Home / Terms Of Munch Money

Terms and Conditions and Privacy Policy

Last updated on 23/01/2024

Table of content

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Pri využívaní našich služieb cez webovú stránku https://munch.sk/ alebo cez mobilnú aplikáciu Munch sú Vaše osobné údaje ako používateľa poskytované spoločnosti Munch Europe ro, Senný trh 3116/07O 9395445451 DIČ: 2121716916 , internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Munch“), ktorá sa tým stáva správcom osobných údajov.
 2. Tento dokument obsahuje zásady spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Munch a upravuje dôležité informácie o Vašich právach týkajúcich sa spracovávaných osobných únosoboach ao oich upajov spoločnosťou.
 3. Munch zaobchádza s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Osobné údaje sú spracúvané na základe podmienok, ktoré sú dané všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto dokumentom, a sú bezpečne uložené. Spracúvanie osobných údajov jednotlivými príjemcami osobných údajov sa riadi podmienkami týchto spracovateľov.

I. Osobné údaje, ktoré spracovávame a ich zdroje

 1. Vaše osobné údaje začneme spracovávať od okamihu vytvorenia používateľského účtu (meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie a Vami zvolené heslo, a pri vynostiužstvísocialne facebook .com získame prístup k vami používanému používateľskému menü, profilovej fotke a rovnako e-mailovej cím).
 2. Pre samotné uskutočnenie a dokončenie objednávky je z našej strany potrebné spracovať Vaše meno, priezvisko, Vaše telefónne číslo a Váš e-mail a pri Vami zvolenej možnosti „zapamätať kartu” aj údaci platu platu karné potrebné potzáobre o Vaše meno, priezvisko, Vaše telefónne číslo a Váš e-mail Uvedené informácie spracujeme len v prípade, že nám ich sami poskytnete. Váš e-mail a telefónne číslo spracujeme pre nevyhnutné účely komunikácie ohľadom objednávky z našej strany a zo strany našich spracovateľov.
 3. Ďalej budeme spracovávať históriu Vami urobených objednávok vrátane účtov vystavených v mene Ak využijete takú možnosť aplikácie, budeme rovnako spracovávať aj zoznam Vami preferovaných podnikov (čjpodnikov podnikov) záujem). Tieto podniky si vyberáte sami manuálne a následne sa Vám v aplikácii bude prioritne zobrazovať ponuka takto označených podnikov.
 4. Spracúvame aj informácie o IP cím, typoch prehliadača a druhu operačného systému, a tieto môžu byť získané aj pasívne. https://munch.sk/ tiež používa súbory cookies a navigačné dáta na zbieranie informácií o čase a dátume Vašej návštevy stránky https://munch.sk/ , ill. našej mobilnej aplikácie Munch, ao tom, čo ste hľadali a zobrazovali.
 5. Po Vašom predchádzajúcom súhlase v prípade, ak používate mobilnú aplikáciu Munch, získavame tiež informácie o tom, ako využívate naše služby na Vašom zariadení a informácie o Vašej polohe ponuky pre individualizáciu. Na tento účel je potrebné najprv povoliť sledovanie polohy na Vašom zariadení. Môžeme tiež ukladať ďalšie analytické údaje o používaní našich služieb (napr. o spôsobe vyzdvihnutia objednávky).
 6. Vaše osobné údaje môžeme získať aj od tretích strán, ale len v prípade, ak sami rozhodnete prihlásiť sa na odber našich služieb našich služieb. V takom prípade nám poskytnete svoje používateľské meno, e-mail, dátum narodenia a profilovú fotku v takej forme, ako tieto informácie uvádzate na svojom profile sociálnej siete.
 7. Okrem uvedených prípadov môžeme Vaše údaje získať aj prostredníctvom Vašej komunikácie s https://munch.sk/ (najčastejšie prostredníctvom zákazníckej podpory, e-mailu, Vasocichý alej protvedomst), ch väzieb k poskytovaným službám (napr. hodnotenie objednávky ) alebo Vašej

II. Účel spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje spracovávame väčšinou z právneho titulu plnenia zmluvy. V takom prípade sú Vaše osobné údaje spracúvané len za účelom poskytovania našich služieb. https://munch.sk/ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť vedúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom (Vami) a podnikom, ktorý ponúka doposiaľ neskonzumované porcie jedál, nézlunnašna, ktoré by inakjevidova ým Služba je poskytovaná primárne prostredníctvom mobilnej aplikácie Munch, v ktorej Munch ponúka jedlá od podnikov, svojich zmluvných partnerov. Vy si môžete prostredníctvom webovej stránky alebo tejto mobilnej aplikácie objednať jedlá.
 2. Údaje uvedené v článku I musia byť spracované starostlivo, aby bolo jedlo rezervované správne a vydané osobe, ktorá ho Údaje sú rovnako spracúvané aj na úmieno prmieno v učely notifikovania o stave na strane Munch alebo konkrétneho podniku (zmluvného partnera). Ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním našich služieb môžu zahŕňať aj administráciu platby, spracúvanie požiadaviek prostredníctvom zákazníckej podpory alebo kontraktného formulára a podobne.
 3. Z dôvodu oprávneného záujmu môže Munch spracúvať osobné údaje aj na zefektívnenie webovej stránky https://munch.sk/ a mobilnej aplikácie Munch, ako aj na zlepšovanie poskytovaných služieb.
 4. A na informovanie o vylepšeniach a
  novinkách v aplikácii Munch a tiež o novinkách v rozsahu služieb našichstrategkých partnerov, ktorí sa podieľajú na plnení Vašej zmluvy.
 5. Vaše údaje môžu byť spracúvané aj v prípade a za účelom, ktorý ukladá zákon, a tiež nám môžu poslúžiť v prípade zabezpečovania ochrany Vašich osobných údajov a ichtia zne. Taktiež môžeme spracovať Vaše osobné údaje na získanie spätnej väzby potrebnej na zefektívnenie a zlepšenie našich služieb a služieb našich partnerov, ktoré používame pri poskytovaní našich používame pri poskytovaní ašichnachopenie preferencia služieb úk. Ak využívame Vaše osobné údaje za účelom opísaným v tomto odseku, Vaše osobné údaje spracovávame tiež z dôvodu nášho zákonného záujmu. Týka sa to napríklad noviniek súvisiacich bezprostredne s našou aplikáciou, Webom alebo poskytovanými službami
 6. A ovej K tomu však bude z našej strany dochádzať iba vtedy, ak nám k takémuto konaniu dáte osobitný súhlas.
 7. Iba na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať údaje o polohe Vášho zariadenia a ďalšie uvedené údaje, aby sme prispôsobili zobrazovanie obsahu internetových stránok ap individuácím Vašim a mobilným. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, no ak dôjde k odmietnutiu sledovania polohy zariadenia a individualizácie ponúk, nemusí byť prakticky možné poskytovať naše služby.
 8. S vašim predchádzajúcim súhlasom budú spracovávané aj súbory O tom, aké súbory cookies a pixely používame, sa dočítate v našej cookies páske implementovanej na webovej stránke https://munch.sk/ .
 9. Na základe Vášho súhlasu môžeme ďalej spracovávať aj ďalšie údaje. Používanie aplikácie alebo webu nie je nikdy viazané na poskytnutie súhlasu, ale môžeme Vám za neho ponúknuť výhody.
 10. Anonymizované údaje môžeme aj bez Vášho súhlasu ďalej používať pre účely sociologického výskumu alebo trhového prieskumu tretími osobami na zlepšenie našich služieb alebo služieb trett.

III. Doba spracovania osobných údajov

 1. Osobné údaje spracovávame len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie cieľa, ak z právnych predpisov nevyplýva povinnosť spracovávať osobné údaje po inú stanovenú dobu.
 2. Osobné údaje získané na základe súhlasu spracovávame len po dobu platnosti poskytnutého súhlasu, najdlhšie do jeho odvolania.
 3. Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe oprávneného záujmu (pozri vyššie), spracovávame počas trvania nášho oprávneného záujmu.
 4. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, spracovávaných na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku (k tomu podrobnejšie pozri čl. VI–h to dokument).
 5. Po uplynutí dôb podľa článku III 1. tohto dokumentu dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov, príp. k ich anonymizácii.
 6. Vybrané osobné údaje však môžeme mať uložené aj po uplynutí týchto dôb pre prípad vzniku súdneho sporu alebo uplatňovania nárokov súdnou cestou.

IV. Príjemcovia osobných údajov

 1. V niektorých prípadoch môžeme spracúvané údaje zdieľať s ďalšími subjektmi, a to v nasledujúcich situáciách:
  1. ak nám to ukladajú právne predpisy alebo je to nevyhnutné k uplatneniu našich práv; v týchto okolnostiach môžu byť príjemcovia Vašich osobných údajov dozorujúce orgány štátnej správy, orgány konajúce v trestnom konaní, súdy, atď.;
  2. AK TAK MUSÍME UROBIť, ABY SME MOHLI DOSAHOVAť ÚÉM VAM PONUKANEJ SLUžBY A PLNIť SI SVOJE ZMLUVNÉ POVINNOSTI – PRÍJEMCAMI SU JEDNNAK GASTROMIMICKé PREVIDZYKY, KORÉ NA NAI NAIMI ZMLUVNÍV Jednaný Tovar;
  3. v ktorých je to nevyhnutné za účelom udržania kvality a zlepšovania služieb – v nevyhnutnom rozsahu môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími osobami, ako sú požitovebreb, požitobeb, poskytovateb, IT úslužieb ných terminálov, poskytovatelia hostingových služieb, poskytovatelia marketingových služieb, poskytovatelia služieb obchodno -hospodárskeho charakteru, audítori, iné subjekty poskytujúce nám služby.
  4. Na zabezpečenie analýzy dát využívame tiež služby a aplikácie ďalších spracovateľov, a to vrátane spracovateľov so sídlom mimo Európskej únie. Osobné údaje však predávame výlučne spracovateľom, ktorí zabezpečujú ochranu zodpovedajúcej úrovne ochrany osobných údajov v Európskej únii.

V. Zabezpečenie osobných údajov a spôsob sprakovania

 1. Spracovanie vašich osobných údajov prebehne prevažne automatizovane, keď sú takto dáta prenášané do elektronických informačných systémov. V niektorých prípadoch môže dôjsť tiež k manuálnemu spracovaniu osobných údajov, keď sú však tieto údaje opäť vkladané do elektronických informačných systémov. Vaše osobné údaje uchovávame elektronicky.

Môžu nastať aj situácie, keď budú dáta obsahujúce osobné údaje exportované z elektronických informačných systémov a následne budú uchovávané, alebo s nimi bude manipulované v listinnej podobe. V takom prípade však bude zachovaný štandard vysokej bezpečnosti Vašich osobných údajov.

 1. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa apríla 2016 o ochrane apríla 2016. voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES.
 2. Z dôvodu bezpečného nakladania s osobnými údajmi sme prijali rad bezpečnostných štandardov aj organizačných opatrení, aby sme boli schopní Vaše kpumíném, prím osobné údaje bezpečne a uclooprávabrťen zmenám, náhodnej strate, poškodeniu alebo zverejneniu informácií. Rovnakú mieru opatrnosti pri nakladaní s Vašimi údajmi sú povinní aplikovať rovnako aj naši zmluvní K tomu sa rovnako zmluvne zaviazali. Zamestnanci aj členovia orgánov spoločnosti Munch, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
 3. Ak dochádza k odovzdaniu Vašich dát správcom z tretích krajín (napr. situácia popísaná v čl. ods. 1 písm. d), dbáme na to, aby Vašim osobným údajom bola zaistená inochturacionaálistená inochturacionaáli. Zmluvní partneri buď poskytli primerané záruky, že sú k dispozícii vymáhateľné práva dotknutej osoby a ich účinná právna ochrana, alebo sa údaje zasielave do štátu, o ktoro zasielajú peň žeňúro, ktorom primerané Európs chrany osobných údajov.
 1. Pokiaľ dôjde k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov, ktorého následok môže predstavovať riziko pre Vaše práva a slobody, sme povinní Vás o tom informovať.

VI. Vaše práva v oblasti osobných údajov

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje. V prípade, že tak robíme, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie súvisiace s ich spracovaním.

 1. Právo na opravu a doplnenie

Máte právo žiadať nás o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa viažu k Vašej osobe alebo nás žiadať o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

 1. Právo na výmaz

Máte právo žiadať nás o výmaz Vašich osobných údajov, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. odvoláte súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na spracovanie;
 3. vznesiete námietky proti sprakovaniu, ktorým treba vyhovieť
 4. osobné údaje sme spracovali protiprávne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané na splnenie našej právnej

Naopak, výmaz osobných údajov nie je možné vykonať, najmä ak spracovanie prebieha s legitímnym účelom av súlade s predpismi na ochranu osobných pýných údajov, ďajmä ak spracovanie prebieha lobodu prejavu a informácie, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov .

 1. Právo na obmedzenie sprakovania

Máte právo žiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov v prípade, že popierate presnosť osobných údajov, na dobu potrebnú na overenie presnosti údajovch. O to isté nás máte právo žiadať v prípade, že je spracovanie podľa Vášho názoru protiprávne a sami žiadate namiesto výmazu iba obmedzenie spracovania. Ďalej v prípade, že máte za to, že Vaše osobné údaje už ďalej nepotrebujeme, ale požadujete ich na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Právo žiadať nás o obmedzenie spracovania Vašich údajov máte tiež, pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to na dobu, kým nebude overené, či naše oprávnené záujmy podôámietmi prevašíendmi oprávndmi prevažuvvo ky.

V prípade vyhovenia Vašej žiadosti o obmedzenie spracovania, zanesieme túto skutočnosť do našich elektronických informačných systémov av nevyhnutnom rozsahu prestaneme spracovanie aktívne vykonávať.

Akonáhle pominú dôvody na obmedzenie spracovania, zašleme Vám upozornenie o skutočnosti, že dôjde k obnove rozsahu spracovávania Vašich osobných údajov, ak bude trvať náš spracováal našom vaníom

 1. Právo na prenositeľnosť údajov

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nami spracovaných automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo za účelom poskytovania našej služby (plnenie zmluvy) strojovo čitateľnom formáte tak, aby dané osobné údaje mohli byť odovzdané tretej strane, ktorú označíte vo Vašej žiadosti, v pozícii správcu údajov.

 1. Právo odvolať súhlas

Máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním tých osobných údajov, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu. Pokiaľ sa však jedná o osobné údaje spracovávané na základe iných skutočností, právo odvolať súhlas nie je možné uplatniť.

 1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že z našej strany došlo alebo dochádza k porušeniu povinností nám uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných ťosobných ť ťo ťo ťoranťad máte p srávujúcimi ných údajov Slovenskej republiky (prípadne inému úradu členského štátu Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany osobných údajov).

 1. Právo vzniesť námietku proti sprakovaniu osobných údajov

Pokiaľ je právnym titulom pre spracovanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem správcu osobných údajov, teda Munch, alebo pokiaľ je právnym titulom plnenie úlohy vykonávanejý vo verekon verejnom či ľvek vzniesť proti takému sprakovaniu tzv. námietku.

A niť Vás na najvhodnejšie ponuky).

Pokiaľ vznesiete námietku podľa prvej vety tohto článku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukážeme dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami a alebos právadami. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania), prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracovávať úplne.

 1. Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní a má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne výplňnamneu. Toto právo nie je možné uplatniť vtedy, ak je rozhodnutie založené na výslovnom súhlase alebo je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, príp. ak je povolené právo Európskej únie alebo členského štátu.

VII. Spôsob uplatnenia Vašich práv

 1. Všetky práva uvedené v článku VI tohto dokumentu môžete voči Munch uplatňovať prostredníctvom e-mailovej správy (aktuálny e-mail je vždy uvedený na stránkach https://munch.sk/ , ill. v sekciom“ čici „mobilne Munchykontakt) na aktuálnu adresu spoločnosti uvedenú v úvode tohto dokumentu.
 2. V súvislosti s uplatnením akéhokoľvek práva podľa článku VI tohto dokumentu môžete byť vyzvaný na poskytnutie súčinnosti pri overovaní Vašej identity.
 3. O postupe vo veci ao vybavení Vašej žiadosti či iného podania týkajúceho sa spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme bez zbytočného odkladu informovať.
 4. V prípade využitia práva na sťažnosť u dozorného orgánu sa môžete obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (pozri článok VI 7 tohto dokumentu).

VIII. Zmeny tohto dokumentu a ďalšie informácie

 1. Tento dokument, obsahujúci informácie, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov, môžeme v budúcnosti pozmeňovať a aktualizovať.
 2. Každá zverejnená pozmenená verzia dokumentu bude číslovaná chronologicky vzostupne, čím Vám bude umožnené rozpoznať skutočnosť, že v dokumente došlo k zmenám. Súčasne budete na takúto skutočnosť upozornený vhodným spôsobom (upozornenie v prostredí Vášho profilu, prostredníctvom e-mailu, či kombináciou oboch spomínaných spôsobov).

2023.10.31

Všeobecné obchodné podmienky

k zmluvám o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv

I. Úvodné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľom (ďalej len „VOP“ ) je spoločnosť Munch Europe sro, Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, IČO: 54545391; DIČ: 2121716916, internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Sprostredkovateľ“ ).
 1. Záujemcom je prevádzkovateľ gastronomických služieb, ktorý má záujem o uzavretie zmluvy o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv so Sprostredkovateľom. (ďalej len
  „Záujemca“ )
 1. Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o Sprostredkovateľom sprostredkovávanú kúpu pokrmov pripravovaných Záujemcom a využíva služby „lenazľákák”
 1. Okamihom preukázateľného odsúhlasenia týchto VOP zo strany Záujemcu je uzavretá Zmluva o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní“ ).
 1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom, ktoré vznikajú na základe Zmluvy o sprostredkovaní.
 1. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom webových stránok https://munch.sk/ , mobilných aplikácií a stránok na sociálnej sieti Facebook toho istého názvu, ako aj prípadne ďalšílecom komunikačných prípadne ďalšílecom komunikačných spraujejechnálov, prochva žitosť uzavretia kúpnych zmlúv s tretími osobami, Zákazníkmi. Predmetom týchto Kúpnych zmlúv bude kúpa pokrmov pripravených Záujemcom Zákazníkom (ďalej len
  „Kúpna zmluva“ či „Kúpne zmluvy“ ). Webové stránky https://munch.sk/ a mobilné aplikácie toho istého názvu podľa vety prvej tohto odseku, budú naďalej označované iba ako „webové stránky alebo aplikácie Sprostredkovateľa“ .
 1. Sprostredkovateľ poskytuje Záujemcovi propagáciu za účelom sprostredkovania uzavretia Kúpnej zmluvy, a platformu, prostredníctvom ktorej dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy dištančobým (sp. Sprostredkovateľ je zároveň platobným citym pre úhradu kúpnej cony podľa Kúpnej Sprostredkovateľ nezaisťuje akúkoľvek dopravu ponúkaných pokrmov.
 1. Záujemca sa zaväzuje prostredníctvom Sprostredkovateľa ponúkať pokrmy pred expiráciou, najmä, nie však výlučne, tie, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu. Minimálna zľava oproti štandardnej cene ponúkaného pokrmu Záujemcu musí byť aspoň 50 % zo štandardnej ceny Záujemcom ponúkaného pokrmu.
 1. Záujemca sa zaväzuje zdržať sa všetkých konaní spôsobilých poškodiť povesť Sprostredkovateľa, najmä ohováračského konania alebo zámerného zadávania obrad obrazne urážlivých, in vulgárny ých ponúk. Záujemca sa zároveň zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by viedla k obchádzaniu Sprostredkovateľa ak predaju pokrmov ponúkaných prostredníctvom Sprostredkovateľa priamo Zákaz.
 1. Záujemca berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je oprávnený sprostredkovávať uzavretie Kúpnych zmlúv viacerým konkurenčným subjektom.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený použiť všetky názvy aj logá používané Záujemcom pre ním poskytované gastronomické služby, a to za účelom propagácie na stránkach Sprostredkovateľa.
 1. Zmluvy uzavreté medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom je možné medzi skupinou spoločností previesť.

