záujemcom, ako predávajúcim, a Zákazníkom, ako kupujúcim. A tí vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.
 3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a kvantitu pokrmov, ktorých kúpu sprostredkováva.
 4. Sprostredkovateľ poskytuje Zákazníkovi svoje služby Odmena za sprostredkovanie uzavretia Kúpnej zmluvy je hradená Záujemcom.
 5. Zákazník je oprávnený zriadiť si prostredníctvom stránok Sprostredkovateľa používateľský účet, ktorého prostredníctvom je oprávnený uzatvárať Kúpne zmluvy cami a kontakt zmluvy so Závoujeva Na plné využitie služieb Sprostredkovateľa Zákazníkom je nutné zriadenie užívateľského účtu Zákazníka. Bez zriadenia užívateľského účtu Zákazníka nie je možné dokončiť objednávku a nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.
 6. A ý na webových stránkach av aplikácii Sprostredkovateľa.
 1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené prerušením prevádzky stránok Sprostredkovateľa, počítačovými vírusmi, poruchou stránok .

III. Podmienky používania webovej stránky či aplikácie Sprostredkovateľa

 1. Zákazník použitím stránok potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, ďalej že všetky údaje ním poskytnuté Sprostredkovateľovi súch pravdivé, úplné, správne a sa prožeponu redkovateľom plne oboznámil s obsahom týchto
 2. Ak má Zákazník menej ako 18 rokov, je povinný zdržať sa použitia služieb označených spôsobom, z ktorého je zrejmé, že daná služba je určená výhradne pre Záki8

„18+“).

 1. Zákazník si je vedomý toho, že služby poskytované Sprostredkovateľom využíva výhradne na vlastné
 2. Zákazník je povinný používať stránky Sprostredkovateľa spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno Sprostredkovateľa a nenarušuje používanie stránok Sprostredkovateľa inými Zákazníkmi. Zákazník sa najmä zaväzuje zdržať sa všetkých konaní vedúcich k ohrozeniu správneho fungovania webových stránok či aplikácie Sprostredkovateľa, vkladaniu vulgárnych alebo vedome a nepravdnovýchu ahozdnových ích údajov iných Zákazníkov k ich používateľským účtom.
 3. Zákazník berie na vedomie, že kliknutím na niektoré odkazy webových stránok, ktoré sú zverejnené na stránkach Sprostredkovateľa, bude Zákazník presmerovaný na webové stránky tretíjemnajôs.

IV. Všeobecné obchodné podmienky Kúpnych zmlúv

 1. Ponuka pokrmov Záujemcu urobená prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa je záväznou ponukou na uzavretie Kúpnej
 2. Zákazník je oprávnený uzavrieť s vybraným Záujemcom Kúpnu zmluvu tak, že akceptuje ponuku Záujemcu uskutočnenú prostredníctvom webovej stránky luvuens luvuslovyna súhlasu a vôle byť viazaný týmito
 3. Akceptácia ponuky uzavretia Kúpnej zmluvy Zákazníkom s výhradami je považovaná za odmietnutie ponuky a nevedie k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
 4. A ďmi ctvom webovej stránky či aplikácie Sprostredkovateľa Zákazník záväzne akceptuje ponuku, odsúhlasí VOP, odošle svoju akceptáciu a zároveň uhradí kúpnu cenu.
 5. Hoci sa jedná o zmluvu uzatváranú dištančným spôsobom, Zákazník nie je v zmysle 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. A od Kúpnej zmluvy, pretože predmetom kúpy je tovar podliehajúci rýchlej skaze.
 6. Po uzavretí Kúpnej zmluvy Sprostredkovateľ zabezpečí prostredníctvom svojho platobného terminálu to, aby Zákazník mohol uhradiť kúpnu cenu bezhotovostnými platobnými prostriedkovate v prospech prospech.
 7. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu kupovaného pokrmu prostredníctvom platobných služieb Sprostredkovateľa, teda cez

bezhotovostný platobný terminál Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je teda platobným miestom pre uhradenie kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.

 1. Súčasťou kúpnej ceny nie je cena obalov určených na prenos kupovaných pokrmov, ktoré môže Záujemca dodať Zákazníkovi.
 2. Zákazník je povinný po uzavretí Kúpnej zmluvy za podmienok stanovených VOP KZ vyzdvihnúť na vlastné náklady zakúpený pokrm u Záujemcu do času stanoveného v ponuke Záujem.
 3. Zákazník je oprávnený skonzumovať zakúpené pokrmy priamo v prevádzke Záujemcu, alebo si ich odniesť v obaloch, ibaže konkrétna ponuka Záujemca stanoví inak (napr. stanovuje, že že jeurnečiuke zumová stanovuje, že jeurnečiu od azyumovákovuje).
 4. A u prenášaných pokrmov a ich hygienickú nezávadnosť.
 5. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy. A úpna cena

V. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník m ako spotrebiteľ právo uplatniť si práva z chybného plnenia v súvislosti s Kúpnou zmluvou u Záujemcu Záujemcu na

jeho užívateľskom profil webových stránkach či v aplikácii Sprostredkovateľa).

 1. Všetky právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa riadia slovenským právom a všetky spory z nich av súvislosti s nimi budú rozhodované všeobecnými slovenskými súdmi.
 2. Vzťahy medzi Zákazníkom, Záujemcom o Sprostredkovateľom sa v otázkach neupravených týmito VOP spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záápinovnych prespir.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ill. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Zákazník je ako spotrebiteľ oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
 4. Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Nové znenie VOP sa stáva účinným dňom zverejnenia na webových stránkach av mobilnej aplikácii Sprostredkovateľa. Zákazník, ktorý bude mať v čase zmeny zriadený používateľský účet, dostane od Sprostredkovateľa upozornenie o zmene VOP na kontaktnú

e-mailovú cím uvedenú v jeho používateľskom účte.

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach av aplikácii Sprostredkovateľa.
 2. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Stripe. Informácie o platobnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Stripe Payments Europe.

2023.10.31.