II. Priebeh sprostredkovania

 1. Na základe prejaveného záujmu zo strany Záujemcu o služby zo strany Sprostredkovateľa v zmysle týchto VOP je Záujemca povinný predložiť všetky podklady vyžadované Sprostredkovateeža precuujenice tojoby. Na základe tohto kroku dôjde k objasneniu dodatočných údajov – najmä bankových účtov strán. Následne je Záujemca povinný preukázateľne odsúhlasiť tieto VOP, a to buď prostredníctvom firemného e-mailu alebo online pri registrácii na webovom sídle Sprostredkovateľa zaškrtnutím políhlasečka pre sú
 1. Po odsúhlasení týchto VOP, teda k okamihu uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní, vygeneruje Sprostredkovateľ Záujemcovi prístupové údaje k správe používateľského profilu na webových (“proľastfilredkovate Sránkach ). Profil má časť verejnú, viditeľnú Zákazníkom, a časť skrytú, viditeľnú iba Záujemcovi.
 1. Záujemca je povinný vyplniť všetky informácie o sebe a ním ponúkaných pokrmoch vo svojom Profile, priebežne aktualizovať svoj Profil, a najmä udržiavať ponuku pokrmov aktuálnu.
 1. Sprostredkovateľ sprostredkováva uzavretie Kúpnych zmlúv len k tým pokrmom, ktoré uvedie Záujemca ako ponúkané na svojom Profile. O poradí, v akom sú jednotlivé ponuky prezentované na stránkach Sprostredkovateľa, rozhoduje Sprostredkovateľ.
 1. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah Profilu Záujemcu viditeľný Zákazníkom. Zjavné nesprávnosti či údaje odporujúce všeobecným právnym predpisom na Profile Zákazníka, za ktorých správu je inak zodpovedný Záujemca, je však zodpovedný Záujemca. je však povinný Záujemcu informovať.
 1. Záujemca je povinný pred uzavretím Zmluvy o sprostredkovaní riadne označiť prevádzkareň, v ktorej sú ponúkané ním predávané pokrmy, av ktorej budú tieto vydávané Zákadzkareňíkom „Preďvá vydávané Zákazkareňíkom (“Preďvá vydávané Zákadzkareňíkom ). Záujemca je povinný udržiavať na svojom Profile aktuálne a pravdivé údaje o Prevádzkarni, najmä čas, do ktorého si môžu Zákazníci zakúpené pokrmy u Záujemcu vyzdvihnúť.
 1. Ak má Záujemca viac prevádzok, v ktorých ponúka pokrmy za využitia služieb Sprostredkovateľa, je povinný pokrmy ponúkať s jasným uvedením Prevádzky, v ktorej sú ponúka pokrmy.
 1. Záujemca je povinný udržiavať svoju ponuku na Profile aktuálnu, vrátane presného množstva ponúkaných porcií. Táto ponuka predstavuje záväznú ponuku a jej akceptáciou dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy medzi Záujemcom a Zákazníkom.
 1. Sprostredkovateľ nie je stranou Kúpnej zmluvy, nenesie akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s touto Kúpnou zmluvou a nie je najmä zodpovedný za kvalitu výlosnýsĽlosnýkovisnýkovisný kouvisnýbavate s už uzavretou Kúpnou zmluvou poslúžiť ako platobné miesto na úhradu kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.
 1. Kúpna zmluva medzi Záujemcom a Zákazníkom bude uzavretá s odkladacou podmienkou, spočívajúcou v uhradení kúpnej ceny, a bude uzavretá okamihom, keď prostredníctvom Síak Zákazväákne ďčistväzväákne pročist apzákovácienky ceptuje ponuku, odsúhlasí obchodné podmienky pre Zákazníkov a odošle svoju akceptáciu. Kúpnu cenu je Zákazník oprávnený uhradiť Záujemcovi iba prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to bezhotovostnou platobnou transakciou alebo z predplateného kreditu viazaného k Profilu Zákazníka.
 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy Sprostredkovateľ zabezpečí, aby Zákazník mohol uhradiť Kúpnu cenu bezhotovostnými platobnými prostriedkami v prospech účtu Sprostredkovateľa.
 1. Kúpnu zmluvu uzavrú Záujemca a Zákazník v znení podľa všeobecných obchodných podmienok ľom ak uzatváraným kúpnym zmluvám. Záujemca je povinný ponúkať uzavretie Kúpnej zmluvy v tomto znení a nijako sa od nej neodchyľovať. Zákazník nie je oprávnený akceptovať ponuku uzavretia Kúpnej zmluvy s akoukoľvek výhradou.
 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy a uhradení Kúpnej ceny zašle bez zbytočného odkladu Sprostredkovateľ Záujemcovi a Zákazníkovi potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na ich
 1. Zákazník je povinný si vyzdvihnúť zakúpený pokrm najneskôr do okamihu, ktorý je stanovený v časovom rozmedzí na webovej stránke alebo v aplikácii Sprostredkovateľa. Záujemca však tento okamih nesmie stanoviť na neskôr, než je okamih použiteľnosti (spotreby) pre daný pokrm. V prípade, že si Zákazník zakúpený pokrm nevyzdvihne včas, Záujemca je oprávnený zakúpený pokrm na vlastné náklady zlikvidovať, pričom sa v tomto prípade Kúpnai cena Záknevazníkov. Uplynutím najneskoršieho okamihu stanoveného na vyzdvihnutie pokrmu Zákazníkovi zaniká právo na jeho vydanie.
 1. Záujemca je povinný mať pokrm pripravený na vyzdvihnutie pre Zákazníka v rámci stanoveného času pre vyzdvihnutie, najneskôr však k okamihu, ktorý Záujemca určil ako čas pre vyzdvihnutie. Pri vydaní pokrmu je Záujemca povinný postupovať v súlade so všetkými všeobecnými hygienickými predpismi a týmito
 1. Pre prípad, kedy by si Zákazník vyžiadal odnos pokrmu z miesta prevádzky Záujemcu, je Záujemca oprávnený k cene predávaného pokrmu účtovať aj balné pokrmu. Ak chce Záujemca balné účtovať, je o tejto skutočnosti povinný informovať prostredníctvom svojej ponuky na Profile a uviesť konkrétny cenník balného. Zákazník je oprávnený vzniesť svoju požiadavku na zabalenie a odnos pokrmu z miesta prevádzky Záujemcu až v okamihu vyzdvihnutia. Cena balného teda nie je hradená spoločne s cenou pokrmu, a ak je Záujemcom táto služba spoplatnená, dôjde k vysporiadaniu ceny balného až pri odovzdaní pokrmu Zákazníkovi.
 1. Pri vyzdvihnutí pokrmu Zákazník Záujemcovi predloží potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy zobrazenej priamo v jeho zákazníckom Profile na mobilnom zariadení. Záujemca vykoná notifikáciu o vydaní pokrmu Zákazníkovi v Profile Zákazníka na ním predloženom mobilnom zariadení. Na tento účel bude v aplikácii slúžiť osobitná ikona.
 1. A platobného terminálu Sprostredkovateľa (alebo kreditu viazaného k Profilu Zákazníka), s výnimkou prepitného v bežnej výške poskytnutého Zákazníkom Záujemcovi či prípadnej ceny balného (viď čl. II. ods. 16 VOP), ktorá patrí v celom rozsahu Záujemcovi.
 1. Záujemca je povinný pri všetkej komunikácii so Zákazníkmi zdržať sa urážok, vulgarizmov, dehonestujúcich výrazov a prejavov diskriminácie.
 1. Kontaktné údaje Zákazníka slúžia výhradne na uzavretie Kúpnej zmluvy a spracovanie jeho objednávky. Záujemca nie je oprávnený tieto údaje využívať na akýkoľvek iný účel ani ich poskytovať tretím osobám.

III. Marketingové služby

 1. Záujemcovia sa zároveň so Sprostredkovateľom dohodli na poskytovaní marketingových služieb (ďalej len „Marketingové služby“ ) v rozsahu definovanom nižšie.
 1. Záujemcovia sa so Sprostredkovateľom ďalej dohodli na tom, že Sprostredkovateľ bude po dobu trvania Zmluvy o sprostredkovaní poskytovať Záujemcovi Marketingové služby spočívajúce v zvero rámínennenv ku1 na Facebookovom és Instagramovom účte Sprostredkovateľa.
 1. Marketingové služby ďalej zahŕňajú distribúciu 1 akciového kupónu Zákazníkom. Náklady uhradí Sprostredkovateľ.
 1. Súčasťou Marketingových služieb je tiež zasielanie notifikácií prostredníctvom aplikácie Sprostredkovateľa za účelom propagácie produktov Záujemcu s ohľadom na jeho obchodné záujmy.
 1. V rámci Marketingových služieb ďalej Sprostredkovateľ pravidelným testovaním objednávok, s čím týmto Záujemca súhlasí, zaisťuje vyššiu kvalitu platformy poskytované Sprostredkovateľom.
 1. Nad rámec vyššie uvedeného Sprostredkovateľ Záujemcovi poskytne tiež zákaznícku

IV. Vysporiadanie kúpnej ceny, provízie a odmena Sprostredkovateľa za Marketingové služby

 1. Za sprostredkovateľskú činnosť podľa Zmluvy o sprostredkovaní patrí Sprostredkovateľovi provízia vo výške 30 % z kúpnej ceny navýšená o zákonnú DPH (ďalej“ len „Kúpna ).
 2. Na základe dohody zmluvných strán bude Poskytovateľ služieb poskytovať Partnerovi marketingové služby, za ktoré Partner zaplatí poplatok (ďalej len “Marketingový poplatok”). Výška Marketingového poplatku za príslušný mesiac je kúpna cena Balíčkov predávaných prostredníctvom Munch.hu, maximálne však 12,99 EUR + DPH za mesiac za mesiac za každý obchod vylužbujúci. Pre partnera s celkovým počtom menej ako 5 prevádzok alebo stravovacích zariadení. Táto suma predstavuje 4,99 EUR + DPH mesačne za každú z nasledujúcich typov prevádzok/prevádzok služieb za predajňu využívajúcu Službu.
 1. Kúpna cena je Zákazníkom hradená na účet Sprostredkovateľa, ktorého týmto Záujemca splnomocňuje na inkaso Kúpnej ceny. Tým nie je dotknutá prípadná povinnosť Záujemcu vystaviť Zákazníkovi daňový doklad podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a odviesť daň, čo Záujemca berie na vedomie.
 1. Nárok Sprostredkovateľa na províziu vzniká už uhradením Kúpnej ceny Zákazníkom, a to aj v prípade, že bola Kúpna cena Zákazníkom uhradená, ale Zákazník si objednaný pokrm
 1. Sprostredkovateľ vykoná výpočet provízie za každý kalendárny mesiac trvania zmluvného vzťahu (ďalej len ako „Zúčtovacie obdobie“ ). Sprostredkovateľ vykoná výpočet provízie za uplynulé Zúčtovacie obdobie a zašle ho Záujemcovi, vrátane fakturácie provízie a odmeny za Marketingové služby, na fakturačný e-mail najneskôr do šíší najneskôr do 10 praconutnévlud cieho obdobia, za ktoré sa výpočet vykonáva. V rovnakej lehote Sprostredkovateľ tiež zašle na účet Záujemcu podľa jeho určenia sumu zodpovedajúcu súčtu všetkých, Zákazníkmi vo vyúčtovávanom Sprostredkovateľ tiež zašle na účet redkovaných Kúpnych zmlúv, od ktorých už Sprostredkovateľ odpočítal celkovú províziu za sprostredkovanie uzatvorenia Kúpnych zmlúv za totožné obdobie (príp odpočítal zmluvnú pokutu podľa týchto VOP) a odmeny za Marketingové služby podľa zaslaného výpočtu. A vky na zaplatenie zmluvných pokút podľa VOP voči Záujemcovej pohľadávke na vyplatenie kúpnych cien inkasovaných za Záujemcu.
 1. Záujemca je oprávnený napadnúť správnosť výpočtu Sprostredkovateľa podľa predchádzajúceho odseku najneskôr do 15 dní od jeho zaslania na kontaktný e-mail Záujemcu. V takom prípade je Záujemca povinný urobiť tak písomne prostredníctvom kontaktného e-mailu Sprostredkovateľa.
 1. Záujemca je povinný bezodkladne informovať Sprostredkovateľa o zmene fakturačných údajov.
 1. Odmena Sprostredkovateľa za Marketingové služby je vo výške 4,99 € meačne a bude navýšená o DPH v zákonnej výške.
 1. Po vzájomnej dohode Sprostredkovateľa a Záujemcu je možné zaplatiť odmenu na 1 kalendárny rok jednorazovo V prípade jednorazovej ročnej platby je výška odmeny za Marketingové výška PHý záký služoby 49 €. V prípade zaplatenia jednorazovej odmeny sa Sprostredkovateľ so Záujemcom dohodli, že sa táto odmena nijako nevracia ani nekráti.

V. Podmienky vydávania pokrmov

 1. Záujemca je povinný postupovať pri predaji a vydávaní pokrmov v súlade so všeobecne záväznými, najmä hygienickými, predpismi.
 1. Záujemca je povinný postupovať pri príprave a výdaji pokrmov Zákazníkom predovšetkým v súlade s týmto článkom VOP. Ak všeobecný právny predpis stanovuje vyšší štandard postupu pri starostlivosti o pokrmy ako tieto VOP, alebo sa inak odchýli od znenia VOP, je Záujemca povinný sa riadiť takýmý pšeiopiobševny právny predpis stanovuje jednoznačne nižší štandard starostlivosti o pokrmy ako tieto VOP.
 1. Súčasťou VOP KZ je poučenie Záujemcu, že predávané pokrmy sú určené na okamžitú
 1. Týmto článkom nepreberá Sprostredkovateľ zodpovednosť za Záujemcu a plnenie jeho povinností podľa Kúpnej zmluvy a všeobecných právnych predpisov.

VI. Trvanie tejto zmluvy

 1. Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu neurčitú.
 1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu o sprostredkovaní písomnou výpoveďou bez udania dôvodu bez výpovednej
 1. V prípade vypovedania Zmluvy o sprostredkovaní ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Sprostredkovateľ povinný vykonať výpočet provízie za posledné zúčtovacie obdobie alebo jeho časť. Sprostredkovateľ zašle výpočet provízie za posledné zúčtovacie obdobie alebo jeho časť Záujemcovi vrátane fakturácie provízie na fakturačný e-mail ý je výpočet vykonávaný. V rovnakej lehote Sprostredkovateľ zašle na účet Záujemcu uvedený v Zmluve o sprostredkovaní sumu zodpovedajúcu súčtu všetkých doteraz Záujemcovi nevyplatených kúpzákdennych cien ostredkovaných Kúpnych zmlúv, od ktorých už Sprostredkovateľ odpočítal odmenu za Marketingové služby, celkovú províziu za sprostredkovanie obdobie (či prípadné zmluvné pokuty podľa týchto VOP).

VII. Záverečné ustanovenia

 1. A ých všeobecne záväznými predpismi, ďalej v prípade porušenia povinnosti podľa ust. čl. I. ods. 8 VOP, povinnosti podľa ust. čl. I ods. 9 VOP, úmyselného porušenia povinnosti podľa ust. čl. II ods. A zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý prípad takého konania. Týmto dojednaním nie je dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody.
 1. Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP. Nové znenie VOP sa stáva platným a účinným odoslaním VOP na kontaktné e-mailovú address Záujemcu uvedenú v osobitnej Zmluve o sprostredkovaní. V prípade zmeny výšky provízie je Sprostredkovateľ povinný oznámiť zmenu VOP aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmenených
 1. Všetky písomnosti podľa Zmluvy o sprostredkovaní budú zmluvné strany doručovať na kontaktné e-mailové adresy vyjasnené v priebehu procesu odsúhlasenia VOP, s výnimkou výpovede ana povinná zaslať na adresu sídla druhej zmluvnej strany v listinnej podobe.
 1. Zmluvu o sprostredkovaní možno meniť písomnými dodatkami, ktoré musia byť buď v listinnej forme, opatrené podpismi zmluvných strán (ich zástupcov), alebo v elektronickej podobe opatrenej elektroni kvalifikismi.
 1. A dnosť tieto individuálne zmluvy, príp. dodatky k nej.
 1. Zmluva o sprostredkovaní a ďalšie právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa riadia slovenským právom a všetky spory z nich av súvislosti s nimi budú rozhodované všemiobsnenskýmiobsnúmi.
 1. Vzťahy medzi Záujemcom a Sprostredkovateľom sa v otázkach neupravených týmito VOP spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych právnych predpiskejov.
 1. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

2023. 10. 31.

Podmienky pre zákazníkov

 

Všeobecné obchodné podmienky k využívaniu služieb poskytovaných sprostredkovateľom ak uzatváraným kúpnym zmluvám

 

I.Úvodné ustanovenia

 1. Sprostredkovateľom je spoločnosť Munch Europe sro, Senný trh 3116/7 945 01 Komárno, IČO: 54545391; DIČ: 2121716916, internetová stránka: https://munch.sk/ (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
 2. Záujemcom je prevádzkovateľ gastronomických služieb, s ktorým má Sprostredkovateľ uzavretú zmluvu o sprostredkovaní uzatvorenia kúpnych zmlúv (ďalej len „Záujemca“).
 3. Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o Sprostredkovateľom sprostredkovávanú kúpu pokrmov pripravovaných Záujemcami a využíva služby Sujuľomstredkovatené. (ďalej len „Zákazník“)
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Sprostredkovateľom

a Zákazníkmi a upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúcich z Kúpnych zmlúv, ktorých uzavretie sprostredkováva Sprostredkovateľ.

 1. Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom webových stránok https://munch.sk/ , mobilných aplikácií a stránok na sociálnej sieti Facebook toho istého názvu, ako aj prípadne ďalších Zktorákcom a sprátváčných komunikačných stránok, prochva azníkom príležitosť uzavrieť Kúpne zmluvy. Predmetom týchto Kúpnych zmlúv bude kúpa pripravených pokrmov ponúkaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa Zákazníkom (ďalej len)

„Kúpna zmluva“ či „Kúpne zmluvy“). Webové stránky https://munch.sk/ a mobilné aplikácie toho istého názvu podľa vety

prvej tohto odseku, budú naďalej označované iba ako „webové stránky alebo aplikácie Sprostredkovateľa“.

 1. Sprostredkovateľ umožní Zákazníkovi používať webové stránky https://munch.sk/ a aplikáciu, prostredníctvom ktorých dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy dištančným spôsobom), preúhjomľu miestomku Kúpnej zmluvy je webová stránka alebo aplikácia Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezaisťuje akúkoľvek dopravu ponúkaných pokrmov.
 2. Tieto VOP upravujú základné práva a povinnosti Sprostredkovateľa i Zákazníka a podmienky použitia služieb Sprostredkovateľa. Zákazník zriadením používateľského účtu prostredníctvom webovej stránky https://munch.sk/ či príslušnej aplikácie vyslovuje svoj súhlas s VOP a zaväzuje sa nimi riadiť.
 3. Sprostredkovateľ prehlasuje, že Záujemcovia sa zaviazali akceptovať tieto VOP, najmä v rozsahu týkajúcom sa uzatváraných Kúpnych zmlúv, a zaviazali sa uzatvárať Kúpne zmlue zmluvyradýradk so Zákosntvvateh podmienok obsiahnutých v čl. týchto VOP (zvlášť ďalej tiež len „VOP KZ“).

II. Základný popis služieb poskytovaných Sprostredkovateľom

 1. Sprostredkovateľ sprostredkováva ponuku Záujemcov na predaj pokrmov pred expiráciou, najmä, ale nie výlučne tie, ktoré sú určené na okamžitú spotrebu. Záujemcovia prostredníctvom Sprostredkovateľa ponúkajú pokrmy spravidla so zľavou zo štandardnej ceny ponúkaného pokrmu.
 2. Sprostredkovateľ nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku svojej webovej stránky, mobilnej aplikácie ani platobného terminálu. V prípade výpadku týchto služieb nenesie voči Zákazníkovi akúkoľvek zodpovednosť. Sprostredkovateľ je zároveň oprávnený kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, ukončiť poskytovanie svojich služieb Zákazníkovi

alebo zrušiť používateľský účet Zákazníka, a to najmä v prípade, ak má odôvodnené presvedčenie o tom, že Zákazník zneužíva alebo kúdzuani Sprostredkovateľa strakany Zákazníka porušovaniu jeho povinností vyplývajúcich z týchto VOP.

 1. Sprostredkovateľ nie je povinný kontrolovať vecnú správnosť ponúk Záujemcov prostredníctvom jeho služieb a nenesie akúkoľvek zodpovednosť za pravdivosť týchto ponjek inľakzoahve inľakzoahve.
 2. Kúpne zmluvy sú uzatvárané výhradne medzi Záujemcom, ako predávajúcim, a Zákazníkom, ako kupujúcim. A tí vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.
 3. Sprostredkovateľ nezodpovedá za kvalitu a kvantitu pokrmov, ktorých kúpu sprostredkováva.
 4. Sprostredkovateľ poskytuje Zákazníkovi svoje služby Odmena za sprostredkovanie uzavretia Kúpnej zmluvy je hradená Záujemcom.
 5. Zákazník je oprávnený zriadiť si prostredníctvom stránok Sprostredkovateľa používateľský účet, ktorého prostredníctvom je oprávnený uzatvárať Kúpne zmluvy cami a kontakt zmluvy so Závoujeva Na plné využitie služieb Sprostredkovateľa Zákazníkom je nutné zriadenie užívateľského účtu Zákazníka. Bez zriadenia užívateľského účtu Zákazníka nie je možné dokončiť objednávku a nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy.
 6. A ý na webových stránkach av aplikácii Sprostredkovateľa.
 1. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené prerušením prevádzky stránok Sprostredkovateľa, počítačovými vírusmi, poruchou stránok .

III. Podmienky používania webovej stránky či aplikácie Sprostredkovateľa

 1. Zákazník použitím stránok potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, ďalej že všetky údaje ním poskytnuté Sprostredkovateľovi súch pravdivé, úplné, správne a sa prožeponu redkovateľom plne oboznámil s obsahom týchto
 2. Ak má Zákazník menej ako 18 rokov, je povinný zdržať sa použitia služieb označených spôsobom, z ktorého je zrejmé, že daná služba je určená výhradne pre Záki8

„18+“).

 1. Zákazník si je vedomý toho, že služby poskytované Sprostredkovateľom využíva výhradne na vlastné
 2. Zákazník je povinný používať stránky Sprostredkovateľa spôsobom, ktorý nepoškodzuje dobré meno Sprostredkovateľa a nenarušuje používanie stránok Sprostredkovateľa inými Zákazníkmi. Zákazník sa najmä zaväzuje zdržať sa všetkých konaní vedúcich k ohrozeniu správneho fungovania webových stránok či aplikácie Sprostredkovateľa, vkladaniu vulgárnych alebo vedome a nepravdnovýchu ahozdnových ích údajov iných Zákazníkov k ich používateľským účtom.
 3. Zákazník berie na vedomie, že kliknutím na niektoré odkazy webových stránok, ktoré sú zverejnené na stránkach Sprostredkovateľa, bude Zákazník presmerovaný na webové stránky tretíjemnajôs.

IV. Všeobecné obchodné podmienky Kúpnych zmlúv

 1. Ponuka pokrmov Záujemcu urobená prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa je záväznou ponukou na uzavretie Kúpnej
 2. Zákazník je oprávnený uzavrieť s vybraným Záujemcom Kúpnu zmluvu tak, že akceptuje ponuku Záujemcu uskutočnenú prostredníctvom webovej stránky luvuens luvuslovyna súhlasu a vôle byť viazaný týmito
 3. Akceptácia ponuky uzavretia Kúpnej zmluvy Zákazníkom s výhradami je považovaná za odmietnutie ponuky a nevedie k uzavretiu Kúpnej zmluvy.
 4. A ďmi ctvom webovej stránky či aplikácie Sprostredkovateľa Zákazník záväzne akceptuje ponuku, odsúhlasí VOP, odošle svoju akceptáciu a zároveň uhradí kúpnu cenu.
 5. Hoci sa jedná o zmluvu uzatváranú dištančným spôsobom, Zákazník nie je v zmysle 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. A od Kúpnej zmluvy, pretože predmetom kúpy je tovar podliehajúci rýchlej skaze.
 6. Po uzavretí Kúpnej zmluvy Sprostredkovateľ zabezpečí prostredníctvom svojho platobného terminálu to, aby Zákazník mohol uhradiť kúpnu cenu bezhotovostnými platobnými prostriedkovate v prospech prospech.
 7. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu kupovaného pokrmu prostredníctvom platobných služieb Sprostredkovateľa, teda cez

bezhotovostný platobný terminál Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je teda platobným miestom pre uhradenie kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy.

 1. Súčasťou kúpnej ceny nie je cena obalov určených na prenos kupovaných pokrmov, ktoré môže Záujemca dodať Zákazníkovi.
 2. Zákazník je povinný po uzavretí Kúpnej zmluvy za podmienok stanovených VOP KZ vyzdvihnúť na vlastné náklady zakúpený pokrm u Záujemcu do času stanoveného v ponuke Záujem.
 3. Zákazník je oprávnený skonzumovať zakúpené pokrmy priamo v prevádzke Záujemcu, alebo si ich odniesť v obaloch, ibaže konkrétna ponuka Záujemca stanoví inak (napr. stanovuje, že že jeurnečiuke zumová stanovuje, že jeurnečiu od azyumovákovuje).
 4. A u prenášaných pokrmov a ich hygienickú nezávadnosť.
 5. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že nadobudnutím účinnosti Kúpnej zmluvy nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy. A úpna cena

V. Záverečné ustanovenia

 1. Zákazník m ako spotrebiteľ právo uplatniť si práva z chybného plnenia v súvislosti s Kúpnou zmluvou u Záujemcu Záujemcu na

jeho užívateľskom profil webových stránkach či v aplikácii Sprostredkovateľa).

 1. Všetky právne vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Záujemcom sa riadia slovenským právom a všetky spory z nich av súvislosti s nimi budú rozhodované všeobecnými slovenskými súdmi.
 2. Vzťahy medzi Zákazníkom, Záujemcom o Sprostredkovateľom sa v otázkach neupravených týmito VOP spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záápinovnych prespir.
 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, ill. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Zákazník je ako spotrebiteľ oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
 4. Sprostredkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto Nové znenie VOP sa stáva účinným dňom zverejnenia na webových stránkach av mobilnej aplikácii Sprostredkovateľa. Zákazník, ktorý bude mať v čase zmeny zriadený používateľský účet, dostane od Sprostredkovateľa upozornenie o zmene VOP na kontaktnú

e-mailovú cím uvedenú v jeho používateľskom účte.

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webových stránkach av aplikácii Sprostredkovateľa.
 2. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, takéto ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Stripe. Informácie o platobnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Stripe Payments Europe.

2023.10.31.

Termeni si Conditii Generale

DESCRIEREA SERVICIULUI ȘI IDENTITATEA LUI MUNCH
Prin intermediul Serviciului Munch (denumit in cele ce urmeaza „Serviciul”), restaurantele, brutăriile, magazinele alimentare, hotelurile și alte întreprinderi (denumite în continuare “Parteneri”) vând la preț redus alimente nevândute care sunt încă în stare bună. Pachetele pot fi rezervate prin intermediul site-ului Munch de către Utilizator (persoana fizică care utilizează Serviciul Munch), al căror conținut exact nu este cunoscut în cea mai mare parte prin intermediul Site-urilor Munch (denumit în continuare “Pachetul”).
Acceptarea TCG este o condiție prealabilă pentru utilizarea Serviciului, care trebuie efectuatăîn mod expres de către Utilizator în momentul utilizării interfețelor Munch și a Serviciului. Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorul acceptă și este de acord să fie obligat să respecte prezentele TCG și confirmă că a parcurs integral și a înteles dispozițiile din Politica de confidențialitate a Munch (denumită în continuare “Politica”). Politica face parte integrantă din prezentele TGC și va fi interpretată în conformitate cu prevederile acesteia. Politica este disponibilă pe site-ul nostru (www.munch.eco).
Aceste TCG se aplică tuturor serviciilor de comerț electronic furnizate în România prin intermediul site-ului web sau al aplicației Munch. Utilizarea serviciului oferit de site-ul web și regulile de furnizare a serviciului sunt reglementate de Legea nr. 365 din 2002 privind comerțul electronic.
Legislația română prevalează în ceea ce privește orice aspect care nu este reglementat în prezentele TCG și interpretarea acestor TCG, în special în ceea ce privește dispozițiile relevante Codului civil (“Codul civil”). Dispozițiile legilor aplicabile, care sunt obligatorii pentru toate părțile, se aplică fără nicio stipulare specială.
Detalii despre furnizorul de servicii (denumit în continuare “Furnizorul de servicii”): Nume: Munch Ro S.R.L.
Adresă: Str. Aleksand Sergheevici Puskin nr. 8, Sector 1, Bucuresti
Număr de identificare fiscală: 45459691
Număr de înregistrare a societății: J40/404/2022 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București
Reprezentată de: A: Bence Zwecker, director general, Kirill Patrick Perepelica, director general
Tel: +40 31 631 5801
Adresa de e-mail: roinfo@munch.eco
Furnizor de găzduire: Google Cloud Platform
CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI DE UTILIZARE A MUNCH
Numai utilizatorii înregistrați pot plasa comenzi pe platforma Munch. În timpul procesului de înregistrare, contul Munch al Utilizatorului este creat. Contul poate fi înregistrat pe site-ul web Munch, pe site-ul web mobil și în aplicația mobilă. Numai persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani pot utiliza platforma în calitate de Utilizatori, furnizând datele de înregistrare. Utilizatorii se pot înregistra pe platformă doar cu propriile date personale, adică înregistrarea în numele unei alte persoane este interzisă. Utilizatorii au posibilitatea de a se înregistra pe platformă folosind profilul lor de Facebook, prin care utilizatorul autorizează accesul la următoarele date furnizate pe Facebook: date publice de profil, adresa de e-mail și lista de prieteni. În cazul înregistrării prin intermediul legăturii Facebook, dacă oricare dintre datele personale ale utilizatorului incluse în respectiva înregistrare pe Facebook lipsește sau este incorectă, datele personale lipsă sau incorecte trebuie să fie furnizate separat sau modificate de către utilizator în timpul procesului de înregistrare. Legătura Facebook poate fi întreruptă în orice moment prin modificarea setărilor profilului Facebook al Utilizatorului, disponibile la “Setări”. Utilizatorii au, de asemenea, opțiunea de a se înregistra folosind contul de Gmail și contul Apple ID.
Prin utilizarea Munch, utilizatorul acceptă termenii de licență ai interfeței de utilizator Munch, astfel cum sunt stabiliți în prezentele TCG.
Pentru a se înregistra cu succes, Utilizatorul trebuie să accepte aceste TCG și să confirme parcurgerea în integralitate și înțelegerea dispozițiilor Politicii. Prin bifarea căsuțelor relevante, Utilizatorul declară că a citit, a înțeles, a acceptat și a respectat pe deplin toate dispozițiile prezentelor TCG și acceptă să fie obligat să respecte toate dispozițiile acestora. În timpul procesului de înregistrare, Utilizatorul are posibilitatea de a se abona la mesajele de marketing trimise de Furnizorul de servicii sub formă de solicitări de marketing direct (newsletter) prin bifarea căsuței relevante, dar abonarea nu este o condiție pentru înregistrarea cu succes. Astfel, înregistrarea finalizată constituie, de asemenea, consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate în conformitate cu Politica de confidențialitate, acceptarea termenilor și condițiilor din prezentele TCG, acceptarea condițiilor de licență pentru utilizarea interfețelor Munch și recunoașterea de către Utilizator a obligației Furnizorului de servicii de a furniza informații în conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 relevantă privind normele detaliate ale contractelor dintre consumatori și întreprinderi.
Prin înregistrare, utilizatorul și furnizorul de servicii încheie un contract electronic în limba română, nu în scris, pentru utilizarea interfețelor Munch, care va fi înregistrat de către furnizorul de servicii și păstrat în evidențe.
Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu rezultat din uitarea parolei utilizatorului sau din accesul acestuia de către persoane neautorizate.
Utilizatorii au dreptul de a-și șterge contul înregistrat fără nicio limitare.
Utilizatorul recunoaște că Furnizorul de servicii organizează vânzarea de Pachete pe Platformă doar în numele unui Partener. Nu există nicio relație contractuală între Furnizorul de servicii și Utilizator în legătură cu vânzarea Pachetelor. Furnizorul de servicii nu este răspunzător în legătură cu Pachetele sau cu executarea acordului dintre Partener și Utilizator. Alimentele sunt produse și distribuite de către Partenerii conectați la site-ul și aplicația Munch,u excepția Pachetelor afișate în numele și distribuite de către Furnizorul de servicii.
Utilizatorul se poate înregistra și naviga gratuit pe interfețele Munch.
Utilizatorul nu se va angaja în niciun comportament care:
Promovează discriminarea, intoleranța, rasismul, ura, hărțuirea sau abuzul împotriva oricărui individ sau grup.
Încurajează un comportament care ar putea duce la răspundere civilă sau care încalcă legile sau reglementările aplicabile.
Încalcă sau deturnează drepturile de proprietate intelectuală, brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, drepturile morale, drepturile de publicitate sau de confidențialitate ale oricărei terțe părți.
Promovează activități sau materiale ilegale sau dăunătoare.
Publică conținut violent sau amenințător sau incită la violență sau la acte de amenințare împotriva unor persoane sau entități.
Conține materiale defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau jignitoare.
Conține informații frauduloase, false, înșelătoare sau înșelătoare.

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COMENZI ȘI ACHIZIȚII PE INTERFEȚELE MUNCH
Comenzile pot fi plasate numai pe cale electronică prin intermediul interfeței Munch. Furnizorul de servicii acceptă comenzi prin intermediul interfețelor Munch numai de la utilizatorii înregistrați și numai dacă utilizatorul furnizează toate datele necesare pentru comandă în întregime.
Lista meselor cu preț redus și prețurile acestora vor fi afișate în momente diferite, în funcție de alegerea Partenerilor care au aderat la sistem, și vor putea fi modificate. Utilizatorul poate adăuga în coșul său masă selectată din oferta curentă și cantitatea acesteia și o poate comanda. Conținutul coșului poate fi modificat până la trimiterea comenzii și nu poate fi modificat după ce aceasta a fost trimisă. Trimiterea comenzii creează o obligație de plată pentru Utilizator. Plata pentru alimentele comandate se face cu cardul de credit sau cu un voucher multifuncțional gratuit (denumit în continuare Munch Money) (anexa 1). În urma plății cu cardul de credit, Munch va confirma rezervarea prin trimiterea unui număr de cod și va indica unde și în ce interval de timp poate fi ridicată mâncarea cu numărul de cod primit.
Utilizatorul plătește în avans prețul de achiziție al pachetelor. Utilizatorul poate plăti prețul de achiziție în RON prin intermediul unei plăți cu cardul de credit disponibilă prin interfața Munch sau prin Munch Money. Chitanța (în toate cazurile) sau factura (la cerere) va fi emisă de către Partener și/sau trimisă Utilizatorului prin e-mail în momentul în care comanda este plasată sau înmânată Utilizatorului în același timp cu primirea alimentelor.
Utilizatorul recunoaște că Furnizorul de servicii poate fi îndreptățit să emită o chitanță sau o factură în numele Partenerului pe baza unui contract de angajament.
Termenii și condițiile generale și politica de confidențialitate ale Stripe sunt disponibile în permanență pe https://stripe.com/en-ro/privacy și https://stripe.com/spc/legal. Sistemul de plăți electronice Stripe este operat de Stripe, Inc., Stripe Payments Company, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080. Stripe este un serviciu de plată electronică care oferă o modalitate convenabilă și sigură de a plăti cu cardul de credit pe site-ul și aplicația Munch. Furnizorul de servicii nu stochează datele instrumentului de plată, deoarece acest lucru este realizat de furnizorul de servicii de plată (Stripe).
Utilizatorul își poate îndeplini obligația de plată numai prin utilizarea metodelor de plată furnizate în cadrul Serviciului Munch, Furnizorul de servicii are dreptul de a introduce, modifica și înceta unilateral metodele de plată individuale.
La confirmarea comenzii de către Furnizorul de servicii, se încheie un contract electronic între Utilizator și Partenerul conectat la sistem. Data încheierii contractului este data confirmării comenzii. Contractul este un contract electronic care nu constituie un contract scris.
În momentul plasării comenzii, Utilizatorul, în calitate de consumator, recunoaște că, în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) litera (d) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014, Utilizatorul nu își poate exercita dreptul de reziliere și de retragere fără justificare în termen de paisprezece zile de la data încheierii contractului în ceea ce privește produsele perisabile sau produsele care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid.
Utilizatorul poate fie să consume mâncarea în incintă, fie să o ridice, după cum decide Partenerul. În cazul luării la pachet, Partenerul are dreptul de a percepe o taxă de ambalare pe loc. Furnizorul de servicii va indica acest lucru, în măsura în care știe, pe interfața de cumpărare, dar hotărârea Partenerului va prevala.
Utilizatorii pot ridica Pachetele achiziționate de la restaurante, magazine în timpul orelor de deschidere a restaurantelor, magazinelor – valabile în ziua comenzii – în intervalul orar indicat în intervalul orar de colectare furnizat de Partener, magazin, dar nu mai târziu de sfârșitul intervalului orar de colectare. Utilizatorul trebuie să facă dovada achiziției și a cantității achiziționate, lucru care trebuie făcut prin intermediul interfeței Munch în momentul în care primește comanda. La primirea Pachetului, Clientul trebuie să schimbe statusul Pachetului din “Comandă acceptată” în “Completat” pe loc, dar nu mai târziu de aceeași zi. În cazuri independente de voința Utilizatorului (acoperire insuficientă, achiziție de pe site-ul Munch, lipsa internetului mobil), Utilizatorul este obligat să schimbe statusul Pachetului din “Acceptat” în “Completat” cât mai curând posibil după primirea Pachetului. În cazul în care Utilizatorul nu poate face dovada primirii comenzii la fața locului, Partenerul poate refuza să livreze Pachetul la propria discreție. Coletele pot fi acceptate numai în ziua în care se face comanda.
Utilizatorul recunoaște că prețul de achiziție al alimentelor care nu sunt ridicate nu va fi rambursat.
Munch își propune să evite risipa de alimente. Prin urmare, Partenerii nu au dreptul de a produce alimente excedentare în scopul servirii Utilizatorului. Utilizatorul recunoaște că, din motivele menționate mai sus, Partenerul poate fi obligat să anuleze o comandă din cauza lipsei neprevăzute de produse vândute pe platformele Munch. În acest caz, Utilizatorul poate solicita Furnizorului de servicii să ramburseze valoarea comenzii.
Utilizatorul recunoaște că stocul disponibil la Parteneri se schimbă în mod constant, asupra căruia Prestatorul de servicii nu are niciun control, astfel încât Pachetul comandat va fi alcătuit în funcție de stocul actual. Din cauza modificărilor de stoc sau a modificărilor prețurilor de consum aplicate de Parteneri, reducerea indicată poate varia sau chiar fi mai mică în lumina Pachetului efectiv asamblat și primit, dar valoarea Pachetului va fi în orice caz egală cu suma efectiv plătită de Utilizator. În cazul în care reducerea reală este mai mică decât reducerea indicată, Utilizatorul poate solicita o compensație până la concurența diferenței dintre prețul inițial indicat și valoarea produselor primite efectiv.
Este interzisă orice distribuire ulterioară în restaurante sau în scopuri comerciale a alimentelor achiziționate prin intermediul interfețelor Munch!
III. CUPOANE ȘI RECENZII MUNCH
Utilizatorul Serviciului Munch poate obține un cupon Munch prin intermediul unor campanii periodice (exemplu de campanie: Utilizatorul invită noi Utilizatori să se înregistreze la Serviciul Munch). Utilizatorul poate utiliza Cuponul Munch pentru a obține reduceri la achizițiile prin intermediul Serviciului Munch.
Furnizorul de servicii poate stabili în mod unilateral condițiile de distribuire, utilizare și valabilitate a Cuponului Munch.
Prin acceptarea acestor TCG, Utilizatorul recunoaște că Cuponul Munch nu poate fi preschimbat în bani.
Cuponul Munch sau Munch Money vor fi distruși în cazul în care Furnizorul de servicii descoperă, suspectează sau constată că cuponul Munch sau Munch Money au fost utilizați în mod abuziv. În astfel de cazuri, Furnizorul de servicii poate factura sumele plătite cu astfel de Cupoane Munch sau Munch Money.
Furnizorul de servicii poate, la discreția sa, să permită utilizatorului să posteze comentarii, cereri sau sugestii de îmbunătățire a serviciului (“Conținutul utilizatorului”). Conținutul utilizatorului astfel comunicat va fi proprietatea utilizatorului, însă, prin comunicarea acestuia, utilizatorul consimte la utilizarea la nivel mondial a Conținutului utilizatorului de către Companie, fără limitare în timp, fără niciun drept de cesiune, fără nicio obligație de plată a vreunei redevențe, inclusiv în scopul utilizării ulterioare, copierii, dezvoltării ulterioare, dezvoltării, distribuirii, publicării sau obținerii de beneficii economice din acesta, fie pe interfețele sale actuale sau viitoare, fără o notificare ulterioară sau consimțământul utilizatorului, fără plata vreunei taxe către utilizator sau către orice persoană sau entitate. În acest caz, Utilizatorul garantează că este îndreptățit să cedeze drepturile menționate mai sus și că Conținutul utilizatorului nu este ofensator, defăimător sau obscen, nu încalcă sau pune în pericol drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de proprietate, drepturile de confidențialitate ale unor terțe părți și nu duce la încălcarea legilor aplicabile.
IV. PROBLEME DE RĂSPUNDERE
Furnizorul de servicii este singurul responsabil pentru funcționarea tehnică a interfețelor Munch. Deoarece utilizarea interfețelor este gratuită pentru utilizator, acesta exclude orice responsabilitate pentru daune sau despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de utilizator ca urmare a unei defecțiuni tehnice a interfețelor.
Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru corectitudinea, adecvarea și caracterul complet al informațiilor încărcate pe interfețele Munch.
Responsabilitatea pentru caracterul adecvat și calitatea alimentelor achiziționate prin intermediul interfețelor Munch, precum și pentru caracterul adecvat al ambalajului, precum și pentru comportamentul și buna funcționare a Partenerilor față de Utilizatori revine exclusiv Partenerului respectiv.
Furnizorul de servicii facilitează contactul dintre Utilizator și Partener doar prin intermediul interfețelor Munch. Furnizorul de servicii este obligat prin contractul cu Partenerul să respecte pe deplin legislația aplicabilă funcționării acestora, în special reglementările privind siguranța alimentară, dar nu poate monitoriza acest lucru în permanență și, prin urmare, își exclude răspunderea pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator ca urmare a oricărei încălcări a legii de către Partener sau ca urmare a încălcării contractului dintre Furnizorul de servicii și Partener.
Partenerul este responsabil pentru furnizarea și conținutul corect al informațiilor prevăzute de lege pentru Pachete. Prestatorul de servicii acționează doar ca intermediar pentru comenzi și, prin urmare, nu este implicat în asamblarea și producerea Pachetelor, nu are nicio influență sau perspectivă asupra acestora și, prin urmare, nu este supus obligațiilor de informare prevăzute în prezenta clauză. Partenerul va furniza Furnizorului de servicii informațiile prevăzute de legislația aplicabilă înainte de publicarea acestora pe interfețele Munch și va notifica imediat Furnizorul de servicii în cazul în care apar modificări. Partenerul este singurul responsabil pentru legalitatea, integralitatea și acuratețea comunicării datelor.
Partenerul este răspunzător față de Utilizator pentru orice răspundere în conformitate cu legislația națională și UE aplicabilă pentru indicarea: alergenilor, substanțelor care provoacă intoleranță, coloranților alimentari, îndulcitorilor, zahărului adăugat.
Furnizorul de servicii sau Partenerul nu este responsabil pentru consecințele oricăror defecte în livrarea sau depozitarea alimentelor primite de către Utilizator. Transportul, depozitarea și utilizarea corespunzătoare a alimentelor primite sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.
Furnizorul de servicii are dreptul de a suspenda Serviciul în totalitate sau parțial pentru întreținerea Serviciului sau a interfețelor Munch sau din alte motive de siguranță, fără notificare sau informare prealabilă.
V. INFORMAȚII PRIVIND DREPTUL DE RETRAGERE
Utilizatorul, în calitate de consumator, își poate anula comanda cu cel puțin 3 ore înainte de începerea orei de ridicare prestabilite, indicate pe Pachetul vândut de Partener, cu condiția să informeze Furnizorul de servicii despre acest lucru prin intermediul chatbot-ului de servicii pentru clienți sau a adresei de e-mail indicate pe interfața Munch, având astfel dreptul de retragere. În acest caz, Utilizatorul poate solicita Furnizorului de servicii rambursarea valorii comenzii. Anularea comenzii trebuie să fie indicată pe interfețele Munch și Partenerului relevant prin intermediul serviciului clienți Munch.
În cazul în care, în timpul recepției la fața locului, starea produsului achiziționat este atât de deteriorată încât acesta este impropriu pentru scopul inițial sau impropriu pentru consumul uman din punct de vedere igienic, Partenerul poate oferi un produs de înlocuire. În cazul în care utilizatorul acceptă produsul de înlocuire, executarea contractului va continua fără modificări, așa cum este descris mai sus, ținând cont de orice modificări specifice efectuate de către utilizator.
În cazul în care utilizatorul nu acceptă înlocuirea produsului și nu solicită returnarea produsului defect, acest lucru va fi considerat ca fiind o anulare a comenzii. În cazul în care Prestatorul de servicii consideră că anularea este justificată, prețul Produsului va fi rambursat Utilizatorului în termen de 10 zile de la data livrării, care va fi creditat de către Prestatorul de servicii în contul utilizat de Utilizator pentru plată.
Un Consumator este un Utilizator care este o persoană fizică ce acționează în afara cadrului profesiei sale, a unei activități independente sau a unei activități comerciale. În conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014, Consumatorul poate renunța la contract în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, fără a da niciun motiv. Consumatorul nu beneficiază de dreptul de retragere în cazul produselor perisabile sau de scurtă durată în sensul articolului 16 alineatul (1) litera (d) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.
În condițiile în care:
se încheie un contract între Partener și consumator,
Partenerul distribuie în mod specific un produs perisabil sau cu durată de viață scurtă reglementat de regulamentul guvernamental, și
– Utilizatorul declară în momentul înregistrării că recunoaște că își pierde dreptul de retragere cel târziu cu 3 ore înainte de începerea perioadei de acceptare, astfel încât Utilizatorul nu se poate retrage din contractul încheiat între Partener și consumator prin intermediul interfeței Munch.
VI. ASPECTE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR LEGATE DE UTILIZAREA INTERFEȚELOR MUNCH
Interfețele Munch (inclusiv site-ul web, rețelele de socializare și aplicația mobilă) sunt opere protejate prin drepturi de autor. Utilizatorul are dreptul de a imprima sau de a descărca părți ale site-ului web pe un hard disk și de a le partaja cu alte persoane, cu condiția să facă acest lucru doar în scop informativ. Toate copiile realizate de către Utilizator (fără a include orice copie pe suport de hârtie a site-ului web) trebuie să includă următoarea mențiune privind drepturile de autor: Copyright © Munch – Toate drepturile rezervate.
Fără consimțământul prealabil scris, este interzisă copierea, reproducerea, retransmiterea către public și/sau denaturarea în orice mod, utilizarea, prelucrarea, vânzarea, folosirea în întregime sau în parte a conținutului site-ului web în orice alt scop decât cel de informare (de exemplu, în scopuri comerciale) și/sau utilizarea, prelucrarea, vânzarea, folosirea în întregime sau în parte a conținutului site-ului web fără acordul prealabil scris al Munch RO S.R.L..
Utilizatorul dobândește dreptul de utilizare prin descărcarea interfețelor pe un telefon mobil sau prin utilizarea site-ului web numai în scopul rulării acestuia pe dispozitivul respectiv.
Fără consimțământul scris prealabil, este interzisă modificarea site-ului web (sau a oricărei părți a acestuia) sau încorporarea acestuia în orice altă lucrare, inclusiv, dar fără a se limita la, un document tipărit, un blog, propriul site web sau un site web al unei terțe părți.
Cititorul sau utilizatorul site-ului recunoaște că, în cazul utilizării neautorizate, autorul este pasibil de sancțiuni. Cuantumul penalității este de 650 RON brut pe frază și/sau imagine și/sau video.

Cititorul sau utilizatorul site-ului web recunoaște că această clauză de penalizare nu este excesivă și utilizează site-ul web având în vedere acest lucru.
În cazul încălcării drepturilor de autor, Munch Ro S.R.L. va solicita o certificare notarială a faptelor, a cărei valoare va fi, de asemenea, imputată utilizatorului care a încălcat drepturile de autor.
Decriptarea, copierea pe orice alt dispozitiv, altul decât un dispozitiv mobil, modificarea, distribuirea prin orice mijloace sau orice altă utilizare nepermisă în conformitate cu prezentele TCG reprezintă o încălcare a drepturilor de autor ale Furnizorului de servicii, pentru care contravenientul va fi răspunzător în conformitate cu legislația civilă și penală.
VII. EXCLUDEREA UTILIZATORULUI DE LA SERVICIU
Furnizorul de servicii poate, la discreția sa unilaterală, să elimine imediat Utilizatorul din Serviciul Munch sau să suspende Utilizatorul din Serviciul Munch, sau să respingă sau să anuleze orice comandă a Utilizatorului, dacă (i) Utilizatorul abuzează de Serviciul Munch sau cauzează daune sau prejudicii Serviciului Munch sau Partenerilor și/sau Furnizorului de servicii sau angajaților Furnizorului de servicii; (ii) Furnizorul de servicii are o convingere rezonabilă că Utilizatorul are un comportament fraudulos în utilizarea Serviciului Munch; sau că nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor TCG; (iii) Utilizatorul are un comportament amenințător, hărțuitor, rasist, sexist sau orice alt comportament pe care Furnizorul de servicii îl consideră nepotrivit față de Parteneri sau față de angajații Furnizorului de servicii
VIII. TRATAREA PLÂNGERILOR, APLICAREA LEGII, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
Utilizatorul recunoaște că, în conformitate cu capitolul II din prezentele TCG, utilizatorul poate contacta doar serviciul clienți al Munch în ceea ce privește calitatea alimentelor distribuite, regularitatea funcționării partenerilor, caracterul adecvat al comportamentului și activităților acestora față de utilizator. Utilizatorul poate acționa în justiție Partenerul sau magazinul în cauză în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor și aplicarea normelor privind răspunderea pentru produse, precum și în ceea ce privește încheierea și executarea contractului. Răspunderea Furnizorului de servicii se limitează la funcționarea interfețelor Munch.
În cazul în care utilizatorul are o plângere cu privire la funcționarea interfețelor Munch, acesta o poate raporta Furnizorului de servicii prin intermediul interfețelor corespunzătoare (aplicația mobilă și site-ul web) sau prin intermediul următoarelor date de contact:
Detalii de contact ale serviciului central de relații cu clienții: e-mail: roinfo@munch.eco
Furnizorul de servicii va răspunde în scris, prin e-mail, în termen de 30 de zile, la reclamația scrisă, motivând respingerea acesteia. Furnizorul de servicii păstrează o copie a răspunsului timp de 3 ani și o prezintă autorităților de control la cerere.
În cazul în care obiecțiile ridicate de utilizator nu pot fi remediate în cursul procedurii de reclamație și dacă alte litigii ridicate de utilizator nu pot fi soluționate în cursul negocierilor dintre părți, utilizatorul are dreptul de a utiliza următoarele foruri și mijloace de executare.
Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor între utilizator, în calitate de consumator, și prestatorul de servicii, în calitate de contractant, prevede metodele și normele de bază pentru soluționarea alternativă și amiabilă, respectiv online a litigiilor. Directiva identifică Platforma de soluționare online a litigiilor, găzduită de Comisia Europeană pe site-ul https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO, ca fiind forumul principal de soluționare a litigiilor pentru serviciile online.
Ordonanța nr. 38 din 26 august 2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi introduce soluționarea alternativa (SAL), respectiv soluționarea online a litigiilor (SOL), disponibile prin accesarea următoarelor link-uri:
SAL: https://anpc.ro/ce-este-sal/
SOL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO
Organismul de conciliere: În vederea soluționării amiabile extrajudiciare a litigiilor de consum privind calitatea serviciilor, utilizatorul poate iniția o procedură în fața organismului de conciliere competent la locul de reședință sau de ședere sau se poate adresa organismului de conciliere al camerei profesionale competent la locul unde se află sediul social al furnizorului de servicii. În sensul normelor privind organismele de conciliere, un consumator este, orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.
Datele de contact ale Direcției de Soluționare Alternativă a litigiilor din România: https://anpc.ro/ce-este-sal/
Reclamații la autoritățile de protecție a consumatorilor. În cazul în care utilizatorul constată o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a consumatorilor competentă pentru locul său de reședință. Datele de contact ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor: Bulevardul Aviatorilor 72, București, 021 9551, https://sesizari1.anpc.ro/. După ce plângerea a fost examinată, autoritatea va decide dacă va iniția sau nu o procedură de protecție a consumatorilor.
În ultimă instanță, consumatorul poate, de asemenea, să sesizeze instanța competentă, unde poate depune o plângere în ziua reclamației. Trebuie să fie atașate documente justificative.
IX. DISPOZIȚII DIVERSE
Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, dar trebuie să publice întotdeauna versiunea actuală a textului. Utilizatorii care se conectează la interfețele Munch sunt obligați să urmărească modificările aduse prezentului TCG: prevederile TCG în vigoare la data activității vor prevala întotdeauna în ceea ce privește activitatea lor.
În aspectele care nu sunt reglementate în aceste TCG, prevalează legislația română aplicabilă.
Site-ul Munch și aplicația mobilă sunt protejate de legile naționale și internaționale privind drepturile de autor. Titularul de drepturi va întreprinde fără întârziere toate acțiunile legale posibile pentru a intenta urmărirea civilă și penală împotriva celor care încalcă drepturile de autor.
Vizualizarea și efectuarea de cumpărături pe site-ul Munch implică cunoașterea de către utilizator a limitărilor tehnice și tehnologice ale internetului și acceptarea potențialului de eroare inerent tehnologiei. Furnizorul de servicii nu garantează că Serviciul va satisface așteptările Utilizatorului sau că acesta va fi disponibil fără întreruperi, sigur și fără erori. Utilizatorul recunoaște că, din cauza naturii internetului, interfețele Munch și funcționarea continuă a Serviciului pot fi întrerupte în ciuda cunoașterii și intenției prealabile a Furnizorului de servicii.
Furnizorul de servicii este operatorul de date în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformelor și așa cum se prevede în Notificarea privind confidențialitatea.
Furnizorul de servicii respectă și protejează datele cu caracter personal ale Utilizatorului. Datele furnizate vor fi tratate în mod confidențial, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile Politicii de confidențialitate a Furnizorului de servicii, nu vor fi dezvăluite către terți decât în măsura în care este necesar pentru prestarea serviciului, cu excepția transferului între operatorul de date și persoanele împuternicite de operator, și vor fi utilizate exclusiv în scopul operării interfețelor și al îndeplinirii obligațiilor legale ale acestora.
Furnizorul de servicii poate cesiona, transfera sau transmite toate sau oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul prezentului document, în totalitate sau parțial, către oricare dintre filialele, societățile-mamă sau succesorii săi în drepturi sau către orice cumpărător sau dobânditor al activelor comerciale ale Munch în legătură cu serviciul, fără acordul prealabil al utilizatorului.
Prezentele TCG constituie o singură declarație de intenție pentru scopul tranzacțional descris mai sus și, prin urmare, împărțirea sa în secțiuni și subtitluri este doar pentru a facilita lectura și trimiterea, dar nu afectează în niciun fel conținutul, interpretarea, aplicarea sau scopul tranzacțional urmărit de oricare dintre părți în prezentul acord și, prin urmare, nu trebuie interpretate sau invocate pentru a avea un astfel de efect sau scop.
Părțile își soluționează litigiile în principal pe cale amiabilă. Utilizatorul și furnizorul de servicii sunt de acord ca instanțele judecătorești de la sediul Furnizorului de servicii să aibă jurisdicție exclusivă în cazul litigiilor din domeniul de aplicare al prezentului contract.

Anexa I: Reguli de utilizare a cuponului cadou “MUNCH Money”.
Scopul acestei Politici este de a defini modul în care voucherul cadou “MUNCH Money” emis de Munch Ro S.R.L. (denumit în continuare “Emitent”) poate fi emis și utilizat în magazinul online operat sub numele de domeniu https://munch.eco/ și în celelalte Puncte de Acceptare.
I. Definitii
Voucher Cadou: un document necondiționat, tipărit sau generat electronic, produs de către Emitent, cu semne unice de identificare, al cărui deținător are dreptul de a plăti prețul de achiziție al produselor distribuite la Punctele de Acceptare în Perioada de valabilitate, până la Valoarea de emitere.
Emitent: Munch R S.R.L. (sediul social: Str. Aleksandru Sergheevici Puskin nr. 8, Sector 1, Bucuresti, număr de înregistrare al societății: J40/404/2022, număr de înregistrare fiscală: 45459691)
Locul de acceptare: furnizor de servicii sub contract cu Emitentul, ale cărui servicii sunt utilizate pentru răscumpărarea Voucherului Cadou.
Client: persoana fizică sau juridică sau altă entitate fără personalitate juridică care achiziționează, deține sau utilizează Voucherul Cadou.
Perioada de valabilitate: perioada de timp în care poate fi utilizat Voucherul Cadou, așa cum este indicat pe Voucherul Cadou prin dată sau alte mijloace clar definite.
Valoare de emitere: limita valorii Voucherului Cadou care poate fi utilizată pentru a achiziționa produse din magazinul online sau din aplicație.
Cod cupon: codul unic de identificare de pe cuponul cadou care este utilizat pentru a răscumpăra cuponul cadou în momentul achiziționării în Webshop sau în alt punct de acceptare.
II. EMITEREA CUPONULUI CADOU
Un cupon cadou este un document nenominativ, care este produs prin imprimare sau prin mijloace electronice. Un cupon cadou nu reprezintă bani sau valori mobiliare.
Clientul poate achiziționa Voucherul Cadou în Webshop sau la diferitele Puncte de Acceptare.
Conținutul voucherului cadou:
Denumirea voucherului cadou (“MUNCH Money”).
Detalii despre Emitent (denumirea societății, sediul social, numărul de identificare fiscală)
Valoarea de emitere a cuponului cadou, care va fi stabilită în RON
Codul cuponului
Perioada de valabilitate
Indicarea punctelor de acceptare (dacă nu este indicat, poate fi utilizat liber)
Emitentul are dreptul de a emite Voucherul cadou în valoarea stabilită de către Emitent. 5. Emitentul poate decide unilateral să suspende sau să înceteze vânzarea Voucherelor Cadou în orice moment și fără notificare prealabilă.
Emitentul poate distruge în orice moment orice Vouchere Cadou nevândute aflate în posesia sa.
6Falsificarea unui Voucher Cadou este o infracțiune penală.
Emitentul emite bonul cadou în diferite valori nominale. Valoarea de emitere indicată pe voucher include TVA.
Prețul de achiziție al voucherului cadou este egal cu valoarea de emitere a voucherului cadou.
Pierderea sau distrugerea voucherului cadou nu vă dă dreptul să solicitați un voucher de înlocuire sau să solicitați restituirea prețului de achiziție. 10. Factura pentru Voucherul cadou nu înlocuiește Voucherul cadou.
Voucherul cadou nu poate fi răscumpărat.
Sunt valabile numai acele Vouchere Cadou care au fost validate de către Emitent la momentul emiterii, adică care poartă marca de emitere a Emitentului și perioada de valabilitate.
Prin achiziționarea sau obținerea unui voucher cadou în orice mod, cumpărătorul este de acord să respecte regulile în vigoare la momentul achiziționării sau obținerii voucherului cadou.
III. UTILIZAREA ȘI RĂSCUMPĂRAREA VOUCHERULUI CADOU
Voucherul cadou poate fi utilizat numai în magazinul online și la punctele de acceptare prin validarea Codului de cupon de pe voucherul cadou, exclusiv pentru plata prețului de achiziție a produselor vândute acolo. Voucherul Cadou nu poate fi răscumpărat în numerar și nu se poate returna niciun ban din Voucherul Cadou.
Voucherul Cadou nu este personal și este liber transferabil. Persoana care deține Voucherul cadou este considerată titularul Voucherului cadou.
Deținătorul Voucherului Cadou are dreptul de a achiziționa produse la valoarea de emitere a Voucherului Cadou prin răscumpărarea Voucherului Cadou în perioada de valabilitate a Voucherului Cadou.
Răscumpărarea Voucherului Cadou prin introducerea Codului de cupon pe interfața pusă la dispoziție în momentul efectuării unei achiziții în Webshop.
Voucherul Cadou este utilizat de către Client prin răscumpărarea voucherului pentru un produs pe Website sau la Punctul de Acceptare.
În timpul procesului de achiziție, valoarea de emitere de pe Voucherul Cadou, sau o parte a acesteia, va fi dedusă din suma totală de plată în funcție de suma totală. Cumpărătorul are opțiunea de a răscumpăra Voucherul Cadou în mai multe tranșe, adică, dacă nu se utilizează întreaga valoare de emisiune, suma rămasă poate fi utilizată în viitor.
În cazul în care suma de pe Voucherul Cadou nu acoperă valoarea totală a produsului achiziționat, diferența trebuie rambursată în bani.
Mai multe Vouchere Cadou pot fi răscumpărate în același timp în timpul procesului de plată la Magazinul Web sau la Punctul de Acceptare.
Perioada de valabilitate a Voucherelor Cadou este perioada indicată pe Voucherul Cadou. În cazul în care perioada de valabilitate indicată pe Voucherul cadou expiră, posibilitatea de utilizare a Voucherului cadou încetează, iar Voucherul cadou devine invalid. Nu este posibilă prelungirea perioadei de valabilitate a voucherului cadou.
Voucherul cadou nu este legat de o persoană, este liber transferabil oricui și poate fi utilizat liber de oricine. Ca urmare a prevederilor acestei clauze, Emitentul nu va fi răspunzător în niciun fel în legătură cu utilizarea Voucherului Cadou de către o altă persoană decât cea îndreptățită să îl utilizeze. În acest context, Emitentul nu va fi obligat să verifice dacă persoana care răscumpără Voucherul Cadou este de fapt îndreptățită să beneficieze de răscumpărarea Voucherului Cadou.
Posesorul Voucherului Cadou este obligat să păstreze confidențialitatea Codului de cupon necesar pentru răscumpărare. Emitentul își declină în totalitate orice responsabilitate și exclude plata oricărei compensații sau despăgubiri și furnizarea unui nou Voucher cadou în cazul în care Codul cuponului este răscumpărat de o terță parte, alta decât deținătorul Voucherului cadou.
IV. DISPOZIȚII DIVERSE
Prin cumpărarea sau obținerea în orice mod a unui voucher cadou, clientul este de acord să respecte prevederile prezentului regulament.
Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele Reguli, relația de vânzare pentru achiziționarea unui Voucher cadou și relația de vânzare pentru răscumpărarea unui Voucher cadou sunt guvernate de prevederile Termenilor și condițiilor generale ale magazinului online și de regulile aferente.
Emitentul își rezervă dreptul de a modifica unilateral și în orice moment dispozițiile prezentului Regulament, fără a aduce atingere perioadei de valabilitate a Voucherelor Cadou achiziționate înainte de

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate
În legatură cu serviciile Munch
Angajamentul nostru față de protecția datelor
Munch depune toate eforturile necesare pentru a păstra datele utilizatorilor cât mai sigure posibil. În utilizarea serviciului se acordă o atenție maximă gestionării corespunzătoare a datelor utilizatorilor și transparenței pe care aceasta o implică.
Respectarea deplină a reglementărilor Uniunii Europene și naționale, precum și a altor obligații legale se află în prim-planul politicii de confidențialitate a MUNCH, pentru care folosim un format ușor de utilizat.
Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile pentru care acestea au fost inițial colectate și cu un temei juridic adecvat. Ca și în cazul produselor alimentare, suntem cumpătați în ceea ce privește datele cu caracter personal!
În conformitate cu angajamentul nostru, îți prezentăm mai jos politica noastră de confidențialitate, în stilul Munch.
Pe cine poți contacta?
Pe scurt, te poți adresa Munch. Pe larg, poți regăsi în cele ce urmează informații de interes despre Munch, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal:
Numele: Munch RO S.R.L.
Adresă: str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 8, sector 1, București
Număr de identificare fiscală: 45459691
Număr de înregistrare a societății: J40/404/2022 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Reprezentat de: A: Bence Zwecker, Director General, Kirill Patrick Perepelica, Director General
Tel: +40 31 631 5801
Adresa de e-mail: roinfo@munch.eco
(în continuare: “Operator de date”, “Munch”, “Furnizor de servicii”)

Te invităm să ne contactezi folosind detaliile de mai sus dacă ai intrebari cu privire la prelucrările de date cu caracter personal.

2. Cine sunt împuterniciții noștri?
Persoana împuternicită cu prelucrarea datelor este un concept juridic. O persoană împuternicită cu prelucrarea datelor poate fi o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism ce prelucrează datele personale în numele operatorului de date.
Operatorul de date te informează că toate datele personale furnizate de tine vor fi transmise și transferate persoanei împuternicite Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cu sediul in 1051 Budapesta, str. Hercegprímás 18, etaj 3, număr de înregistrare: 01-09-374005).
Date personale prelucrate: numele tău, adresa, data nașterii, adresa de e-mail, numărul de telefon. În contextul convorbirilor telefonice, vom prelucra ora convorbirii, înregistrarea audio a conversației, vocea, dar și datele tale personale furnizate în timpul conversației și datele tale de identificare.
Împuterniciții au dreptul de a prelucra datele cu caracter personal de mai sus pe durata valabilității contractului lor cu operatorul de date și pentru perioada de timp corespunzătoare prevăzută de lege.
Persoana împuternicită de către operator poate transfera datele cu caracter personal furnizate către subcontractanți. O listă a subcontractanților poate fi găsită în Politica de confidențialitate a companiei Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű.

3. Cum asigurăm legalitatea prelucrării datelor?
Legalitatea prelucrării datelor este rezumată într-o listă cu 6 puncte:
1) Consimțământul persoanei vizate
Îți solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor tale atunci când utilizezi serviciile noastre. Îți solicităm să fii de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal prin furnizarea consimțământului tău. Pe cât de ușor este să îți dai consimțământul, pe atât de ușor este să îl retragi. Îți poți retrage consimțământul trimițând un e-mail la adresa roinfo@munch.eco.
2)Îndeplinirea unei obligații legale
În cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să prelucrăm datele tale, te vom informa și despre acest lucru. Te vom informa în detaliu cu privire la drepturile tale și la durata prelucrării, precum și la toate informațiile relevante referitoare la prelucrarea datelor personale.
3)Prelucrarea bazată pe interesul legitim
Vom lua întotdeauna în considerare ceea ce constituie un interes legitim și de ce acesta poate constitui baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În ceea ce privește prelucrarea în interesul Societății, testele de evaluare a intereselor legitime, efectuate separat, au avut următorul rezultat: testul de evaluare a intereselor a determinat Societatea să concluzioneze că, având în vedere condițiile descrise pentru prelucrarea în cauză, prelucrarea este justificată, sub rezerva garanțiilor adecvate, astfel cum sunt prevăzute în prezenta politică, fără de care Societatea nu ar putea funcționa în mod competitiv. Din acest punct de vedere, impactul emoțional asupra persoanelor vizate și afectarea dreptului lor la viață privată pot fi considerate proporționale. În cazul în care, pe baza testului de evaluare a intereselor, ajungem la concluzia, în mod similar, că există un interes legitim al unei terțe părți ca bază pentru prelucrare, aceasta din urmă nu va fi interzisă. Nu uita, drepturile tale și respectarea acestora sunt pe primul loc la Munch!
4) Prelucrare bazata pe protejarea unui interes vital
Interesele vitale ale unei alte persoane pot constitui, de asemenea, un temei pentru prelucrare. Dreptul la viață prevalează asupra dreptului la date cu caracter personal.
5) Prelucrare bazată pe executarea unui contract
Anumite obligații contractuale pot constitui, de asemenea, o bază pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
6) Promovarea drepturilor persoanei vizate
Ne asigurăm că îți poți exercita drepturile în legătură cu toate prelucrările de date.

4. Cum prelucram datele tale personale?
Datele de client: gestionarea detaliilor de contact ale clienților, contractarea partenerilor.
Pentru a furniza serviciul, Munch prelucrează date cu caracter personal (scopul prelucrării datelor: numele persoanei fizice, , adresa, codul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de client (numărul de client, numărul de comandă). Destinatarii datelor tale cu caracter personal sunt alți furnizori de servicii (de exemplu, contabilii). Perioada de stocare a datelor cu caracter personal este de 8 ani de la încheierea contractului/achiziției. Perioada de stocare a datelor tale cu caracter personal referitoare la facturare este de 5 ani, în conformitate cu normele fiscale și contabile în vigoare.
Mesagerie și înregistrare
Atunci când trimiți un mesaj, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor tale personale (nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon și detalii de facturare) este consimțământul tău, pe care îl poți da prin bifarea unei căsuțe. Căsuța nu este precompletată pentru tine. Scopul trimiterii de mesaje este de a solicita informații, de a solicita o ofertă și de a utiliza serviciul. Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: împuterniciții cu prelucrarea datelor ai Munch, în special Munch IT, furnizorul de servicii de marketing. Perioada de stocare a datelor tale personale este de 5 ani sau până la retragerea consimțământului acordat în acest scop.
Prelucrarea datelor în relație cu magazinul online și aplicație
Dacă efectuezi o achiziție din magazinul nostru online, închei un contract cu Munch, astfel încât datele vor fi prelucrate în vederea executării contractului.
Scopul prelucrării datelor este de a înregistra produsele comandate din magazinul nostru online și din aplicația noastră și de a identifica comanda, de a factura cheltuielile rezultate și de a exercita drepturile și obligațiile asociate comenzii în conformitate cu contractul. În acest scop, Munch poate prelucra datele tale de identificare și adresa ta atunci când te înregistrezi în magazinul online.
În plus, Munch poate prelucra datele tale de identificare, adresa ta, adresa de livrare, precum și datele referitoare la timpul, durata și locul de utilizare a serviciului furnizat, în scopul facturării.

Destinatarii datelor cu caracter personal în legătură cu magazinul online sunt numeroși. Destinatarii sunt, împuterniciți ai Munch, în special angajații companiei care îndeplinesc sarcinile fiscale și contabile ale Munch, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile, angajații furnizorului de servicii IT al Munch în scopul îndeplinirii serviciilor de găzduire (hosting), angajații serviciului de curierat pentru datele de livrare (nume, adresă, număr de telefon). Atunci când plasezi o comandă în magazinul online sau prin intermediul unei aplicații, datele tale personale vor fi transmise partenerilor. Partenerul este un antreprenor sau o societate comercială care își oferă produsele spre vânzare în cadrul activității sale economice comerciale în magazinul online sau în aplicație, în baza unui contract separat cu Operatorul de date. În orice caz, Partenerul este considerat un comerciant pe baza legislației aplicabile, a declarației date către Munch și a altor fapte, adică Partenerul nu este considerat o persoană fizică. Prin plasarea unei comenzi, accepți practicile de confidențialitate ale Partenerului. Odată ce datele au fost furnizate Partenerului, nu suntem responsabili pentru legalitatea prelucrării de către Partener a acestor date. Pentru informații privind practicile de gestionare a datelor de către Partener, te rugăm să contactezi Partenerul. În niciun caz Partenerii nu pot utiliza datele tale personale în scopuri proprii.
Durata prelucrării datelor tale personale este până la sfârșitul înregistrării/serviciului sau până la retragerea consimțământului tău (cerere de anulare), în cazul unei achiziții, până la sfârșitul celui de-al 5-lea an care urmează anului de achiziție.
În cazul în care achiziționezi un voucher cadou Munch MONEY, se va aplica prelucrarea datelor în legătură cu magazinul online și aplicația.

Trimiterea de oferte pe baza datelor de localizare
Pentru a-ți putea trimite oferte personalizate, Munch trebuie să prelucreze datele de localizare pe care le furnizezi/primești în mod voluntar prin intermediul dispozitivului tău. Fără consimțământul tău, Munch nu îți poate trimite oferte personalizate, specifice locației.
Prelucrarea datelor tale are loc cu consimțământul tău acordat în mod voluntar și explicit, pe care îl poți retrage în orice moment fără justificare sau restricție.
Prelucrăm următoarele date: numele tău, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind locația.
Datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului tău și atâta timp cât vei avea un profil de client.
Destinatarii datelor tale cu caracter personal sunt împuterniciți ai Munch (destinatarii), în special furnizorii de servicii de marketing și IT.

Prelucrarea datelor legate de chestionare
Pentru a transmite oferte personalizate, buletine informative și comunicări de marketing direct, Munch trebuie să prelucreze datele detaliate mai jos. Fără consimțământul tău, Munch nu îți poate trimite oferte personalizate, buletine informative și comunicări de marketing direct. Munch nu va utiliza datele tale personale în alte scopuri decât cele descrise.

Prelucrarea se realizează cu consimțământul tău voluntar și explicit, pe care îl poți retrage în orice moment fără justificare sau restricție.
Atunci când completezi chestionarul, îți vom cere următoarele date: numele, data nașterii (an, lună, zi), sexul, statutul de student, adresa de e-mail.

Datele tale vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului tău, iar în caz contrar, atât timp cât deții un profil de client. Îți poți retrage consimțământul în orice moment, în mod gratuit, prin e-mail sau prin poștă. Munch va șterge datele tale cu caracter personal în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoștință de acest lucru. Dreptul de retragere nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului tău înainte de retragere.
Pe durata prelucrării, datele tale cu caracter personal vizate de prelucrare pot fi cunoscute de către personalul de analiză al Munch și, dacă este necesar, de către responsabilul cu protecția datelor pentru perioada și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor, sub rezerva obligației de confidențialitate.

Gestionarea datelor în legătură cu buletinul informativ (newsletter)
Atunci când te înregistrezi pe site-ul web Munch, îți poți da consimțământul pentru prelucrarea datelor tale în legătură cu trimiterea de buletine informative și solicitări de marketing, bifând căsuța corespunzătoare. Serviciul de buletin informativ va continua până când ne trimiți o cerere specifică de dezabonare sau până când serviciul de buletin informativ este întrerupt.
Numele tău, adresa de e-mail și numărul de telefon vor fi prelucrate în legătură cu buletinul informativ. Munch va utiliza datele furnizate numai în scopul trimiterii buletinului informativ. Munch nu controlează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate, iar persoana care furnizează datele – adică tu – este singura responsabilă pentru autenticitatea datelor furnizate. Scopul prelucrării datelor este de a îți trimite buletine informative, informații, materiale publicitare și broșuri despre serviciile Munch.
În cazul în care nu îți dai acordul pentru utilizarea funcției de buletin informativ, prelucrarea datelor aferente nu va avea loc.
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt împuternicitul cu prelucrarea datelor Munch, în special, expeditorul buletinului informativ, furnizorul de servicii IT și Marketing în scopul furnizării serviciului de găzduire (hosting).

Managementul datelor și social media (Facebook, Instagram, TikTok)
Munch deține doar un control limitat asupra prelucrării datelor pe platformele de socializare. Acolo unde putem influența gestionarea datelor, vom promova o gestionare a datelor care respectă confidențialitatea în măsura în care este posibil.
Politicile de confidențialitate pentru plaltformele de social media sunt disponibile prin accesarea următoarelor link-uri:
Facebook:
https://ro-ro.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388?locale=ro_RO&cms_id=155833707900388&force_new_ighc=false
TikTok:
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/ro

Munch își administrează propria pagină de Facebook, la care te poți abona dând click pe butonul “like” (îmi place). Accesarea paginii necesită înregistrarea pe Facebook, pentru care Meta, Inc. solicită și prelucrează date. Munch nu are niciun control asupra tipului, naturii sau amplorii acestor date prelucrate de Meta, Inc.
Baza legala de prelucrare este consimțământul tău acordat în mod voluntar.
Domaneiul de aplicare al prelucării datelor cu caracter personal: doar numele tău.
Scopul prelucrării este acela de a furniza informații, astfel încât să te putem ține la curent cât mai mult posibil cu privire la serviciile noastre. Datele tale vor fi prelucrate până la activarea serviciului, care poate fi anulată prin apăsarea butonului “nu-mi place” sau “dislike”, sau poți utiliza setările de pe panoul de mesaje pentru a șterge conținutul nedorit.
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele împuternicite de Munch cu prelucrarea de date, în special furnizorul de servicii IT al Munch.
O posibilă consecință a nerespectării furnizării datelor este nedivulgarea de informații privind noutățile și serviciile curente referitoare la Munch.

Prelucrarea datelor legate de organizarea unui concurs
În cazul unei extrageri de premii, Munch prelucrează datele tale pe baza consimțământului tău voluntar. Vom prelucra numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, ID-ul online și numărul de identificare fiscală în legătură cu tragerea la sorți a premiilor.
Scopul prelucrării este de a derula tragerea la sorți, inclusiv toate etapele acesteia, adică de a determina câștigătorul tragerii la sorți, de a notifica câștigătorul, de a trimite premiul, de a te contacta în scopuri de marketing, de a trimite materiale informative. Prelucrarea datelor în legătură cu tragerea la sorți se va baza pe consimțământul tău și va dura o perioadă de 5 ani, cu excepția cazului in care îți retragi consimțământul pentru prelucrare. Durata prelucrării în legătură cu câștigătorul este de 5 ani.

Prelucrarea de date în scop de marketing direct
Marketingul direct poate fi utilizat în cazul în care ți-ai dat acordul prealabil și explicit pentru prelucrare. În contextul prelucrării în scop de marketing direct, prelucrăm numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și identificatorul online în scopul de a te contacta direct cu informații de marketing și anunțuri publicitare în mod regulat sau periodic.
Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor ale Munch, în special furnizorul de servicii IT și de marketing al Munch.
Datele tale vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului tău sau atâta timp cât deții un profil de client.

Prelucrarea în legătură cu înregistrarea apelurilor telefonice
Serviciul clienți Munch înregistrează apelurile telefonice. La începutul apelului, operatorul îți va oferi următoarele informații:
Te informăm că apelul este înregistrat în scopul asigurării calității, așa cum este descris în Politica de confidențialitate, disponibilă pe site-ul web al companiei www.munch.eco. Dacă nu îți dai acordul voluntar pentru înregistrarea apelului, te rugăm să închizi apelul.

Prelucrarea datelor se efectuează din motive de asigurare a calității, pe baza consimțământului persoanei vizate, iar orice persoană care apelează telefonic serviciul clienți al Munch este considerată persoană vizată. Perioada de stocare a datelor referitoare la înregistrarea vocală a unui apel telefonic este de 1 an sau până la retragerea consimțământului. Datele vizate în acest context sunt: numele tău, numărul de telefon, ora apelului, înregistrarea audio a conversației, vocea ta, datele tale personale furnizate în timpul conversației. Angajații, managerii, personalul de resurse umane, persoanele împuternicite care efectuează înregistrarea și managerii cu drepturi de administrare în cadrul programelor de prelucrare a datelor care efectuează înregistrarea au dreptul de a accesa datele furnizate.
În cazul în care nu îți dai consimțământul pentru prelucrarea datelor, apelul va fi deconectat de către administrator și va fi înregistrat doar faptul că s-a efectuat un apel.

Gestionarea datelor referitoare la prelucrarea datelor aplicanților
Munch va prelucra următoarele date atunci când trimiți CV-ul tău: numele tău, data nașterii, locul, adresa, fotografia, numărul de telefon, adresa de e-mail, detalii despre istoricul profesional, experiența, formarea, calificările tale.
Te rugăm să reții că, în cazul în care, în urma candidaturii tale, vei susține un interviu personal, Munch va păstra consemnări cu privire la acest interviu, al cărei conținut va fi, de asemenea, considerat dată cu caracter personal.
Scopul prelucrării datelor tale cu caracter personal:
identificarea ta,
evaluarea candidaturii tale de către Munch,
participarea ta la procedura de selecție,
selectarea candidatului cu competențele și experiența potrivite pentru postul anunțat de Munch,
contactarea ta și menținerea legăturii cu tine pe parcursul procesului de selecție,
oferirea unei oportunități de angajare într-o etapă ulterioară, în cazul în care nu ești selectat de Munch pentru postul anunțat.
Temeiul juridic pentru prelucrare: Prin depunerea unei candidaturi, datele tale vor fi prelucrate in temeiul art. 6, alin. (1), lit. b) din GDPR, in concet pentru a face demersuri la cererea ta in vederea încheierii unui contract de munca cu Operatorul.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal: până la 2 ani, până la evaluarea cererii sau a candidaturii. Datele cu caracter personal ale candidaților respinși vor fi șterse. Datele candidaților care își retrag cererea sau candidatura vor fi, de asemenea, șterse.
Munch informează persoanele vizate că datele cu caracter personal furnizate de Teamtailor AB (adresa: Östgötagatan 16 SE-116 25 Stockholm, numărul de înregistrare al societății: 556936-6668, site-ul web: https://www.teamtailor.com/) vor fi prelucrate de Munch în conformitate cu prezenta clauză.

Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și contabile
Munch prelucrează datele persoanelor fizice care au intrat în contact cu aceasta în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, a obligațiilor fiscale și contabile (contabilitate, impozitare), așa cum sunt definite de lege. Legea 82/991 a contabilității – republicată: numele, adresa, desemnarea persoanei sau a organizației care comandă tranzacția, semnătura persoanei care comandă tranzacția și a persoanei care certifică executarea comenzii și, în funcție de organizație, semnătura reprezentantului autorizat; pe bonurile de mișcare a stocurilor și bonurile de gestiune a numerarului: semnătura destinatarului, pe taloane: semnătura plătitorului, iar în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: numărul de identificare fiscală.

Gestionarea datelor în temeiul Legii privind arhivele naționale

Munch prelucrează date personale incluse în documente a căror perioadă de arhivare este strict reglementată de Legea arhivelor naționale. Durata prelucrării: conform Legii arhivelor naționale, în funcție de fiecare document în parte.
Destinatarii datelor cu caracter personal în contextul acestui punct sunt: arhivarul, personalul arhivelor publice.

Gestionarea datelor vizitatorilor pe site-ul companiei
Atunci când vizitezi site-ul web al Munch, vei fi informat despre utilizarea cookie-urilor, pentru care îți vom cere consimțământul, cu excepția cazului în care este vorba de cookie-uri care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru o sesiune.
Ce este un cookie?
Un cookie este un mic fișier text care este stocat în memoria pe termen lung (HDD, SSD) a computerului sau a dispozitivului mobil al persoanei vizate pentru perioada de expirare stabilită în cookie și este reactivat la vizitele ulterioare. Scopul său este de a înregistra date referitoare la vizită și la preferințele personale, dar aceste date nu pot fi legate personal de vizitator. Acesta ajută la facilitarea utilizării site-ului web și la îmbunătățirea experienței online. Dacă nu ești de acord ca Munch să utilizeze cookie-uri, trebuie să întrerupi utilizarea site-ului web.

Informații detaliate despre cookie-uri
Mai jos vei găsi informații detaliate despre cookie-uri, cum funcționează și ce trebuie să știi despre ele.
Un cookie este o categorie de date pe care site-ul web pe care îl vizitezi o trimite browserului tău (sub forma unei valori cu nume de variabilă) pentru a o putea stoca și a putea încărca ulterior conținutul său pe același site web. Un cookie poate avea o perioadă de valabilitate, valabilă până la închiderea browserului, sau pe termen nelimitat. În cererile HTTP(S) ulterioare, browserul va trimite, de asemenea, aceste date către server. În acest fel, datele de pe calculatorul utilizatorului sunt modificate.
Serviciile moderne ale site-urilor web necesită în mod inerent cookie-uri, a căror funcție este de a identifica un utilizator (de exemplu, faptul că a accesat site-ul) și de a-l gestiona în consecință, identificându-l chiar și la reveniri ulterioare. Pericolul este că utilizatorul nu este întotdeauna conștient de acest lucru și poate fi urmărit de către operatorul site-ului web sau de către un alt furnizor de servicii al cărui conținut este încorporat în site (de exemplu, Facebook, Google Analytics), creând astfel un profil al utilizatorului, caz în care conținutul cookie-urilor poate fi considerat dată cu caracter personal.
Tipuri de module cookie:
1. Cookie-uri de sesiune esențiale din punct de vedere tehnic: fără de care site-ul pur și simplu nu ar funcționa, acestea sunt necesare pentru a identifica utilizatorul, de exemplu, pentru a gestiona dacă acesta s-a logat, ce a adăugat în coșul de cumpărături etc. Acesta este de obicei un ID de sesiune, restul datelor fiind stocate pe server, ceea ce este mai sigur. Există un aspect de securitate, respectiv dacă valoarea cookie-ului de sesiune nu este generată corect, atunci existând riscul unui atac de deturnare a sesiunii, deci este imperativ ca aceste valori să fie generate corect. O altă terminologie numește cookie-uri de sesiune toate cookie-urile care sunt șterse atunci când ieși din browser (o sesiune este o sesiune de browser de la început până la ieșire).
2. Cookie-uri de preferință: acesta este termenul utilizat pentru a descrie cookie-urile care rețin alegerile utilizatorului, de exemplu, modul în care acesta ar dori să vizualizeze pagina. Aceste tipuri de module cookie sunt, în esență, datele privind preferințele stocate în modulul cookie.

3. Cookie-urile de performanță: deși nu au prea multă legătură cu “performanța”, aceasta este de obicei denumirea dată cookie-urilor care colectează informații despre comportamentul utilizatorului, timpul petrecut pe un site web, clicurile și click-urile. Acestea sunt, de obicei, aplicații ale unor terțe părți (de exemplu, cookie-urile Google Analytics, AdWords sau Yandex.ru). Acestea pot fi utilizate pentru a face profilul vizitatorului.
Poți afla mai multe despre cookie-urile Google Analytics aici:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Puteți afla mai multe despre modulele cookie Google AdWords aici:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Nu ești obligat să accepți utilizarea cookie-urilor sau să le permiți. Poți reseta setările browserului tău pentru a respinge toate modulele cookie sau pentru a indica momentul în care este trimis un modul cookie. Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile în mod implicit, acestea pot fi de obicei modificate pentru a împiedica acceptarea automată.
Pentru a afla despre setările cookie-urilor din cele mai cunoscute browsere, consultă linkurile de mai jos:

Google
Chrome: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ro
Firefox: https://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/ro-ro/windows/%C8%99tergerea-%C8%99i-gestionarea-modulelor-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
Microsoft
Edge: https://support.microsoft.com/ro-ro/microsoft-edge/%C8%99tergerea-modulelor-cookie-%C3%AEn-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: https://support.apple.com/ro-ro/105082

Cu toate acestea, te rugăm să reții că este posibil ca anumite caracteristici sau servicii ale site-ului web să nu funcționeze corect fără cookie-uri.

Informații despre modulele cookie utilizate pe site-ul web Munch și despre datele generate în timpul vizitei tale
Site-ul web Munch poate înregistra și prelucra următoarele date despre vizitator și despre dispozitivul utilizat pentru a naviga pe site:
adresa IP utilizată,
tipul de browser pe care îl utilizezi,
caracteristicile sistemului de operare al dispozitivului utilizat pentru navigare (set de limbi),
ora vizitei tale,
(sub)pagina, funcția sau serviciul vizitat,

clic.

Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de maximum 90 de zile și pot fi utilizate în principal pentru investigarea incidentelor de securitate.
Cookie-uri utilizate pe site-ul web
1. Cookie-uri de sesiune necesare din punct de vedere tehnic
Scopul prelucrării: pentru a asigura buna funcționare a site-ului web. Aceste module cookie sunt necesare pentru a permite vizitatorilor să navigheze pe site-ul web, să utilizeze funcțiile acestuia fără probleme și pe deplin, să utilizeze serviciile disponibile prin intermediul site-ului web, inclusiv, în special, pentru a nota acțiunile efectuate de vizitator pe paginile respective sau pentru a identifica utilizatorul conectat în timpul unei vizite. Durata prelucrării acestor module cookie este limitată la vizita curentă a vizitatorului, iar acest tip de module cookie este șters automat din calculatorul acestuia la sfârșitul sesiunii sau la închiderea browserului.
Furnizorul de servicii trebuie, în alte condiții egale, să aleagă și, în orice caz, să utilizeze mijloacele utilizate pentru furnizarea serviciului societății informaționale astfel încât datele cu caracter personal să fie prelucrate numai dacă sunt absolut necesare pentru furnizarea serviciului și pentru îndeplinirea celorlalte scopuri specificate în prezenta lege, dar, în acest caz, numai în măsura și pe durata necesare.

2. Cookie-uri de preferință
Aceste module cookie rețin alegerile tale, cum ar fi formatul în care preferi să vizualizezi site-ul.
Aceste tipuri de module cookie sunt, în esență, datele privind preferințele stocate în modulul cookie.
Temeiul legal pentru prelucrare este consimțământul tău.
Scopul prelucrării datelor: Pentru a crește eficiența serviciului, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a face site-ul mai comod de utilizat.
Aceste date sunt stocate de obicei pe computerul utilizatorului, site-ul web doar accesează și recunoaște vizitatorul.
3. Cookie-uri de performanță:
Acestea colectează informații despre comportamentul tău în cadrul site-ului web pe care îl vizitezi, timpul petrecut, clicurile.
Temeiul juridic pentru prelucrare: consimțământul persoanei vizate.
Scopul prelucrării: pentru a analiza site-ul web, pentru a trimite oferte promoționale.
5. Ce drepturi ți se cuvin?
Atunci când iți sunt prelucrate datele cu caracter personal, ai următoarele drepturi în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR):
Dreptul la informare – poți solicita informații cu privire la prelucrarea datelor tale personale. Dreptul tău la informare este asigurat prin elaborarea și publicarea prezentei Politici de confidențialitate.
Dreptul de acces – ai dreptul de a obține informații și o copie a datelor tale personale pe care le prelucrăm.
Dreptul la rectificare – dacă descoperi inexactități în datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, ai dreptul de a solicita corectarea acestora.
Dreptul de retragere a consimțământului voluntar și dreptul la ștergere – consimțământul voluntar poate fi retras în orice moment. Te rugăm să reții că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragere. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul voluntar și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare și, în urma unei obiecții în cazul prelucrării bazate pe un interes legitim sau în interes public, dacă nu există alte motive legitime care să prevaleze pentru continuarea prelucrării, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal.
Dreptul la opoziție – poți obiecta în orice moment la prelucrarea bazată pe un interes legitim sau în interes public.
Dreptul la restricționare – poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale, de exemplu, atunci când contești acuratețea datelor pe care le prelucrăm, în timp ce Munch verifică acuratețea acestora sau pentru a urmări o acțiune în justiție.
Dreptul la portabilitatea datelor – în cazul prelucrării noastre automatizate, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul tău voluntar sau pe un contract și ai nevoie de datele tale personale, ți le vom furniza.
Dreptul la despăgubiri – ai dreptul la despăgubiri în cazul în care drepturile tale sunt încălcate.

Informații detaliate despre drepturile tale:
Dreptul la informații transparente.
Prin prezenta, Munch își îndeplinește obligația de a informa persoana vizată cu privire la scopurile și temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, sursa datelor, precum și drepturile și căile de atac ale persoanei vizate.
La cererea ta, pot fi furnizate informații orale, în cazul în care îți dovedești identitatea.

Dreptul de acces
Poți solicita Munch să îți ofere acces la datele tale cu caracter personal, inclusiv o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Ai dreptul de a primi feedback de la Munch cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal și, în cazul în care o astfel de prelucrare este în curs de desfășurare, ai dreptul de a avea acces la datele tale cu caracter personal și la următoarele informații:
scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, inclusiv, în special, destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocare datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
dreptul persoanei vizate de a obține de la operator rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și de a se opune prelucrării acestor date cu caracter personal;
dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
în cazul în care datele nu au au fost colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
faptul că are loc un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și, cel puțin în aceste cazuri, logica utilizată și informații clare cu privire la semnificația unei astfel de prelucrări și la consecințele preconizate ale acesteia pentru persoana vizată

Dreptul la ștergere
Poți să îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor și să soliciți ștergerea datelor tale personale în orice moment. De asemenea, ai dreptul în orice moment să îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor și să soliciți ca Munch să îți șteargă datele cu caracter personal la cererea ta fără întârzieri nejustificate, de asemenea, dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate;
îți retragi consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
datele tale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele tale cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în conformitate cu legislația UE sau a unui stat membru aplicabilă Munch;
datele tale cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării (blocarea)
La cererea ta, Munch va restricționa prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
contești exactitatea datelor tale cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru o perioadă de timp care permite verificarea extactității datelor cu caracter personal;
prelucrarea este ilegală și te opui ștergerii datelor și soliciți în schimb restricționarea utilizării lor;

Munch nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu i le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
te-ai opus prelucrării; în acest caz, restricția se va aplica pentru o perioadă de timp până când se stabilește dacă drepturile legitime ale Munch prevalează asupra drepturilor tale legitime.

Dreptul la opoziție
Ai dreptul de a te opune în orice moment, din motive legate de situația ta particulară, prelucrării datelor tale cu caracter personal pe baza interesului legitim sau dacă prelucrarea este de interes public sau este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în exercitarea autorității publice cu care este învestit Munch, inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor motive legale. În acest caz, Munch nu mai poate prelucra datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care Munch poate demonstra motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat către Munch într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date unui alt operator.
Dreptul persoanei vizate în cazul procesului decizional automatizat
Ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce te privește sau te afectează în mod similar sau într-o măsură semnificativă.
Această dispoziție nu se aplică în următoarele cazuri:
prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;
prelucrarea este autorizată prin dreptul Uniunii sau a unui stat membru aplicabilă operatorului, care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
prelucrarea are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Accesul la căile de atac
În cazul în care ai o plângere cu privire la prelucrarea datelor tale, ai următoarele drepturi și căi de atac:
Îți recomandăm să îți adresezi plângerea în primă instanță către Munch și responsabilul cu protecția datelor, astfel încât Munch și responsabilul cu protecția datelor să poată investiga și remedia plângerea ta în mod corespunzător. Munch recomandă să contactezi direct Munch înainte de a depune o plângere la Autoritate și să îți exerciți drepturile prevăzute mai jos, pentru a rezolva problema mai rapid și mai eficient.
În principiu, oricine poate face o cerere către operator:
să aibă acces la datele sale cu caracter personal,
să rectifice datele cu caracter personal,
să solicite ștergerea datelor sale cu caracter personal,
de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal,
(cu privire la) portabilitatea datelor cu caracter personal,
și să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

De asemenea, te poți adresa Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a-ți exercita drepturile. Datele de contact ale Autorității de supraveghere:
Bld. G-ral Gheorghe Magheru Bld., nr. 28-30, Sector 1, cod poșstal 010336, București, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
+40.318.059.211
Te poți adresa instanței dacă consideri că Munch prelucrează datele tale cu caracter personal cu încălcarea dispozițiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de lege sau de un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene. De asemenea, poți introduce acțiunea în fața instanței competente de la locul de reședință sau de domiciliu Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul Munch sunt prezentate în secțiunea 1.
Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor al Munch sunt prezentate în secțiunea 1.

22 January 2023.

Munch RO S.R.L.
Reprezentată de: D: Bence Zwecker, Director General, Kirill Patrick Perepelica, Director General

Contract de partener

Incheiat intre:

Pe de o parte: _________________
Codul de identificare fiscala:
Titlul:
Adresa de e-mail de notificare a societății:
Numărul contului bancar:
Reprezentat de:
(denumit în continuare “Partener”)

Pe de alta parte: MUNCH RO S.R.L.
Adresa: Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr. 8, Sector 1, Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 45459691
Numar de inmatriculare: J40/404/2022
Reprezentata de Kirill Patrick Perepelica – Administrator al Prestatorului
(denumit in continuare “Furnizor de Servicii”)
(Partenerul si Prestatorul vor fi denumiti in mod colectiv “Partile”)

La data si locul stabilite mai jos, au agreat dupa cum urmeaza:

Preambul
A. Furnizorul de servicii este proprietarul și operatorul site-ului web de comenzi online de mâncare Munch.ro (https://Munch.ro/) și al aplicației mobile Munch.ro (denumite în continuare, în mod colectiv, Munch.ro), pentru a oferi partenerilor săi contractanți produsele lor alimentare cu dată de expirare imediată consumatorilor (denumiți în continuare “Utilizator”) cu scopul de a facilita inițierea de tranzacții directe între partenerii săi contractanți și Utilizatori și de a permite Utilizatorilor să plaseze comenzi și să încheie contracte de vânzare (denumite în continuare “Contract de vânzare”) cu partenerii săi contractanți pe Munch.ro, reducând astfel cantitatea de deșeuri alimentare ale partenerilor contractați (denumit în continuare “Serviciul”).
B. Partenerul declară că dorește să utilizeze Serviciul, în cadrul căruia dorește să afișeze pe Munch.ro produsele sale cu termen de expirare iminent, pe care le vinde cu reducere utilizatorilor.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI, DESCRIEREA SERVICIULUI
1. Pe Munch.ro – în calitate de piață online – pot fi comandate pachete care conțin produse alimentare cu o dată de expirare iminentă, al căror conținut exact nu poate fi cunoscut prin intermediul Munch.ro (denumit în continuare “pachet”). Conținutul Pachetului nu este cunoscut în prealabil de către Utilizatori.
2. Pachetele pot fi comandate de către Utilizatori după înregistrarea pe Munch.ro în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare MUNCH (denumite în continuare “Termeni și condiții”), care sunt atașate ca Anexa 1 la prezentul Contract (denumit în continuare “Contract”), după cum urmează. După înregistrare, utilizatorul poate vedea Pachetele disponibile pe Munch.ro și prețul de achiziție al acestora. Făcând clic pe un Pachet, Utilizatorul poate adăuga Pachetul în coșul său de cumpărături și îl poate comanda. Conținutul coșului poate fi modificat până la trimiterea comenzii, iar odată ce comanda a fost trimisă, nu se mai pot face modificări. Utilizatorul este obligat să plătească pentru comanda plasată, astfel încât prețul de achiziție al Pachetelor este plătit în avans de către Utilizator. Plata pentru Pachetul comandat se face prin plata online cu cardul de credit. După efectuarea plății cu cardul de credit, Furnizorul de servicii confirmă comanda prin trimiterea unui număr de cod și indică unde și pentru cât timp poate fi acceptat Pachetul cu numărul de cod primit (denumit în continuare “Confirmare”). Contractul de achiziție între Utilizator și Partener pentru achiziționarea Pachetului se încheie cu Confirmarea trimisă de Furnizorul de servicii pe baza Termenilor si conditiilor ale Utilizatorului („TCG”) cu Furnizorul de servicii în calitate de reprezentant autorizat al Partenerului. În operarea Munch.ro, Furnizorul de servicii acționează în calitate de furnizor de servicii al societății informaționale și, prin urmare, nu este parte la Contractul de cumpărare. Prin urmare, în operarea Munch.ro, Furnizorul de servicii acționează ca un intermediar independent pentru Partener în medierea Acordurilor de vânzare și cumpărare între Partener și Utilizator.
3. În conformitate cu Confirmarea, Utilizatorul poate ridica Pachetul de la magazinul Partenerului sau de la punctul de ridicare indicat în Confirmare, în ziua comenzii, până la termenul indicat în calendarul de ridicare specificat anterior de către Partener. Prețul de achiziție al Pachetului care nu este preluat de către Utilizator în termenul de ridicare nu va fi rambursat Utilizatorului.
4. Partenerul va executa Contractul de vânzare-cumpărare în termenii și condițiile stabilite în Confirmare. În cazul în care Partenerul este în imposibilitatea de a executa Contractul de vânzare-cumpărare, acesta trebuie să informeze imediat serviciul clienți al Furnizorului de servicii despre acest fapt in conformitate cu clauza 11.1.2 (de exemplu, toate Pachetele furnizate de Partener pe Munch.ro pentru ziua achiziției au fost epuizate la momentul sosirii Utilizatorului).
5. În cazul în care Utilizatorul a plătit prețul de achiziție al Pachetului în conformitate cu TCG pentru utilizatori, Utilizatorul poate renunța la Contractul de achiziție în afara celor 3 ore înainte de începerea orei de ridicare conform Confirmării, Furnizorul de servicii va rambursa prețul de achiziție al Pachetului către Utilizator, iar comanda va fi anulată în sistemul Furnizorului de servicii. Utilizatorul nu se poate retrage din Contractul de achiziție cu mai puțin de 3 ore înainte de începerea perioadei de preluare. În acest caz, prețul de achiziție al Pachetului nu va fi rambursat Utilizatorului de către Prestatorul de servicii, ci va fi transferat Partenerilor în conformitate cu Contractul.
6. Chitanța sau factura aferentă Contractului de achiziție va fi emisă de către Partener către Utilizator. Partenerul va obține datele necesare de la Furnizorul de servicii.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
1. Drepturile și obligațiile legale ale furnizorului de servicii
1. Furnizorul de servicii este obligat să opereze platforma Munch.ro în mod continuu, cu excepția întreținerii periodice și necesare, și să ofere Partenerului acces continuu la aceasta, cu excepția perioadei de suspendare.
2. Furnizorul de servicii are obligația de a furniza Partenerului instrucțiuni tehnice privind modul de utilizare a Munch.ro.
3. Furnizorul de servicii este obligat să afișeze Pachetele încărcate de Partener pe Munch.ro și să pună la dispoziția Utilizatorilor, în mod continuu, datele și informațiile referitoare la Pachetele furnizate de Partener și Partenerul.
4. Furnizorul de servicii este obligat să colecteze comenzile plasate în legătură cu Pachetele Partenerului și să le transmită Partenerului. Furnizorul de servicii va fi responsabil pentru orice prejudiciu rezultat din orice comandă care nu a fost plasată de către acesta, dar părțile convin că Furnizorul de servicii nu va fi obligat să despăgubească Partenerul pentru orice pierdere de profit suferită de acesta în legătură cu orice comandă care nu a fost plasată.
5. Furnizorul de servicii va încheia contractul de achiziție cu utilizatorul în numele partenerului.
6. Furnizorul de servicii este obligat să primească prețul de achiziție al pachetelor de la Utilizator în numele Partenerului și să îl achite conform Cap. 3. din Contract.
7. Furnizorul de servicii poate pune la dispoziția Partenerilor materiale și instrumente de marketing offline, inclusiv, dar fără a se limita la autocolante, pungi MUNCH, materiale POS. Materialele și instrumentele de marketing menționate în această clauză sunt proprietatea exclusivă a Prestatorului de servicii, iar taxele pentru utilizarea și afișarea acestora sunt incluse în Taxa de contract. Partenerul nu are dreptul de a modifica materialele și dispozitivele de marketing sau de a le utiliza în alte scopuri decât cele pentru care sunt furnizate în Contract. Lista materialelor de marketing este prezentată în anexa 2.
8. Pe baza acordului părților, Furnizorul de servicii poate furniza servicii de marketing online pentru Partener. În cadrul acestui serviciu, Prestatorul de servicii se obligă să publice o postare despre magazinele conectate ale Partenerului în grupul său de socializare Facebook și pe profilul de instagram. O listă a magazinelor Partenerului care utilizează serviciul este furnizată în anexa 3. Furnizorul de servicii se angajează să trimită partenerului, pentru comentarii, textul publicării planificate a intrării, prin e-mail, indicând pagina de comunitate Facebook și pagina Instagram relevante, cu 8 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru publicare. Partenerul trimite Furnizorului de servicii comentariile sale cu privire la postarea planificată în termen de 3 zile lucrătoare. Prestatorul de servicii se angajează să publice numai postări cu textul aprobat de Partener. Părțile stipulează că Furnizorul de servicii nu este obligat să trimită Partenerului textul șablon deja aprobat de către Partener pentru comentarii și aprobare, dar îl poate utiliza liber în cadrul executării prezentului Contract.
9. Furnizorul de servicii se obligă să distribuie Utilizatorilor un cupon unic de reducere de 10% prin intermediul Munch.ro pentru fiecare magazin conectat la Serviciu de către Partener în termen de 10 zile de la conectarea efectivă a magazinului la Serviciu, cupon care poate fi utilizat de către orice Utilizator o singură dată pentru magazinul indicat în cupon ca loc de ridicare a coletelor. Costurile cuponului furnizat în temeiul prezentei clauze și utilizat de către Utilizatori vor fi acoperite de către Furnizorul de servicii.
10. Furnizorul de servicii se angajează să trimită periodic notificări de marketing Utilizatorilor prin intermediul Munch.ro, pe baza propriilor decizii comerciale, promovând produsele Partenerului. Furnizorul de servicii se angajează să trimită textul notificării ce urmează a fi trimisă Partenerului pentru comentarii prin e-mail cu 8 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru trimitere. Partenerul va trimite Furnizorului de servicii comentariile sale cu privire la notificarea planificată în termen de 3 zile lucrătoare. Furnizorul de servicii se angajează să trimită numai notificări către utilizatori cu textul aprobat de către partener. Părțile sunt de acord că Prestatorul de servicii nu este obligat să trimită o singură Partenerului textul șablon deja aprobat de către Partener pentru comentarii și aprobare, dar îl poate utiliza în mod liber în cadrul executării prezentului acord.
11. Ca parte a serviciului de marketing, Prestatorul de servicii se angajează să ofere Partenerului posibilitatea de a utiliza serviciile de marketing din prezentul Acord, pentru a compila și a face publicitate pe Munch.ro mai multe Pachete de până la 3 tipuri diferite, oferind astfel Partenerului o mai mare vizibilitate. Părțile stipulează că, în cazul în care Partenerul dorește să ofere diferite Pachete Utilizatorilor, este o condiție ca aceste Pachete să difere în componența lor (de exemplu, în funcție de grupa de produse sau de dieta).
12. Furnizorul de servicii se obligă să pună la dispoziția Partenerului un serviciu de relații cu clienții prin telefon (în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 19:00) și prin e-mail, cu un timp de răspuns de 24 de ore în zilele lucrătoare, în legătură cu Serviciul și cu serviciile de marketing descrise în mai sus.

13. Furnizorul de servicii va organiza și va desfășura promoții menite să crească traficul în legătură cu pachetele partenerului, pe baza acordului specific al părților. Furnizorul de servicii va oferi în numele Partenerului reduceri, rabaturi sau alte forme de discount legate de achiziția Partenerului sub formă de cupoane, promoții organizate public, promoții de stimulare a comenzilor. Partenerul trebuie să trimită Furnizorului de servicii cererea sa în scris (inclusiv mesaje de e-mail) cu cel puțin 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de începerea promoției, indicând durata promoției planificate, pachetele în cauză și conținutul promoției. Furnizorul de servicii este obligat să răspundă partenerului în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea cererii în temeiul prezentei clauze. Furnizorul de servicii este obligat să organizeze și să desfășoare promovarea în cazul unui accept expres în scris (inclusiv mesaje de e-mail). Prețul pentru serviciul de marketing prestat în baza acordului individual în temeiul prezentei clauze va fi convenit între părți în mod individual.

14. Furnizorul de servicii are dreptul de a organiza și de a realiza promoții individuale în legătură cu pachetele de parteneriat la propria discreție și pe cheltuiala sa. În acest context, Furnizorul de servicii are dreptul, printre altele, să afișeze Pachetele Partenerului pe Munch.ro la un preț mai mic decât prețul de achiziție specificat de către Partener. Diferența dintre prețul de achiziție inițial și prețul de achiziție redus va fi rambursată de către Furnizorul de servicii Partenerului prin compensarea sumelor prevazute la Cap. 3.

15. Furnizorul de servicii este obligat să contacteze Partenerul în legătură cu cererile și reclamațiile din partea Utilizatorilor în conformitate cu Capitolul 4.
16. Furnizorul de servicii este responsabil pentru comportamentul intermediarilor săi utilizați în executarea contractului, în conformitate cu prevederile relevante ale Codului civil.
17. Furnizorul de servicii nu va avea un comportament și nu va face declarații sau referiri care ar putea afecta reputația Partenerului.

18. Prestatorul de servicii va despăgubi și va exonera Partenerul de orice pretenții, daune, costuri și alte consecințe negative care decurg din sau în legătură cu încălcarea sau încălcarea Contractului și a legilor aplicabile.

2. Drepturi și obligații ale partenerului
1. Partenerul trebuie să respecte toate obligațiile legale aplicabile, să obțină autorizațiile necesare și să respecte pe deplin toate cerințele de siguranță alimentară care îi sunt aplicabile. Partenerul trebuie să dea dovadă de atenția cuvenită în ceea ce privește procurarea, depozitarea, pregătirea și ambalarea alimentelor din Pachete.
2. Partenerul se va strădui să încarce pe Munch.ro și să pună la dispoziția Utilizatorilor produse alimentare cu o dată de expirare iminentă, care nu mai sunt susceptibile de a fi vândute.

3. În termen de 15 (cincisprezece) zile de la încheierea Contractului, Partenerul va trimite Furnizorului de servicii datele specificate în Anexa 4 la Contract. Partenerul este, de asemenea, obligat să furnizeze Furnizorului de servicii toate datele și informațiile care trebuie afișate pe Munch.ro în conformitate cu legislația în vigoare. Partenerul este singurul responsabil pentru acuratețea tuturor informațiilor trimise Furnizorului de servicii și afișate pe Munch.ro. În cazul unor modificări ale informațiilor furnizate, Partenerul va indica imediat modificările prin intermediul interfeței proprii Munch.ro și, în cazul întreruperii stocului, va face ca Pachetul să nu fie disponibil pentru utilizatori pe Munch.ro.

4. Partenerul este obligat să asigure o capacitate adecvată și personal cu expertiză corespunzătoare pentru a se asigura că toate comenzile plasate pe Munch.ro sunt îndeplinite la timp. Partenerul va asambla Coletul și îl va livra Utilizatorului în termenul de primire a Coletului stabilit în Confirmare, cu promptitudine la sosirea la locul de primire, cu grija și diligența așteptate în mod normal și în conformitate cu standardele de serviciu. Părțile sunt de acord că Partenerul nu este obligat să livreze Coletul către Utilizator dincolo de termenul de acceptare a comenzii.

5. Partenerul va fi pe deplin responsabil pentru activitățile angajaților săi și ale partenerilor săi contractuali angajați pentru executarea Contractului.
6. Partenerul nu va avea niciun comportament și nu va face nicio declarație sau referire care ar putea afecta reputația Furnizorului de servicii. Orice încălcare a obligației prevăzute în prezentul alineat este considerată o încălcare gravă a contractului.
7. Partenerul se obligă să nu promoveze verbal sau în scris (inclusiv, dar fără a se limita la distribuirea de pliante) cumpărarea pe loc de produse alimentare pe termen scurt în magazinele Partenerului sau utilizarea oricărui alt serviciu concurent cu Serviciul în momentul livrării Pachetelor către Utilizatori. Încălcările repetate ale obligației prevăzute în prezentul alineat constituie o încălcare gravă a contractului.
8. Partenerul se obligă ca prețul de achiziție al Pachetului indicat pe Munch.ro să fie cu cel puțin 50% mai mic decât prețul de consum al produselor incluse în Pachet în momentul încheierii Contractului de achiziție în magazinul Partenerului în care se primește Pachetul.

9. Partenerul se obligă să afișeze autocolantul de vitrină “Partener Munch.ro” în magazinele Partenerului specificate ca puncte de preluare, într-un mod clar vizibil pentru clienți.
10. În cazul în care utilizatorul notifică serviciul de relații cu clienții al Furnizorului de servicii cu privire la o alergie alimentară, Partenerul se obligă, la cererea Furnizorului de servicii, să informeze Furnizorul de servicii cu privire la compoziția produselor alimentare conținute în Pachet.
11. În cazul în care Utilizatorul are întrebări, angajatul sau agentul Partenerului va informa Utilizatorul cu privire la conținutul Pachetului, ingredientele, greutatea, termenul de valabilitate/perioada de păstrare a calității și condițiile de depozitare a produsului alimentar în cauză la locul de primire a Pachetului.
12. Partenerul este obligat să contacteze Furnizorul de servicii în legătură cu întrebările și reclamațiile din partea Utilizatorilor in conformitate cu capitolul 4.
13. Partenerul va despăgubi și va exonera Prestatorul de servicii de orice pretenții, daune, costuri și alte consecințe negative care decurg din sau în legătură cu încălcarea sau încălcarea Contractului și a legilor aplicabile.

3. VALOAREA SERVICIULUI, ÎNȚELEGEREA ÎNTRE PĂRȚI
1. In conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul contract, Munch stabileste un cadru de tarifare care va consta intr-un comision in valoare de 30 % (treizeci la suta) („Taxa”) din valoare bruta a fiecarei comenzi la care se adauga Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), si o taxa lunara de 30 RON plus TVA, aceasta taxa urmand a fi dedusa din veniturile obtinute prin comenzile facilitate prin intermediul aplicatiei Munch, platite de Utilizator si inregistrate de Furnizorul de Servicii.
2.In efortul de a promova relatiile de afaceri cu partenerii pilot din cadrul teritoriului Romaniei, Munch ofera o oferta promotionala (denumita in continuare „Oferta promotionala”), cu efect imediat si valabila pana la data de 30 iunie 2024. Aceasta Oferta promotionala include un comision redus la 15% (cincisprezece la suta) din valoarea bruta a fiecarei comenzi, la care se adauga TVA-ul aplicabil, incepand cu o perioada de gratie de 1 (una) luna in care nu se percepe niciun comision. In plus, taxa lunara mentionata mai sus, plus TVA, nu se va achita pe durata anului calendaristic 2024. Oferta promotionala este conditionata de urmatoarele conditii suspensive:

Partenerul trebuie sa demonstreze un angajament constant fata de platforma Munch, evidentiat prin incarcarea automata a cel putin 1 (un) pachet in nu mai putin de 3 (trei) zile distincte din fiecare saptamana calendaristica;
Partenerul va mentine un acord de servicii exclusiv cu Munch, abtinandu-se de la angajarea sau utilizarea unor servicii similare furnizate de entitati terte;

In plus, eligibilitatea pentru Oferta promotionala este conditionata de formalizarea de catre Partener a angajamentului sau cu Munch pana cel tarziu in data de 31 decembrie 2023.

3. Nerespectarea oricareia dintre conditiile mentionate mai sus va conduce la pierderea beneficiilor oferite de Oferta promotionala. Ulterior expirarii Ofertei promotionale, la data de 30 iunie 2024, Partenerul care alege sa continue un acord de servicii exclusive cu Munch va deveni eligibil pentru un comision preferential de 25% (douazeci si cinci la suta), plus TVA aplicabil. Aceasta rata se va aplica numai cu conditia continuarii exclusivitatii in utilizarea serviciilor Munch.

4. In absenta unui astfel de acord de exclusivitate sau in cazul oricarei abateri de la termenii stipulati in prezentul contract, Termenii si conditiile generale (TCG) ale Munch vor fi restabilite si vor guverna relatia contractuala dintre Munch si Partener.

5. Furnizorul de servicii se angajează ca, într-o anumită perioadă de referință, să transfere Partenerului valoarea prețului de achiziție a Pachetelor colectat de la Utilizator , minus Taxa, în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei relevante. Furnizorul de servicii are dreptul de a emite o factură pentru taxă în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei relevante. În sensul prezentului acord, perioada relevantă este o lună calendaristică. Furnizorul de servicii se angajează să anexeze la factura emisă un extras de cont detaliat pentru luna în cauză, inclusiv pachetele comandate de utilizatori, identificate prin ID-ul de confirmare, și prețul de achiziție asociat pachetelor.

6. În cazul în care este necesară o plată corectivă ex-post pentru o perioadă, părțile își comunică reciproc cererea și, dacă este necesar, efectuează plățile corective corespunzătoare prin intermediul plăților aferente perioadei următoare. Partenerul poate depune o reclamație în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii. Partenerul trebuie să precizeze în mod clar motivele reclamației la factură și să anexeze toate documentele care susțin reclamația, în special, dar fără a se limita la acestea, copii ale facturilor emise de Partener către Utilizatori sau un tabel recapitulativ care să prezinte toate Pachetele livrate de Partener către Utilizatori și prețul de achiziție al acestora pentru perioada respectivă. Furnizorul examinează reclamația privind factura în termen de 5 zile lucrătoare și decide dacă o acceptă sau nu. În cazul în care Furnizorul nu acceptă reclamația privind factura, Partenerul poate iniția o acțiune în justiție pentru a-și valorifica pretențiile. Părțile convin că Furnizorul de servicii este obligat, în măsura în care nu este contestată de Partener, să plătească sumele achitate de catre Utilizator, minus taxa.
7. Părțile stipulează că Furnizorul de servicii are dreptul de a stabili ca valoarea oricărei cereri de despăgubire sau compensație care apare din partea Furnizorului de servicii în legătură cu reclamațiile din partea Utilizatorilor într-o anumită perioadă va fi determinată in conformitate cu prezentul contract
8. Furnizorul de servicii are dreptul de a percepe alte taxe. Alte taxe pot include, dar nu se limitează la, valoarea nominală a unui cupon Munch sau la rambursarea prețului de achiziție al Pachetului, dacă Partenerul nu reușește să furnizeze utilizatorului serviciul corect și, ca urmare, Furnizorul de servicii emite un cupon Munch sau rambursează prețul de achiziție al Pachetului către utilizator. Furnizorul de servicii va solicita daune-interese de la Partener pentru Cuponul Munch și rambursarea prețului de achiziție al Cuponului Munch și a prețului de achiziție al Pachetului. În toate cazurile în care Furnizorul de servicii dorește să despăgubească Utilizatorul prin intermediul unui Cupon Munch sau al rambursării prețului de achiziție al Pachetului, acesta se va consulta cu Partenerul în acest sens. Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Furnizorului de servicii, Partenerul nu răspunde în scris (inclusiv prin e-mail) la solicitarea Furnizorului de servicii, Furnizorul de servicii va avea dreptul, la propria discreție, să decidă cum să trateze reclamația Utilizatorului. În astfel de cazuri, în cazul în care Partenerul nu reușește să plătească valoarea cuponului de cupon, Partenerul poate depune ulterior o plângere în conformitate cu clauza 8.4.
9.. Părțile convin că, în măsura în care este posibil, Prestatorul de servicii și Partenerul vor deconta plățile datorate unul altuia prin compensare. Prestatorul de servicii și Partenerul vor deconta plățile care nu pot fi decontate prin compensare prin transfer bancar.
10.. Pe baza acordului părților, Furnizorul de servicii va furniza Partenerului servicii de marketing in conformitate de art. 2.1.7.-2.1.12. Valoarea taxei de marketing va fi suma corespunzătoare prețului de achiziție a Pachetelor vândute prin Munch.ro în luna în cauză, dar nu mai mult de 30 RON + TVA pe lună pentru fiecare magazin care utilizează Serviciul.
11.. Furnizorul de servicii are dreptul de a emite o factură pentru taxa de marketing în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei în cauză, sumă care va fi creditată de către Furnizorul de servicii către afiliat ca o primă compensare.
12. Furnizorul de servicii are dreptul să emită o singură factură pentru Taxa și taxa de marketing pentru luna în cauză, caz în care Furnizorul de servicii va indica pe factură drepturile individuale și suma exactă a acestora.
13. În caz de întârziere de plată, oricare dintre părți va plăti celeilalte părți penalitati de întârziere și toate costurile suportate pentru executarea creanței. Penalitatile de întârziere sunt stabilite ca rata de bază a băncii centrale din prima zi a semestrului calendaristic în care a avut loc întârzierea, plus 8 puncte procentuale.
4. TRATAREA RECLAMAȚIILOR
1. Părțile stipulează că prin reclamație înțeleg toate plângerile, comentariile, întrebările (denumite în continuare „Reclamație”) primite de la Utilizator, indiferent dacă se referă la conținutul sau calitatea Pachetului sau la utilizarea Munch.ro, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:
– conținutul, calitatea, ingredientele și prețul de achiziție al Pachetelor,

– contactarea Partenerului la locul de ridicare indicat de acesta, livrarea Pachetelor către Utilizatori,
informațiile disponibile pe Munch.ro, utilizând Munch.ro,
întrebări, probleme legate de comenzile plasate pe Munch.ro.

2. Părțile sunt de acord să coopereze pe deplin între ele în ceea ce privește tratarea reclamațiilor și să le trateze în conformitate cu anexa 5 la prezentul acord.
3. Părțile stipulează că Utilizatorii pot, la discreția lor, să adreseze Reclamațiile fie direct Partenerului, fie Furnizorului de servicii, folosind una dintre datele de contact furnizate în CGU pentru utilizatori.
4. Părțile stipulează că, în cazul în care se poate stabili răspunderea Partenerului în legătură cu Reclamația, Partenerul va fi răspunzător pentru toate consecințele juridice legate de Reclamație și va despăgubi Furnizorul de servicii în acest sens.

5. RĂSPUNDEREA PENTRU RECLAMAȚIILE TERȚILOR
1. Partenerul va fi responsabil și va despăgubi Furnizorul de servicii pentru toate reclamațiile din partea terților care decurg din încălcarea contractului de către Partener, inclusiv, dar fără a se limita la
– inexactitatea, incorectitudinea și caracterul incomplet al datelor și informațiilor furnizate de Partener pe Munch.ro sau furnizate Utilizatorului,

– componența contractuală, conținutul și calitatea Pachetelor,

– executarea Contractelor de vânzare și comportamentul angajaților folosiți în executarea Contractelor de vânzare,

– tratarea Reclamațiilor care nu sunt în conformitate cu prezentul Contract,
– art. 2.2.8. din prezentul Contract.
2. Furnizorul de servicii va fi responsabil și va despăgubi Partenerul împotriva tuturor reclamațiilor din partea unor terțe părți care decurg din încălcarea contractului de către Furnizorul de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la

– afișarea completă și exactă a datelor și informațiilor furnizate de Partener pe Munch.ro,
– operarea Munch.ro și asigurarea accesibilității pentru utilizatori,
– transmiterea comenzilor Utilizatorilor plasate pe Munch.ro pentru a colecta prețul de achiziție al Pachetelor și a-l transmite Partenerului în conformitate cu prevederile prezentului Contract,

– pretențiile care apar în legătură cu tratarea Reclamațiilor, altele decât cele prevăzute în prezentul Acord.

6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
1. Partenerul autorizează Furnizorul de servicii să folosească numele, denumirea comercială, logo-ul, marca comercială a Partenerului pe Munch.ro și în materialele sale de marketing, pe cheltuiala sa, în vederea executării Contractului. Partenerul garantează că utilizarea denumirii sale, a denumirii comerciale, a logo-ului sau a mărcii comerciale în conformitate cu această clauză nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți. În cazul în care logo-ul sau marca comercială a Partenerului apare pe o suprafață care, în opinia Partenerului, este dăunătoare pentru marca pe care o reprezintă, Furnizorul de servicii va lua imediat măsuri pentru a îndepărta logo-ul sau marca comercială a Partenerului de pe suprafața în cauză.
2. Partenerul are dreptul de a afișa logo-ul Furnizorului de servicii pe propriul site web într-o formă care nu dăunează interesului legitim al Furnizorului de servicii pe durata contractului. Partenerul are dreptul de a utiliza denumirea, denumirea comercială, logo-ul sau marca comercială a Furnizorului de servicii în propriile materiale. În cazul în care logo-ul sau marca comercială a Furnizorului de servicii apare pe o suprafață care, în opinia Furnizorului de servicii dăunează mărcii sale, Partenerul va lua imediat măsuri pentru îndepărtarea logo-ului sau a mărcii comerciale a Prestatorului de servicii de pe suprafața în cauză.

7. DOMENIUL DE APLICARE, MODIFICAREA, ÎNCETAREA, DENUNTAREA/REZILIEREA, SUSPENDAREA, SUSPENDAREA CONTRACTULUI
1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și rămâne în vigoare pe o perioada nedeterminata.
2. Contractul încetează de comun acord, prin denuntarea sau reziliere, cu efect imediat, în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
3. Prezentul contract poate fi modificat în scris numai prin acordul părților. Fiecare parte poate modifica unilateral adresele de notificare prevăzute în prezentul acord, inclusiv numele persoanelor care urmează să fie notificate, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, in termen de maxim 5 zile de la modificare. Lipsa notificarii presupune ca fiind valabila comunicarea efectuata la adresele anterioare.
4. Oricare dintre părți are dreptul de a denunta contractul printr-un preaviz scris de 15 zile, fără a indica vreun motiv. În caz de denuntare, contractul încetează în a 15-a zi de la primirea notificării de denuntare trimise. O notificare în temeiul prezentei clauze se consideră a fi fost notificată în a 5-a zi lucrătoare de la a doua încercare nereușită de notificare, chiar dacă notificarea nu a avut succes.
5. Oricare dintre părți are dreptul de a rezilia contractul în scris, cu efect imediat, în caz de încălcare gravă a contractului de către cealaltă parte. În caz de reziliere, contractul încetează în ziua în care este trimisă notificarea de reziliere.

1. Furnizorul de servicii are dreptul de a rezilia Contractul printr-o notificare în cazul în care Partenerul încalcă în mod grav oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul Contractului.
1. În special, se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului în cazul în care Partenerul se află în incapacitate de plată și nu reușește să își îndeplinească obligațiile de plată în perioada corespunzătoare specificată în cererea scrisă a Prestatorului de servicii în acest sens.

2. În special, se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului în cazul în care Partenerul furnizează date sau informații false, inexacte sau incomplete în legătură cu informațiile care trebuie furnizate pe Munch.ro.

3. În special, se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului dacă Partenerul aduce atingere reputației Furnizorului de servicii,
4. Se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului, în special dacă Partenerul a fost declarat în stare de faliment sau este în curs de lichidare.
5. O încălcare gravă a tratatului înseamnă, în special, orice încălcare a art. 2.2.6. a prezentului contract.
6. O încălcare gravă a tratatului înseamnă, în special, orice încălcare a art. 2.2.7. din prezentul contract.

2. Partenerul are dreptul de a rezilia Contractul printr-o notificare în cazul în care Furnizorul de servicii încalcă grav oricare dintre obligațiile sale în temeiul prezentului Contract.
1. În special, se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului în cazul în care Furnizorul de servicii se află în incapacitate de plată și nu reușește să își îndeplinească obligațiile de plată în perioada de timp corespunzătoare specificată în cererea scrisă a Partenerului în acest sens.

2. În special, se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului în cazul în care Furnizorul de servicii nu reușește să furnizeze Serviciul în ciuda prevederilor prezentului Contract și nu reușește să remedieze încălcarea într-o perioadă de timp rezonabilă specificată în cererea scrisă a Partenerului în acest sens.

3. Se consideră că a avut loc o încălcare gravă a Contractului, în special dacă Furnizorul de servicii a fost declarat în stare de faliment sau este în curs de lichidare.

4. O încălcare gravă a tratatului înseamnă, în special, orice încălcare a prezentului tratat 2.1.17. a prezentului contract.

3. La încetarea Contractului, Furnizorul de servicii va opri Serviciul la data încetării Contractului sau la o dată stabilită de comun acord de către Părți și va elimina Partenerul de pe Munch.ro.

4. În cazul rezilierii Contractului, Părțile vor returna sau vor distruge toate materialele de marketing și resursele primite și puse la dispoziția celeilalte Părți, conform indicațiilor celeilalte Părți, și vor elimina logo-ul celeilalte Părți și orice referire la aceasta de pe site-ul său web, din materialele de afaceri și de marketing.

6. Furnizorul de servicii poate, la propria discreție, să suspende furnizarea Serviciului către Partener în următoarele cazuri. Pe perioada suspendării, Contractul va rămâne în vigoare, dar Furnizorul de servicii nu va fi obligat să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Contractului. În timpul perioadei de suspendare, Utilizatorii nu vor putea ajunge la Partener pe Munch.ro.
1. Furnizorul de servicii poate suspenda furnizarea Serviciului în cazul rezilierii Contractului.

2. Furnizorul de servicii poate suspenda furnizarea Serviciului în cazul în care Furnizorul de servicii primește un număr neobișnuit de mare de plângeri cu privire la activitățile Partenerului. Un număr anormal de mare de reclamații în comparație cu media este considerat a fi

– în cazul în care 10-20 de comenzi sunt plasate de către Utilizatori pe Munch.ro în luna de referință, iar mai mult de 10% din comenzi sunt reclamate, sau
– în cazul în care mai mult de 20 de comenzi sunt plasate de către Utilizatori în luna de referință, iar mai mult de 5% din comenzi sunt reclamate,

3. Furnizorul de servicii poate suspenda prestarea serviciului în cazul în care partenerul este în mod demonstrabil incapabil să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul contractului.
4. Furnizorul de servicii va notifica imediat Partenerul în scris cu privire la faptul suspendării, precizând motivul suspendării.
5. În perioada de suspendare, Prestatorul de servicii nu are dreptul la o parte proporțională din Taxă sau din Taxa de marketing.

6. Perioada maximă de suspendare este de 4 luni. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord asupra condițiilor de continuare a Serviciului, oricare dintre Părți poate denunta sau rezilia Contractul in conformitate cu prevederile prezentului capitol.
7. Furnizorul de servicii este obligat să notifice Partenerul despre încetarea suspendării în scris (inclusiv prin e-mail) cu cel puțin 15 zile înainte de activarea Partenerului pe Munch.ro. După suspendare, toate prevederile Acordului se aplică în mod corespunzător.
8. În caz de suspendare, Partenerul nu are dreptul la nicio formă de compensație, inclusiv la orice pierdere de profit de către Partener. În cazul în care Furnizorul de servicii suspendă Serviciul prin încălcarea prevederilor Clauzei, Furnizorul de servicii va compensa Partenerul pentru orice prejudiciu dovedit suferit de Partener în legătură cu suspendarea, dar valoarea compensației nu va depăși 50% din valoarea medie a taxelor datorate Partenerului pentru cele 3 luni anterioare suspendării, calculată pe perioada suspendării.

8. FORTA MAJORA
1. În sensul prezentului capitol, prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părții în cauză, rezultat dintr-o cauză care nu se află sub controlul acesteia, care împiedică executarea contractului, în special (i) o situație de perioadă calificată (stare de urgență, stare de calamitate, stare de pericol) sau orice altă situație care poate fi considerată un dezastru, indiferent de declararea efectivă a unei perioade calificate sau a unui dezastru; (ii) o grevă sau o întrerupere similară a activității, alta decât o grevă sau o întrerupere a activității angajaților unei părți.
2. Niciuna dintre Părți nu este răspunzătoare pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor sale în temeiul Contractului, dacă acestea sunt cauzate de un eveniment de forță majoră, astfel cum este definit în clauza anterioară. În caz de forță majoră, Partea în cauză notifică fără întârziere în scris cealaltă Parte. O astfel de notificare trebuie să indice cauza exactă a forței majore și efectul probabil al acesteia asupra executării contractului.
3. Pe durata unui caz de forță majoră, părțile nu sunt răspunzătoare pentru nicio întârziere în executarea sau neexecutare a obligațiilor lor în măsura în care această întârziere sau neexecutare se datorează forței majore.

9.PROTECTIA DATELOR
1. Pentru a furniza serviciul, părțile își transferă reciproc date cu caracter personal (denumite în continuare „date”) (denumit în continuare „transfer de date”). Părțile se angajează să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu dispozițiile prezentului capitol în orice moment pe durata Transferului de date.
2. Părțile stipulează, ca regulă generală, ca părțile sunt considerate operatori (independenți) în sensul prezentului contract, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE (denumit în continuare: RGPD). Părțile stipulează că, în cazul în care Utilizatorul, în executarea prezentului acord, trimite o reclamație în conformitate cu capitolul 4 din prezentul acord direct părții care nu furnizează serviciul care face obiectul reclamației, partea este obligată să transmită reclamația celeilalte părți în conformitate cu anexa 5 la prezentul acord și, în acest caz, acționează în calitate de operator de date al celeilalte părți în conformitate cu articolul 8 din GDPR.
3. Părțile convin să își transfere una alteia doar acele Date care sunt necesare pentru și în legătură cu executarea Contractului și pentru care au temeiul juridic corespunzător.
4. Părțile asigură securitatea datelor și pun în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura această securitate.
5. Părțile se angajează să informeze persoanele vizate cu privire la activitățile de prelucrare pe care le desfășoară. 6. Fiecare parte este responsabilă de informarea persoanelor vizate cu privire la activitățile de prelucrare pe care le desfășoară.
6. Părțile stipulează că datele de contact ale persoanelor fizice autorizate să reprezinte cealaltă Parte și să comunice cu cealaltă Parte vor fi prelucrate de către persoanele fizice indicate în Contract în scopul executării Contractului, al exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din Contract și al comunicării între Părți. Fiecare parte se angajează să informeze fără întârziere persoanele vizate cu privire la prelucrarea de către cealaltă parte, în conformitate cu nota de informare privind prelucrarea datelor din anexa 6 la prezentul contract. Obligația de a remedia consecințele nerespectării acestei informări este suportată exclusiv de partea care nu a respectat obligațiile. Partea care nu a furnizat informațiile în cauză despăgubește și despăgubește cealaltă parte de orice pretenții, daune, costuri și alte consecințe negative care rezultă din sau în legătură cu nerespectarea de către partea care nu a furnizat informațiile.

10. SECRET COMERCIAL
1. Părțile tratează conținutul prezentului contract și orice alte informații care intră în posesia sau la cunoștința lor pe parcursul executării contractului ca fiind secrete confidențiale și secrete comerciale.
2. Secretul comercial este un fapt secret, o informație, o soluție, alte date, inclusiv concluziile care pot fi trase din aceste date, precum și compilarea acestora, referitoare la activitatea economică a unei părți, care nu este în general cunoscută sau nu este ușor accesibilă persoanelor implicate în activitatea economică în cauză și care, prin urmare, are o valoare pecuniară și care, pentru a fi păstrată secretă, face obiectul unui comportament al deținătorului secretului care este de așteptat în mod normal în aceste circumstanțe. Secretele comerciale includ, în special, proprietatea intelectuală, alte know-how, politici, date de control al accesului fizic și informatic (nume de utilizator și parole), procese și metode comerciale sau operaționale, planuri și specificații, alte programe informatice și baze de date, precum și alte creații intelectuale, idei și proiecte pregătite. Textul contractului sau orice parte a acestuia este considerat secret comercial.
3. Părțile protejează și păstrează secretele comerciale confidențiale în mod corespunzător.
4. Încălcarea unui secret comercial reprezintă dobândirea, utilizarea, divulgarea, comunicarea sau dezvăluirea neautorizată a unui secret comercial. Părțile se abțin de la orice încălcare a unui secret comercial, în special de la orice divulgare, utilizare sau comunicare neautorizată a unui secret comercial către terți sau către ele însele sau către alte persoane. În cazul unei încălcări a unui secret comercial, partea este pe deplin răspunzătoare în temeiul legii aplicabile. Obligația de confidențialitate a părților contractante supraviețuiește încetării contractului, fără limitare în timp.
5. Părțile contractante sunt obligate să respecte obligația de confidențialitate prevăzută în prezenta clauză pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului.

11.NOTIFICARE
1. Toate notificările legale relevante din punct de vedere juridic cerute de prezentul contract trebuie să fie în scris și trimise prin poștă recomandată, poștă certificată sau prin servicii de curierat recunoscute celeilalte părți la următoarea adresă: „Adresa: Str:
1.pentru.Partener:
adresa.poștală: […]
e-mail: […]
2.pentru.Furnizorul.de.servicii:
adresa poștală: […]
e-mail: […]
adresa de e-mail a serviciului pentru clienți:
numărul de telefon al serviciului clienți: […]

2. Părțile au, de asemenea, dreptul de a transmite celeilalte părți notificări și informații care fac obiectul prezentului acord prin e-mail în cazurile în care acest lucru este permis în mod expres de prezentul acord.
3. Declarația se consideră a fi fost notificată sau comunicată la data de livrare indicată pe chitanța emisă de serviciul poștal sau de serviciul de curierat. Declarația se consideră notificată sau comunicată în a cincea zi lucrătoare de la a doua încercare nereușită de notificare sau comunicare, chiar dacă notificarea sau comunicarea a eșuat. Se consideră că e-mailul a fost notificat sau comunicat la data și ora expedierii, cu excepția cazului în care se face dovada unei alte date de notificare sau comunicare.
4. În cazul în care oricare dintre părți dorește să își modifice adresa sau detaliile de notificare, aceasta notifică cealaltă parte cu cel puțin cinci (5) zile calendaristice înainte de modificare.

12. DISPOZIȚIE MIXTĂ
1. Părțile cooperează între ele în vederea executării contractului și se informează reciproc cu privire la toate circumstanțele relevante legate de contract.
2. Furnizorul de servicii are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile prevăzute în Contract către o terță parte care aparține aceluiași grup de întreprinderi ca și Furnizorul de servicii, fără acordul prealabil al Partenerului, cu condiția ca succesorul Furnizorului de servicii care încheie Contractul să se angajeze în scris, în prealabil, să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Contractului. Furnizorul de servicii are, de asemenea, dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul contractului unei terțe părți fără acordul prealabil scris al partenerului, cu condiția ca succesorul furnizorului de servicii care intră în contract să se angajeze în scris și în prealabil să își îndeplinească obligațiile în temeiul contractului.
3. Conținutul raportului juridic cu succesorul va fi același cu cel din Tratat. Furnizorul de servicii va informa în scris Partenerul cu privire la orice schimbare a persoanei sale în termen de 15 zile de la schimbare.
4. În cazul în care orice prevedere a prezentului Contract este considerată nulă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi afectate. Părțile sunt de acord să înlocuiască orice dispoziție considerată nulă sau inaplicabilă cu o dispoziție valabilă și aplicabilă care să fie cât mai apropiată din punct de vedere economic de dispoziția care urmează să fie înlocuită și de intenția părților, astfel cum este exprimată în aceasta.
5. Părțile se angajează să soluționeze orice litigiu care apare în primă instanță pe cale amiabilă. În cazul în care nu reușesc să facă acest lucru, părțile convin să supună litigiul instanțelor de drept comun competente în temeiul Codului de procedură civilă.
6. Părțile au încheiat prezentul acord pe baza legislației romana, iar dispozițiile prezentului acord vor fi interpretate și aplicate în conformitate cu legislația Romana.
7. În chestiunile care nu sunt reglementate de prezentul contract, părțile vor încheia un acord separat, dacă este necesar, iar în caz contrar prevalează dispozițiile relevante ale Codului civil.

Prezentul contract a fost semnat de către părți în acord cu intențiile acestora.

PARTENER: _____________________

Anexa 1 – Termeni și condiții generale
Disponibil pe site-ul nostru web.
Anexa 2 – Lista materialelor de marketing
Interfețe social media, trimiterea de notificări push și e-mailuri referitoare la partener la intervale stabilite de furnizorul de servicii. Apariția în aplicație.
Anexa 3 – Lista magazinelor partenere
A se trimite de către partener
Anexa 4 – lista de date care trebuie trimise de către partener
Date care trebuie furnizate pentru fiecare magazin:
Numele și numărul de telefon al managerului regional, adresa de e-mail – dacă este disponibilă
Adresa de e-mail (pentru înregistrarea în vederea creării și utilizării interfeței și pentru comunicare)
Numărul de telefon al magazinului
Numele și numărul de telefon al managerului magazinului
Date care trebuie furnizate pentru fiecare pachet:
Denumirea pachetului (de exemplu, produse de panificație, fructe și legume, amestec)
Conținutul pachetului (aproximativ gama de produse care pot fi cuprinse aproximativ în pachet)
Prețul minim normal de vânzare cu amănuntul al pachetului (preț întreg)
Prețul de vânzare al pachetului
Datele care trebuie furnizate pe zi (de luni până duminică):
Sfârșitul intervalului de timp al comenzii pachetului (început 00:00)
Intervalul de timp pentru ridicarea pachetului
Numărul automat de colete (atâtea câte poate prelua magazinul în fiecare zi)
Anexa 5 – politica de valorificare
A se vedea mai jos
Anexa 6 – politica de confidențialitate a datelor
Disponibilă pe site-ul nostru.

Tipul de plângere Explicații suplimentare privind plângerea Prevenirea plângerii Metoda de compensare
Ore de deschidere Utilizatorul este informat la sosirea la magazinul partener că nu este posibil să ridice pachetul din cauza modificării orelor de deschidere În cazul unei modificări previzibile a orelor de funcționare, să notifice Serviciul Clienți al Furnizorului de Servicii sau să informeze Utilizatorul folosind datele de contact ale clienților disponibile pe Platformă Ordin de restituire
Problemă de stoc În momentul îndeplinirii comenzii, Utilizatorul se confruntă cu faptul că stocul Partenerului este insuficient pentru a îndeplini serviciul, ceea ce duce la imposibilitatea de a finaliza comanda. În cazul unui stoc insuficient, notificați Serviciul Clienți al Furnizorului de servicii sau informați Utilizatorul prin intermediul datelor de contact ale clientului disponibile pe Platformă Ordin de restituire
Problemă de cantitate Valoarea Pachetului este mai mică decât valoarea minimă stabilită, care reprezintă suma prețului de vânzare inițial al produselor incluse în Pachet. – Oferiți utilizatorului posibilitatea de a alege între următoarele opțiuni:
1. să furnizeze Utilizatorului produsele corespunzătoare diferenței de preț
2. să se elibereze Utilizatorului un cupon corespunzător diferenței de preț de către serviciul de relații cu clienții al Furnizorului de servicii, care este dedus din valoarea totală a Pachetelor Partenerului
Problemă de calitate conținea în Pachet produse expirate și improprii pentru consumul uman – Oferiți utilizatorului posibilitatea de a alege între următoarele opțiuni:
1. să ofere Utilizatorului produse de înlocuire corespunzătoare valorii produsului cu probleme
2. serviciul de relații cu clienții al Furnizorului de servicii va emite un cupon pentru Utilizator, corespunzător valorii produsului defect, care va fi dedus din valoarea totală a Pachetelor Partenerului
3. rambursarea comenzii

Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K POUŽITÍ SLUŽEB NESNĚZENO.CZ A UZAVÍRANÝM KUPNÍ SMLOUVÁM

1/2019

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zprostředkovatelem, společností Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Zprostředkovatel“), a zákazníky, zejména spotřebiteli, kteří mají zájem o Zprostředkovatelem zprostředkovávanou koupi pokrmů připravovaných třetí osobami (dále jen „Zákazník“), a dále upravují vzájemná práva a povinnosti kupních smluv, jejichž uzavření zprostředkovává Zprostředkovatel.
  • Zprostředkovatel je provozovatelem webových stránek www.nesnezeno.cz, mobilních aplikací a stránek na sociální síti Facebook téhož názvu, jakož i případně dalších komunikačních kanálů, jejichž prostřednictvím zprostředkovává gastronomickým provozům (dále jen „Zájemce“) a Zákazníkům příležitost uzavřít Kupní smlouvy, jejichž předmětem bude koupě pokrmů připravených nabízených prostřednictvím služeb Zprostředkovatele Zákazníkem (dále jen „Kupní smlouva“ či „Kupní smlouvy“). Webové stránky www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace téhož názvu dle věty první tohoto odstavce,budou nadále označovány pouze jako „webové stránky či aplikace Zprostředkovatele“.
  • Zprostředkovatel umožní Zákazníkovi užít aplikaci a webové stránky Nesnězeno.cz, jejichž prostřednictvím dojde kuzavření Kupní smlouvy distančním způsobem (na dálku), přičemž Zprostředkovatel je zároveň místem platebním pro úhradu kupní ceny dle Kupní smlouvy. Zprostředkovatel nezajišťuje jakoukoliv dopravu nabízených pokrmů.
  • Tyto podmínky upravují základní práva a povinnosti Zprostředkovatele i Zákazníka a podmínky užití služeb Zprostředkovatele. Zákazník zřízením uživatelského účtu prostřednictvím webové stránky www.nesnezeno.cz či příslušné aplikace vyslovuje svůj souhlas s nimi a zavazuje se jimi řídit.
  • Zprostředkovatel prohlašuje, že Zájemci se zavázali akceptovat tyto VOP, zejména v rozsahu týkajícím se uzavíraných Kupních smluv, a zavázali se uzavírat Kupní smlouvy se Zákazníky zprostředkovávané Zprostředkovatelem výhradně za podmínek obsažených v čl. IV. těchto VOP (zvlášť dále také jen „VOP KS“).
 1. Základní popis služeb Nesnězeno.cz
  • Zprostředkovatel zprostředkovává nabídku Zájemců na prodej pokrmů před expirací, zejména, ale nikoliv výlučně ty, které jsou určené k okamžité spotřebě. Zprostředkovatel Zájemci nabízí pokrmy zpravidla se slevou ze standardní ceny nabízeného pokrmu.
  • Zprostředkovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz své webové stránky, mobilní aplikace ani platebního terminálu. Vpřípadě výpadku těchto služeb nenese vůči Zákazníkovi jakoukoliv odpovědnost. Zprostředkovatel je zároveň plně oprávněn kdykoliv bez udání důvodu ukončit poskytování svých služeb nebo zrušit uživatelský účet Zákazníka.
  • Zprostředkovatel není povinen kontrolovat věcnou správnost nabídek Zájemců prostřednictvím jeho služeb a nenese jakoukoliv odpovědnost za pravdivost těchto nabídek a není jakkoliv jinak odpovědný za jejich obsah.
  • Kupní smlouvy jsou uzavírány výhradně mezi Zájemcem (gastronomickým provozem nabízejícím prodávaný pokrm), coby prodávajícím, a Zákazníkem, coby kupujícím. Zprostředkovatel není smluvní stranou této smlouvy ani nijak neručí či neodpovídá za plnění povinností kterékoliv ze smluvních stran Kupní smlouvy, a nenese tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících z Kupní smlouvy.
  • Zprostředkovatel není odpovědný za kvalitu a kvantitu pokrmů, jejichž koupi zprostředkovává.
  • Zprostředkovatel poskytuje Zákazníkovi své služby bezúplatně. Odměna za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy je hrazena Zájemcem.
  • Zákazník je oprávněn zřídit si prostřednictvím stránek Zprostředkovatele uživatelský účet, jehož
   prostřednictvím je oprávněn uzavírat Kupní smlouvy se Zájemci a spravovat své, zejména kontaktní údaje. K plnému využití služeb Zprostředkovatele Zákazníkem je nutné zřízení uživatelského účtu Zákazníka. Bez zřízení uživatelského účtu Zákazníka není možné dokončit objednávku a nedojde k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zřízením uživatelského účtu Zákazníka u Zprostředkovatele Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Zákazníka Zprostředkovatelem, když konkrétním podmínky stanoví dokument „Zásady ochrany osobních údajů“, který je uveřejněn na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele.
  • Zprostředkovatel neodpovídá za škody způsobené přerušením provozu stránek Zprostředkovatele, počítačovými viry, poruchou stránek Zprostředkovatele ani škody způsobené získáním neoprávněného přístupu k datům Zákazníka jinou osobou.

III. Podmínky užití webové stránky či aplikace Zprostředkovatele

  • Zákazník použitím stránek stvrzuje, že je s ohledem na svůj věk a rozumové schopnosti svéprávný v takovém rozsahu, dále že veškeré údaje jím poskytnuté Zprostředkovateli jsou pravdivé, úplné a správné a že se před použitím plně seznámil s obsahem těchto VOP. Pokud je Zprostředkovateli méně než 18 let, je povinen zdržet se užití služeb označených způsobem, z něhož je patrné, že daná služba je určena výhradně pro zákazníky starší 18 let (zpravidla: „18+“).
  • Zákazník je povinen používat stránky Zprostředkovatele způsobem, který nepoškozuje dobré jméno Zprostředkovatele a nenarušuje užívání stránek Zprostředkovatele jinými Zákazníky. Zejména se Zákazník zavazuje zdržet všech jednání vedoucích k ohrožení správného fungování webových stránek či aplikace Zprostředkovatele, vkládání vulgárních nebo vědomě nepravdivých hodnocení a získávání a zneužívání přihlašovacích údajů jiných Zákazníků k jejich uživatelským účtům.
  • Zákazník bere na vědomí, že kliknutím na některé odkazy na webové stránky, jež jsou zveřejněny na stránkách Zprostředkovatele, bude Zákazník přesměrován na webové stránky třetích osob, zejména Zájemců.
 1. Všeobecné podmínky kupních smluv
  • Nabídka pokrmů Zájemce učiněná prostřednictvím služeb Zprostředkovatele je závaznou nabídkou k uzavření Kupní smlouvy.
  • Zákazník je oprávněn uzavřít s vybraným Zájemcem Kupní smlouvu tak, že akceptuje nabídku Zájemce učiněnou prostřednictvím webové stránky či aplikace Zprostředkovatele, prostřednictvím těchto rozhraní Zákazník projeví svou vůli uzavřít Kupní smlouvu, zejména vyslovením souhlasu a vůle být vázán těmito VOP.
  • Akceptace nabídky uzavření Kupní smlouvy Zákazníkem s výhradami je považována za odmítnutí nabídky a nevede k uzavření Kupní smlouvy.
  • Kupní smlouva mezi Zájemcem a Zákazníkem bude uzavřena s odkládací podmínkou, spočívající v uhrazení kupní ceny prostřednictvím platebního terminálu, který pro Zprostředkovatele zajišťuje společnost Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem v Maďarsku, Budapest, Hercegprímás u. 18, 1051 (dále jen „Munch“), a bude tedy uzavřena nejdříve k okamžiku, kdy prostřednictvím webové stránky či aplikace Zákazník závazně akceptuje nabídku, odsouhlasí obchodní podmínky, odešle svou akceptaci a zároveň uhradí kupní cenu.
  • Zákazník není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku, ačkoliv se jedná o smlouvu uzavíranou distančním způsobem, neboť předmětem koupě je zboží podléhající rychlé zkáze ve smyslu ust. § 1837 písm. e) občanského zákoníku.
  • Po uzavření Kupní smlouvy Zprostředkovatel zajistí prostřednictvím svého platebního terminálu to, aby Zákazník mohl uhradit kupní cenu bezhotovostními platebními prostředky ve prospěch účtu Zprostředkovatele.
  • Zákazník je povinen uhradit kupní cenu kupovaného pokrmu prostřednictvím platebních služeb Zprostředkovatele, které pro něj zajišťuje Munch (teedy přes bezhotovostní platební terminál společnosti Munch). Zprostředkovatel je místem platebním pro uhrazení kupní ceny dle Kupní smlouvy, přičemž inkaso ceny za něj provádí Munch, k čemuž je výslovně oprávněn Zájemci a je povinen s nimi dle ujednání se Zájemci zúčtovat Zákazníkem uhrazenou kupní cenu.
  • Součástí kupní ceny může být cena obalů určených k přenosu kupovaných pokrmů, které Zájemce dodává Zákazníkovi.
  • Zákazník je povinen po uzavření Kupní smlouvy za podmínek stanovených VOP KS vyzvednout na vlastní náklady zakoupený pokrm u Zájemce v den zakoupení a do času stanoveného v nabídce Zájemce.
  • Zákazník není oprávněn zkonzumovat zakoupené pokrmy přímo v provozovně Zájemce, ledaže konkrétní nabídka Zájemce stanoví jinak (např. stanoví, že od určité doby je Zákazníkovi umožněno konzumovat v provozovně Zájemce). Pokrmy je možné odnést v obalech.
  • Zákazník je povinen zaplatit Zájemci cenu obalů k odnosu zakoupených pokrmů dodaných Zájemcem při jejich převzetí ve výši dle ceníku Zájemce.
  • Zákazník je oprávněn si odnést zakoupené pokrmy od Zájemce ve vlastních obalech, přičemž pro takový případ přebírá Zákazník veškerou odpovědnost za kvalitu použitých obalů, jejich vliv na kvalitu přenášených pokrmů a jejich hygienickou nezávadnost.
  • Fotografie produktu v aplikaci Nesnězeno je pouze ilustrační.
  • Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že účinností Kupní smlouvy nabývá vlastnické právo k předmětu koupě, a zároveň souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn na své náklady zlikvidovat Zákazníkem zakoupený pokrm poté, co uplyne termín určený v Zájemcově nabídce k vyzvednutí pokrmu v den zakoupení, přičemž v takovém případě se uhrazená kupní cena nevrací.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Zákazník má jako spotřebitel právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s Kupní smlouvou (na adrese jeho provozovny, v sídle nebo místě podnikání Zájemce, nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce na jeho uživatelském profilu webových stránkách či v aplikaci Zprostředkovatele).
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  • Zprostředkovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Nové znění VOP se stává účinným okamžikem zveřejnění na webových stránkách Zprostředkovatele www.nesnězeno.cz a v mobilní aplikaci téhož názvu. Zákazník, který bude mít v době změny zřízený uživatelský účet, obdrží od Zprostředkovatele upozornění o změně VOP na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Veškeré právní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem se řídí českým právem a veškeré spory z ní a v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými českými soudy.
  • Tyto VOP nabývají účinnosti zveřejněním na webových stránkách a v aplikaci Zprostředkovatele. V Brně dne 17. 10. 2022

V souvislosti s využíváním našich služeb prostřednictvím stránek www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace Nesnězeno jsou poskytovány osobní údaje společnosti Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Nesnězeno.cz“), která se tím stává správcem osobních údajů. Tento dokument shrnuje zásady zpracování Vašich osobních údajů společností Nesnězeno.cz a obsahuje důležité informace o Vašich právech vztahujících se k zpracovávaným osobním údajům a o možnostech a způsobech jejich uplatnění.

Nesnězeno.cz nakládá s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě podmínek, které jsou dány obecně závaznými předpisy a tímto dokumentem a jsou bezpečně uchovány. Zpracování osobních údajů jednotlivými příjemci osobních údajů se řídí podmínkami těchto zpracovatelů.

Nesnězeno je součástí skupiny společností Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem v Maďarsku, Budapest, Hercegprímás u. 18, 1051 (dále jen „Munch“).

 I. Osobní údaje, které zpracováváme a jejich zdroje

 • Vaše osobní údaje začínáme zpracovávat  od okamžiku zřízení uživatelského účtu (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení a Vámi zvolené heslo, při využití možnosti přihlášení prostřednictvím sociálně sítě facebook.cz získá Nesnězeno.cz přístup k Vámi používanému uživatelskému jménuprofilovému obrázku a rovněž e-mailové adrese). Pro samotné učinění a dokončení objednávky je z naší strany třeba zpracovat jméno, příjmení, Vaše telefonní číslo a Váš e-mail a při Vámi zvolené možnosti „zapamatovat kartu“ i údaje o Vaší platební kartě nezbytné k realizaci platby. Uvedené informace zpracujeme pouze tehdy, pokud nám je sami sdělíte. Váš e-mail a telefonní číslo je pro nezbytné pro účely komunikace ohledně objednávky z naší strany a ze strany našich zpracovatelů. Dále budeme zpracovávat historii Vámi učiněných objednávek včetně účtenek vystavených jménem podniků a využijete-li takové možnosti aplikace, budeme rovněž zpracovávat i seznam Vámi preferovaných podniků (podniků, o jejichž nabídku máte největší zájem). Takové podniky vybíráte manuálně sami, následně je Vám aplikací prioritně zobrazována nabídka takto označených podniků.
 • Informace o IP adrese, typu prohlížeče a druhu operačního systému můžou být získány rovněž pasivně. Ze strany Nesnězeno.cz dochází také k používání tzv. souborů cookie a navigačních dat, a to za účelem systematického shromažďování informací týkajících se data a času Vaší návštěvy stránek nesnězeno.cz, resp. naší mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i informací o tom co jste vyhledávali a zobrazovali.
 • V případě, že užíváte mobilní aplikaci Nesnězeno, získáváme rovněž informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a informaci o Vaší poloze z důvodu individualizace nabídky (zobrazujeme primárně podniky z Vašeho města), to však pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. Za tímto účelem je třeba také nejprve povolit ve Vašem zařízení sledování polohy. Můžeme ukládat také další analytické údaje o používání naší služby (např. o způsobu vyzvednutí objednávky).
 • Vaše osobní údaje můžeme získávat od třetích osob, avšak pouze v případě, že se sami rozhodnete přihlásit se k odběru našich služeb (přihlásit se do svého uživatelského profilu) prostřednictvím sociální sítě a/nebo v případě, že je to potřeba pro plnění našich služeb. V takovém případě nám poskytnete své uživatelské jméno, e-mail, datum narození a profilový obrázek, a to v podobě, v jaké tyto informace uvádíte na svém profilu sociální sítě.
 • Mimo již uvedené případy můžeme Vaše údaje získat rovněž jakoukoliv Vaší komunikací s Nesnězeno.cz (nejčastěji prostřednictvím zákaznické podpory, e-mailu, telefonu, či komunikací skrze sociální sítě), ale i prostřednictvím Vámi poskytnuté zpětné Vazby na námi poskytované služby (např. hodnocení objednávky) či Vaše recenze.

II. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme převážně z právního titulu plnění smlouvy. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně za účelem poskytování našich služeb, když Nesnězeno.cz vyvíjí zprostředkovatelskou činnost vedoucí k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem, tedy Vámi, a podnikem, který nabízí dosud nezkonzumované porce pokrmů, jež by jinak byly určeny k likvidaci, a je naším smluvním partnerem. Služba je prováděna primárně prostřednictvím mobilní aplikace Nesnězeno, kdy Nesnězeno.cz nabízí pokrmy podniků, které jsou jeho smluvními partnery, a Vy si tyto pokrmy můžete prostřednictvím stránek či aplikace objednat. Z důvodu strategického partnerství s Munch pak většinu těchto činností vyvíjí přímo Munch naším jménem.
 • Údaje uvedené v článku I. tohoto dokumentu musíme vhodně zpracovat, aby Vám mohl být daný pokrm správně rezervován a byl vydán osobě, která jej rezervovala. Rovněž je zpracováváme proto, aby Vám mohl být případně notifikován stav objednávky, či jste mohli být kontaktováni v případě nenadálých změn na straně Nesnězeno.cz nebo konkrétního podniku (smluvního partnera). Dalšími činnosti v rozsahu účelu poskytování našich služeb může být také administrace platby, zpracování požadavků skrze zákaznickou podporu či kontraktní formulář apod.
 • Z titulu oprávněného zájmu může ze strany Nesnězeno.cz docházet ke správě osobních údajů za účelem zefektivnění správy webových stránek a mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb.
 • Z titulu našeho i Vašeho oprávněného zájmu můžeme využívat Vaše údaje také proto, abychom Vás kontaktovali o plánovaných odstávkách nebo technické údržbě webu či aplikace Nesnězeno, informovali o změnách v aplikaci nebo v jejím užívání, informovali o zlepšeních a novinkách aplikace Nesnězeno, a to včetně novinek v rozsahu služeb našich strategických partnerů, kteří se podílejí na plnění Vaší smlouvy.
 • Vaše údaje mohou být zpracovávány také v případě a za účelem, který ukládá zákon, a rovněž nám mohou posloužit v případě zajišťování ochrany Vašich osobních údajů a jejich zneužití. Rovněž můžeme Vaše osobní údaje zpracovat za účelem získání zpětné vazby nutné pro zefektivnění a zkvalitnění našich služeb, jakož i služeb našich partnerů, které používáme při poskytování našich služeb, a pro pochopení Vašich preferencí a zacílení Vám zobrazované nabídky. V případě využívání Vašich osobních údajů za účely popsanými v tomto odstavci budeme Vaše osobní údaje zpracovávat taktéž z důvodu našeho oprávněného zájmu. Týká se to například i novinek, které se bezprostředně týkají naší aplikace, našeho webu, nebo námi poskytované služby (vč. zpětné vazby k jednotlivým aspektům poskytovaným našimi partnery a přímého marketingu souvisejícího se spolupracujícími podniky). Mailing pro nás zajišťuje Munch.
 • Vámi poskytnuté kontaktní údaje můžeme využívat rovněž k zasílání marketingových sdělení nesouvisejících s našimi službami, tedy k tomu, abychom Vám zasílali informace o nabídkách dalších partnerů, o nejnovějších věrnostních akcích či o dalších informacích čistě marketingové povahy. K tomu však bude z naší strany docházet pouze tehdy, pokud nám k takovému jednání dáte zvláštní souhlas. Mailing pro nás zajišťuje Munch.
 • Pouze na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat údaje o poloze Vašeho zařízení a jiné Vámi uvedené údaje za účelem přizpůsobení zobrazování obsahu internetových stránek a mobilní aplikace odpovídajícího Vašim individuálním potřebám. Udělení souhlasu je dobrovolné, dojde-li však k odepření v rozsahu sledování polohy zařízení a individualizování zobrazované nabídky, nemusí být možné prakticky službu poskytovat.
 • S Vašim předchozím souhlasem jsou rovněž zpracovávány tzv. soubory cookies. O tom, jaké soubory cookies a jaké pixely využíváme se dočtete v naší cookie liště implementované na webu.
 • Na základě Vašeho souhlasu můžeme dále zpracovávat také další údaje. Používání aplikace či webu není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Můžeme Vám za něj ale nabídnout nějaké výhody.
 • Anonymizované údaje můžeme i bez Vašeho souhlasu dále používat pro účely sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění našich služeb nebo třetích osob.

III. Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme pouze pro dobu nezbytnou ke splnění sledovaného účelu, nevyplývá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu zpracováváme pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání. Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (viz výše), zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku (k tomu podrobněji viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu).
 • Po uplynutí dob dle článku III odstavce 3.1. tohoto dokumentu dojde ke smazání Vašich osobních údajů, případně k jejich anonymizování. Vybrané osobní údaje však můžeme mít uložené i po uplynutí těchto dob pro případ vzniku soudního sporu či uplatňování nároků soudní cestou.

IV. Příjemci osobních údajů

 • V určitých případech můžeme zpracovávané údaje sdílet s dalšími subjekty, a to v případech:
  1. pokud nám to ukládají právní předpisy či je to nezbytné k uplatnění našich práv; za těchto okolností můžou být příjemci Vašich osobních údajů dozorující orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, apod.;
  2. pokud tak musíme činit, abychom mohli dosahovat účelu Vám nabízené služby a plnit své smluvní povinnosti – příjemci jsou jednak gastronomické provozy, které jsou našimi smluvními partnery a nabízí Vámi objednané zboží a jednak společnosti ze skupiny Munch, které zajišťují plynulý běh systémů, aplikace, mailing listů i platební brány;
  3. ve kterých je to nezbytné za účelem udržení kvality a zkvalitňování služeb – v nezbytném rozsahu můžeme sdílet Vaše osobní údaje se třetími osobami, jako jsou poskytovatelé IT služeb, účetních služeb, poskytovatelé služeb platebních terminálů (nikoliv při platbě kartou), poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé služeb obchodně-hospodářské povahy, auditoři, případně jiné subjekty poskytující nám služby.
  4. K zajištění analýzy dat využíváme také služeb a aplikací dalších zpracovatelů, a to včetně zpracovatelů se sídlem mimo Evropskou unii. Osobní údaje však předáváme výlučně zpracovatelům, kteří zajišťují ochranu odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Evropské unii.

V. Zabezpečení osobních údajů a způsob zpracování

 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v převážné části automatizovaně, kdy jsou takto data přenášena do elektronických informačních systémů. V některých případech může dojít taktéž k manuálnímu zpracování osobních údajů, kdy jsou však tyto údaje opět vkládány do elektronických informačních systémů. Vaše osobní údaje uchováváme elektronicky. Nastat však můžou i situace, kdy budou data obsahující osobní údaje exportována z elektronických informačních systémů a následně budou uchována, či s nimi bude manipulováno v listinné podobě. V takovém případě však bude zachován standard vysokého bezpečí Vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Za účelem bezpečného nakládání s osobními údaji jsme přijali řadu bezpečnostních standardů i organizačních opatření, abychom byli schopni Vaše osobní údaje bezpečně uchovávat a bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k nim, jejich změnám, nahodilé ztrátě, poškození či zveřejnění informací. Stejnou míru obezřetnosti při nakládání s Vašimi údaji jsou povinni aplikovat rovněž naši smluvní partneři. K tomu se rovněž smluvně zavázali. Zaměstnanci i členové orgánů společnosti Nesnězeno.cz, mající přístup k osobním údajům jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
 • Dochází-li k předání Vašich dat správcům ze třetích zemí (např. situace popsaná v odst. 4.4.), dbáme na to, aby Vašim osobním údajům byla zajištěna institucionální ochrana. Smluvní partneři buď poskytli vhodné záruky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a jejich účinná právní ochrana, nebojsou údaje předávány do státu, o němž Evropské komise rozhodla, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, jehož následek může představovat riziko pro Vaše práva a svobody, jsme povinni Vás o tom informovat.

VI. Vaše práva v oblasti osobních údajů

 • Právo na přístup: Máte právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že tak činíme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním.
 • Právo na opravu a doplnění: Máte právo žádat nás o opravu nepřesných osobních údajů, které se váží k Vaší osobě či nás žádat o doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo žádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, pokud:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznesete námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu);
  4. osobní údaje jsme zpracovali protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Naopak, výmaz osobních údajů není možné provést, zejména pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, dále například pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování: Máte právo žádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů. O totéž nás máte právo žádat v případě, že je zpracování dle Vašeho názoru protiprávní a sami žádáte namísto výmazu pouze omezení zpracování. Dále v případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje již dále nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo žádat nás o omezení zpracování Vašich údajů máte rovněž, pokud vznesete námitku proti zpracování (viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, pro něž jste podali námitky.

V případě vyhovění Vaší žádosti o omezení zpracování, zaneseme tuto skutečnost do našich elektronických informačních systémů a v nezbytném rozsahu přestaneme zpracování aktivně provádět. Jakmile pominou důvody pro omezení zpracování, zašleme Vám upozornění na skutečnost, že dojde k obnově rozsahu zpracovávání Vašich osobních údajů, pakliže bude trvat náš zájem na tom, je dále zpracovávat.

 • Právo na přenositelnost: Ve vztahu k Vašim osobním údajům námi zpracovaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem poskytování naší služby (plnění smlouvy), máte právo po nás požadovat, abychom Vám je poskytli a předali v běžném a strojově čitelném formátu tak, aby dané osobní údaje mohly být předány třetí straně, kterou označíte ve Vaší žádosti, v pozici správce údajů.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Domníváte-li se, že z naší strany došlo či dochází k porušení povinností nám uložených obecně závaznými právními předpisy upravujících ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (případně u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Pokud je právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem správce osobních údajů, tedy Nesnězeno.cz, nebo pokud je právním titulem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci, máte právo kdykoliv vznést proti takovému zpracování tzv. námitku. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro přímý marketing (včetně tzv. profilování prováděného s cílem upozornit Vás na nejvhodnější nabídky). Pokud vznesete námitku dle věty první tohoto článku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokážeme důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat zcela.
 • Způsob uplatnění Vašich práv
 • Všechna práva uvedená v článku VI tohoto dokumentu můžete vůči Nesnězeno.cz uplatňovat prostřednictvím e-mailové zprávy (aktuální e-mail je vždy uveden na stránkách www.nesnězeno.cz, resp. v mobilní aplikaci Nesnězeno v sekci „kontakty“) či písemně na aktuální adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu.
 • V souvislosti s uplatněním jakéhokoliv práva dle čl. VI tohoto dokumentu můžete být vyzvání k poskytnutí součinnosti při ověřování Vaší identity.
 • O postupu ve věci a vyřízení Vaší žádosti či jiného podání týkajícího se zpracování Vašich osobních údajů, Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat. V případě využití práva na stížnost u dozorového orgánu se můžete obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů (viz čl. VI odst. 6.7. tohoto dokumentu).
 • Změny tohoto dokumentu a další informace
 • Tento dokument obsahující informace, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů, můžeme v budoucnu pozměňovat a aktualizovat. Každá zveřejněná pozměněná verze dokumentu bude číslována chronologicky vzestupně, čímž Vám bude umožněno rozpoznat skutečnost, že v dokumentu došlo ke změnám. Současně budete na takovou skutečnost upozorněni vhodným způsobem (upozornění v prostředí Vašeho profilu, prostřednictvím e-mailu, či kombinací obou zmíněných způsobů).

Více informací o Vašich právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).